KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Yargıtay

6 Mart 1868 tarihinde "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla kurulan YARGITAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile "Mahkeme-i Temyiz" adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas'ta kurulan yüksek mahkemeye "Muvakkat Temyiz Heyeti" denilmiş, Sivas'taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir'e nakli ile "Temyiz Mahkemesi", 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun adı 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile "Anayasa" olurken, temyiz mahkemesinin adı da "YARGITAY" olmuştur.

Adli yargı mercilerince verilen karar ve hükümleri temyiz yolu ile inceleyen son merci olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye, Yargıtay'ın temelini oluşturur. Osmanlı döneminin yargı sürecinde, 19. Yüzyıla kadar yüksek mahkemeye rastlanmıyor. Adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka adli merciine bırakmadığı hükümleri son mercii olarak incelemekle görevli mahkeme ilk kez "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla " 6 Mart 1868 Cuma günü Padişah Abdülaziz'in iradesi ile kurulmuştur.

Anılan irade ile Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kaldırılarak, Şura'yı Devlet ve Ahkam-ı Adliye kurulmuş, böylece yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Şura'yı Devlet'e  hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idari uyuşmazlıklara çözüm getirme görevi verilmiştir. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ise nizamı mahkemelerinin üst organı olup, yalnızca yargı görevi yapan bir kurumdur.

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin (Yargıtay) kuruluş amacı iradede şöyle açıklanmıştır:

"Kişilerin hakları ve güvenlikleri açısından çok önemli olan hukuk işlerinin mülki işlerden ve yürütme ile görevli hükümetten ayrı bir düzene kavuşturulması, adalete değer veren padişahın büyük arzusu olarak belirtilmiştir".

MAHKEMELER KURULUŞ KANUNU (18.06.1879)

Divan-ı Ahkâm-ı Adliyenin bünyesi içinde olan temyiz mahkemesinin yerini, bağımsız bir yapılanmaya sahip olan temyiz mahkemesi almıştır. 1879 tarihli teşkilat ve hukuk kanunları ile  temyiz  konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere Divan-ı Ahkâm-ı Adliye kaldırılarak yerine bağımsız Mahkeme-i Temyiz oluşturulmuştur. 

İstinaf Mahkemeleri

İstinaf mahkemeleri 1876 yılında kabul edilen Mecellenin 1838. maddesi ile yargı hayatına girmiştir. Yeniden başlama anlamına gelen istinaf, hukuk terimi olarak ilk derece mahkemesinden verilen hükmün üst mahkemede incelenmesi demektir.

18.6.1879 tarihli Nizami Mahkemelerin Kuruluş Yasası'na göre, ilk dereceli mahkemenin üstünde, Yargıtay'ın altında bir mahkemedir.Yargıtay'ın işini azaltmak ve onu bir içtihat mahkemesi haline getirmek için kurulmuştur.

SİVAS MUVAKKAT TEMYİZ HEYETİ DÖNEMİ (1920-1923)

7 Haziran 1920 tarihinde TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmiş ilk yasalardan olan 4 sayılı yasa ile merkezi Sivas ilinde olmak üzere biri Hukuk, biri Ceza, biri Şer'iye ve biri de Dilekçe Dairesi olmak üzere 4 daireden kurulu Temyiz Heyeti (Yargıtay) oluşturulmuştur. Ancak İstanbul'da bulunan Yargıtay da bu sırada varlığını sürdürmüştür. 04.11.1922 tarihinde İstanbul'un Milli Hükümet buyruğu altına girmesi sonucu her iki Yargıtay'ın birleştiği hususu İstanbul'daki Yargıtay'da bulunan dosyaların Sivas'taki Yargıtay'a gönderilmiş olmasından anlaşılmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU VE ESKİŞEHİRDE TEMYİZ MAHKEMESİ DÖNEMİ (1923-1935)

14.11.1923 tarihli ve 371 sayılı yasa ile Yargıtay'ın Sivas'tan Eskişehir'e nakli ile birlikte bazı yapısal değişiklikler de getirilmiştir.

4 Sayılı yasada belirtilen Hukuk, Ceza, Şer'iye ve Dilekçe Dairesine ilaveten, bu yasanın ikinci maddesinde Sulh Dairelerinden de söz edilmesi Yargıtay'daki Daire sayısının artırılmış olduğunu göstermektedir.
Dairelerde bir başkan ve dört üyenin bulunacağı hükmü bu yasada da tekrar edilmiş, Birinci Başkanlığın, Adalet Bakanı tarafından başkanlardan birisine tevdii edileceği ve seçilen Birinci Başkanın kendi Dairesi ve Genel Kurula başkanlık edeceği kuralına yasanın üçüncü maddesinde değinilmiştir.

Yasa ile getirilen yenilikler ise; Yargıtay'da üç yedek üyenin bulunması, bir Yargıtay Başsavcı Başmuavini bulunacağı, Başsavcı muavini sayısının ikiden dörde çıkarılması ayrıca her dairede lüzümu kadar başmümeyyiz, mümeyyiz ve katiplerin bulundurulması olarak göze çarpmaktadır. Mümeyyizler Dairede yazılan yazıları düzeltmekle görevli kişilerdir.

Bu Yasa ile getirilen yeni hükümlerle, 4 sayılı yasa hükümlerinin birbirine aykırı olması durumunda, 4 sayılı yasanın aykırı olan hükümleri mülga sayılmıştır. Bu bağlamda, aykırı olmayan 4 sayılı yasa hükümlerinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay'ın Eskişehir'de faaliyete başlamasından sonra, 08.04.1924 tarih ve 469 sayılı yasa ile mevcut olan Şer'iye Dairesi kaldırılarak Hukuk Dairesi sayısı Dilekçe Dairesi sayısı ikiye çıkarılmıştır.
Şer'iye Dairesinin kaldırılmasına ilişkin bu değişikliğin, halifeliğin kaldırılmasından hemen sonra yapılmış olması, Türkiye Cumhuriyetinde din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına yönelik iradenin önemli bir göstergesidir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında; Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu üzerine çalışmalar yapması üzere iki komisyon kurulmuştur: Ahkam-i Şahsiye ve Vacibat. Ancak komisyonların hazırladıkları tasarılar ile devrimlerin bağdaşmadığına inanan Cumhuriyet Hükümeti, İsviçre Medeni Kanununun ve Borçlar Kanununun, bazı değişikliklerle, bütün olarak alınıp benimsenmesine karar vermesi sonucu  her iki Kanun da 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk Ceza Kanunu, 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanununun benimsenmesiyle 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Ticaret Kanunu 29 Mayıs 1926 tarihinde kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret'in yenilenmesi amacıyla 1916 yılında hazırlanan bir projeden esinlenilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Neuchâtel Kantonu Hukuk Usulü Kanunu örnek alınarak hazırlanmış ve Ekim 1927'de yürürlüğe girmiştir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1877 tarihli Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu örnek alınarak hazırlanmış ve 20 Ağustos 1929 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Deniz Ticareti Kanunu, Alman Hukukundan esinlenilerek hazırlanmış ve 13 Mayıs 1929 tarihinde kabul edilmiştir. İcra ve İflas Kanunu, İsviçre'deki İcra ve İflas Kanununun benimsenmesi yoluyla hazırlanmış ve 4 Eylül 1932 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

766 SAYILI HAKİMLER KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE BU DÖNEMDE YARGITAY

20.03.1926 tarihinde çıkarılan 766 sayılı yasaya kadar hakimlerin seçimi, dereceleri, terfileri, ödüllendirilmeleri ve soruşturmalarına ilişkin olarak geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir özel yasa çıkarılmamıştır. Bu yasa ile hakimlere ilişkin düzenlemelerden başka geçici maddeler başlığı altında yazılı otuzyedinci maddede Temyiz Mahkemesi'nin (Yargıtay'ın) "Cumhuriyet Merkezi"ne gelmesinden de bahsedilmiştir.

834 SAYILI MAHKEME-İ TEMYİZ TEŞKİLATININ TEVSİİNE DAİR KANUN DÖNEMİ

766 sayılı Hakimler Kanunundaki yukarıda açıklanan düzenlemelerden kısa bir süre sonra çıkarılan 834 sayılı "Mahkeme-i Temyiz Teşkilatının Tevsiine Dair Kanun" adıyla çıkarılan yasaya göre Yargıtay'daki Daire sayısı üç Hukuk ve üç Ceza Dairesi olmak üzere altıya çıkarılmış, bu Dairelerden her birinin görevinin 834 sayılı bu yasa, Yargılama Usulü ve Sulh Hakimleri Kanunu ile belirleneceği ifade edilmiştir. 

YÜCE DİVAN

İlk 1876 yılında kabul edilen Anayasa ile yargı sistemimize girmiştir. Divan-ı Ali 30 üyeden oluşmaktaydı. Bunlardan onu Heyeti Ayân (padişah tarafından seçilen meclis üyesi) onu Danıştay onu da Yargıtay ve İstinaf reis ve üyelerinden kur'a ile seçilerek atanırlardı.

Divan-ı Ali iki bölümde Divanı İthamiye, Divan-ı Hüküm.

Divan-ı ithamiye dokuz üyeden oluşurdu. Üçü heyeti ayan, üçü Danıştay, üçü Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere Divan-ı Ali üyeleri arasından kura ile seçilirdi.

Divan-ı Hüküm; yedisi Heyeti Ayan, yedisi Danıştay, yedisi de Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere 21 Divan-ı Ali üyelerinden oluşurdu.

Divan-ı Ali'nin görevleri; Bakanlar ile Yargıtay Başkan ve üyelerinin ve padişahın kendisini ve makamını tehlikeye sokmaya teşebbüs edenleri yargılamaktı.

1876 Anayasası 20.04.1924 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa ile kaldırılmış, Divan-ı Ali'nin de yapısı değişmiştir.

1924 Anayasasına göre Yüce Divan gerektiğinde TBMM.nce kurulmaktaydı.

Görevi; Bakanları, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işler nedeniyle yargılamaktı.

1924 Anayasası gereğince Yargıtay Genel Kurulunca seçilen 11, Danıştay Genel Kurulunca seçilen 10 kişi kendi aralarında Başkan ve Başkanvekilini seçerlerdi. Başsavcı, Yüce divanda Savcı olarak görevliydi.

Yüce Divan görevi, 1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

1221 SAYILI TEMYİZ MAHKEMESİ TEŞKİLATINA DAİR KANUN DÖNEMİ (1928-1973)

11.04.1928 tarihinde çıkarılan 1221 sayılı yasa ile Yargıtay'ın yapısı ve işleyişi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler dairelerin sayısına ve görev alanlarına da etkili olmuştur.

834 sayılı yasa döneminde Hukuk ve Ceza bölümünde üçer daire olmak üzere toplam altı daire mevcut iken hem hukuk dairelerine hem de ceza dairelerine birer daire eklenmek sureti ve ile Yargıtay'daki daire sayısı sekize, ticaret dairesi ile birlikte toplam daire sayısı ise dokuza çıkarılmıştır.

7264 Sayılı ve 11.05.1959 Tarihli "Temyiz Mahkemesi Teşkilatına Dair 1221 Sayılı Kanunun 1, 3 ve 4 üncü maddelerinde tadilat yapılmasına Dair Kanun" İle Yapılan değişikliklere gelince;
Bu yasa ile öncelikle 1221 sayılı yasanın 5859 sayılı kanunla Yargıtay'da bulunan hukuk dairelerinin sayısı sekize çıkarılmış ve bu dairelerin görev alanlarının 7264 sayılı bu kanun ve Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunları ve İcra ve iflas Kanunu ve özel yasalarla düzenlendiğine işaret edilerek dairelerin görev alanları tek tek belirtilmiştir.

Temyiz Mahkemesi Teşkilatına Dair 1221 sayılı Ka- nunun değişik l, 2, 3 ve 4. maddelerinde değişiklik yapılmış ve yasaya yeni bir madde eklenmiştir. Değiştirilen 1, 2, 3 ve 4. maddeler ile eklenen maddeye göre;
Yargıtay 9 Hukuk, 7 Ceza, l Ticaret ve l İcra İflas Dairesinden kurulu olup, dairelerden her birinin görevi, bu kanun ve Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü Kanunları ve İcra ve İflas Kanunu ve özel kanunlarla belli edilmiştir.

Yargıtay Haberleri

 • Yargıtay epilasyon yapan uzmana beraati bozdu

  Gündem, 13 Mart 2018

  Yargıtay epilasyon yapan uzmana beraati bozdu

  Yargıtay’dan güzellik salonlarının epilasyon uygulamasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirecek bir karar geldi. Doktor olmadan epilasyon yapan güzellik uzmanının beraat kararı Yargıtay’dan döndü

 • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'UYAP' özeleştirisi

  Gündem, 06 Mart 2018

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'UYAP' özeleştirisi

  Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2878'e yükseldiğini açıkladı. UYAP'la ilgili olarak özeleştiride bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Bana göre çokça sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi" dedi

 • İntihar girişimi ve aldatma iddialarıyla açılan boşanma davasında son noktayı Yargıtay koydu

  Gündem, 26 Şubat 2018

  İntihar girişimi ve aldatma iddialarıyla açılan boşanma davasında son noktayı Yargıtay koydu

  Çocuklarının yanında intihara kalkıştığı iddiasıyla açılan boşanma davasında, yerel mahkeme velayeti babaya verdi. Yargıtay ise intihara teşebbüs ve ruhsal bunalım iddiasının kanıtlanamadığını belirterek yerel mahkeme kararını bozdu

  Yargıtay'dan 'cinsel saldırı' davasında mahkumiyeti bozma kararı

  Gündem, 26 Şubat 2018

  Yargıtay'dan 'cinsel saldırı' davasında mahkumiyeti bozma kararı

  Babasının cinsel saldırısı ile bekaretini yitirdiğini söyleyen genç kızın muayenesinde, bekaretinin bozulmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, babayı 12 yıl hapse mahkum etti. Yargıtay ise, bekaretin bozulmamasını gerekçe göstererek mahkumiyeti bozdu

  Türkiye aylarca onu konuşmuştu! Sinem davası sil baştan

  Gündem, 26 Şubat 2018

  Türkiye aylarca onu konuşmuştu! Sinem davası sil baştan

  2010 yılında kaybolan ve 3 yıl sonra cesedi dere yatağında bulunan Sinem Yurdanur'un davası yeniden görülecek. Sinem'in kaybolmasıyla ilgili şüpheli olan mrah K., geçen yıl mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınacağı sırada, Alanyurt'taki bir evde tabanca ile göğsüne tek el ateş ederek intihar etmişti

 • Kardeşine DNA testi yaptırttı, Yargıtay "Kişilik haklarına saldırı sayılmaz" dedi

  Gündem, 23 Şubat 2018

  Kardeşine DNA testi yaptırttı, Yargıtay "Kişilik haklarına saldırı sayılmaz" dedi

  2012 yılında ölen kaptan pilot M.A'nın birinci evliliğinden olan oğlu T.A., babasının ikinci eşinden olan kız kardeşi M.A. aleyhine soybağının reddi davası açtı. Soybağının tespiti için açılan davalarda DNA testi istenmesinin doğal olduğu ve takdirin mahkemede olduğu belirtildi

 • Orman yangını aşırı sıcaklardan çıkmamış! Yargıtay bilirkişi raporuna güvenmedi

  Gündem, 21 Şubat 2018

  Orman yangını aşırı sıcaklardan çıkmamış! Yargıtay bilirkişi raporuna güvenmedi

  Bilirkişi, hazırladığı raporda yangına ihmalin değil aşırı sıcakların neden olduğunu belirtti. hava sıcaklığının 37 derece olduğu tespit edildi. Yargıtay bunun üzerine yerel mahkemenin iki sanık hakkında verdiği beraat kararını bozdu

 • Davalı kocaya soğuk duş! Yargıtay: Aldatan erkek daha kusurlu

  Gündem, 20 Şubat 2018

  Davalı kocaya soğuk duş! Yargıtay: Aldatan erkek daha kusurlu

  Yerel mahkemenin kararında, “Erkeğin eşini aldattığı sabit. Tanık beyanlarına göre, kadın da alkollü olarak eve geç gelmesi ve kocasını küçümsemesi nedeniyle kusurludur. Ancak kusurun ağırlığı davalı erkektedir” denildi

  Hamile işçiyi kovan patrona Yargıtay'dan kötü haber

  Gündem, 18 Şubat 2018

  Hamile işçiyi kovan patrona Yargıtay'dan kötü haber

  Hamile kaldığı için performansı düştüğü gerekçesiyle savunması alınmadan işten çıkarılan kadın işçiye, Yargıtay'dan müjdeli haber geldi

  Uyuşturucu kullanıcısı beraat etti, esrar kendisine iade edildi

  Gündem, 16 Şubat 2018

  Uyuşturucu kullanıcısı beraat etti, esrar kendisine iade edildi

  Hakim, uyuşturucu kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verdi. Sanığın üzerinde bulunan 960 gram, yani yaklaşık bir kilogramlık esrarın da iadesine hükmetti. Yargıtay, hatayı fark etti ve davayı bozdu

 • Servis sapığına Yargıtay ‘Dur’ dedi

  Gündem, 11 Şubat 2018

  Servis sapığına Yargıtay ‘Dur’ dedi

  İş çıkışı bindiği servis aracında 17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan şoföre, yerel mahkeme ‘basit cinsel taciz’den para cezası verdi. Adalet Bakanlığı itiraz etti, Yargıtay olaya “Çocuğun basit cinsel istismarı” deyip kararı bozdu. Servis şoförü, 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

 • Başsavcıya hakaret davasında AYM'den ifade özgürlüğü kararı

  Gündem, 07 Şubat 2018

  Başsavcıya hakaret davasında AYM'den ifade özgürlüğü kararı

  Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'ya, 'Benim gibi sıradan bir vatandaşın gözünde itibarınız sıfır' diye e-posta gönderen A.A'ya 12 bin tl para cezası verilmişti. A.A, AYM'ye başvurdu. AYM, kararı 'ifade özgürlüğüne müdahale' olarak değerlendirdi

 • “7 dakikalık ölüme 5 yıldır adalet çıkmadı”

  Gündem, 06 Şubat 2018

  “7 dakikalık ölüme 5 yıldır adalet çıkmadı”

  Sakarya’daki go-kart faciasında hayatını kaybeden çevre mühendisliği öğrencisi Tuğba’nın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Bu sürede sorumlulardan ne hapis yatan oldu ne de para cezası ödeyen. Davalarının 2 yıldır Yargıtay’da beklediğini söyleyen aile, 5 yıldır yerini bulmayan adalet için isyan etti

  Yargıtay’dan 121 ülkenin başsavcısına mektup

  Gündem, 03 Şubat 2018

  Yargıtay’dan 121 ülkenin başsavcısına mektup

  FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir bilgilendirme mektubu hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; mektuba; örgütün yapısı, faaliyetleri ve darbe girişimi ile ilgili bilgi ve fotoğrafları ekleyerek 121 ülke başsavcısı ve ABD’nin 93 eyalet başsavcısına gönderdi

  'İş'te Whatsapp kuralları

  Teknoloji, 18 Ocak 2018

  'İş'te Whatsapp kuralları

  Yargıtay, Whatsapp grubu kuran çalışanların işverene yönelik ifadelerini, ‘demokratik talep’ olarak değerlendirip işten çıkarma kararını bozmuştu. Ancak herkes bu kadar şanslı olmayabilir

 • Yargıtay İkinci Ceza Dairesi için seçim

  Gündem, 17 Ocak 2018

  Yargıtay İkinci Ceza Dairesi için seçim

  Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Kuzu seçildi

 • Whatsapp'ta grup kuran işçileri işten atan patrona, Yargıtay 'dur' dedi

  Gündem, 15 Ocak 2018

  Whatsapp'ta grup kuran işçileri işten atan patrona, Yargıtay 'dur' dedi

  İşçilerin Whatsapp grubu kurup, işyeriyle ilgili görüşlerini dile getirmelerini 'demokratik talep' olarak nitelendiren Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını ortadan kaldırıp, davacı işçilerin işe iadesine hükmetti

 • Pitbull davasında emsal karar!

  Gündem, 15 Ocak 2018

  Pitbull davasında emsal karar!

  Yasin E.’nin tasmalarını bıraktığı köpekler, bir anda o sırada okuldan çıkıp evine gitmekte olan Sema Ç.’ye saldırdı. Genç kız ellerinden, ayaklarından ve sırtından yaralandı

  Yüksek yargıda seçimlere 'çocukların eğitimi' ayarı

  Gündem, 14 Ocak 2018

  Yüksek yargıda seçimlere 'çocukların eğitimi' ayarı

  Yargıtay’ın 100, Danıştay’ın 16 yeni üyesinin belirleneceği seçimler, KHK’da konulan 6 aylık sınırın sonuna bırakıldı. Kararın alınmasında, atamalar nedeniyle yer değiştirecek ailelerin çocuklarının adres ve okul değişimi nedeniyle mağdur olmaması yönündeki kaygıların etkili olduğu belirtildi