ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA

1.Mülkiyeti Hazineye ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2.İhale, 26.03.2013 Salı günü Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

3.Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4.İsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 10 dakika öncesine kadar teklif zarfını İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: a Tebligat için adres beyanı, b Gerçek kişi olması halinde. Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah ilmühaberi veya yasal yerleşim belgesi, c Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve imza sirküleri. d Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: e Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, fUsulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, g İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, h Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünün veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde: "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit İçi olması” ve teyit yazısı’nın ibrazı gerekir.

6. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

7. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine ; İhale bedelinin 1/4' ü peşin, kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ay vade 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

8. Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV'den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.

9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca bu ihaleye ilişkin bilgiler, Türkiye genelindeki ihale bilgileri wvvw.milliemlak gov.tr, www.mardinderterdarligi.gov.tr adreslerinden öğrenilebilinir. ( TEL.: 0482 212 12 75 ) İlan olunur.

Basın: 9581 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

 

İlgili sayfayı PDF formatında görmek için tıklayınız

  • Basın ilan kurumu

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000