Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Erzurum 2. İdare Mahkemesi ile Tokat İdare Mahkemesi, baktıkları  davalar kapsamında söz konusu düzenlemeyi içeren 657 sayılı Devlet memurları  Kanunu'nun geçici 41. maddesinin 4. fıkrasının 3. cümlesinin iptali istemiyle  Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kanun hükmünü  Anayasa'ya aykırı bulmadı ve iptal istemini reddetti.Resmi gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, geçici 41. maddede kamu  kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermaye  kuruluşlarında, il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare  birliklerinde ve TRT'de, kanunda sayılan şartlarda sözleşmeli personel olarak  çalışanların, memur kadrolarına atanabileceğinin düzenlendiği anlatıldı.

Aynı kanun maddesinde bu şekilde memur kadrosuna atananların 5 yıl  başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin yapılamayacağının öngörüldüğü  belirtildi.TERCİH HAKKI VAR

Kanun koyucunun statü hukuku çerçevesinde yürütülen memuriyet  hizmetine girmeye, yükselmeye, memuriyetin sona ermesine ve benzeri hususlara  ilişkin koşulları anayasal ilkelere uygun olarak belirleme yetkisine sahip olduğu  ifade edilen kararda, kişilerin ise kanunlarla öngörülen statüye girip girmeme  konusunda tercih hakkı bulunduğu aktarıldı.

İtiraz konusu kuralın da yer aldığı geçici 41. maddenin, sözleşmeli  personelin lehine düzenleme ile genel kuraldan ayrılarak sınava ve adaylık  sürecine tabi olmaksızın memuriyet için olanak sağladığı belirtilen kararda,  şöyle denildi:

"Bu kişilerin, memur kadrosuna atanmak için gerekli şartların yanı  sıra atama yapıldıktan sonra tabi olacakları şartları bilmeleri gerektiği  açıktır. Dolayısıyla kuralın öngördüğü memur kadrolarına atananların 5 yıl  süreyle başka kurum ve kuruluşlara nakillerinin yapılamayacağına dair düzenleme  de memur kadrosuna atanmak isteyen sözleşmeli personel tarafından bilinen bir  koşul olup, bu çerçevede memur kadrosuna atanmak için ilgililer tarafından  başvuruda bulunulduğu açıktır."

ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

Öte yandan, bu şekilde memurluğa atananların aynı kurum içindeki  nakillerinin engellenmediğinin altı çizilen kararda, evli kişilerin bu konudaki  şikayetlerinin farklı şekillerde de giderilebileceği anlatıldı.

Kararda, "Devletin, ailenin birliği ve refahını koruma konusundaki  pozitif yükümlülüğünün yerine getirilmesi, memur kadrosuna atanan evli kişinin  eşinin farklı bir yerde ve kurumda çalışması halinde, eşinin kendi çalıştığı  kurumun bulunduğu yere ya da her ikisinin çalıştıkları kurumların bulunduğu ortak  yere nakillerinin sağlanmasıyla da mümkündür" tespitine yer verildi.

İtiraz başvurusuna konu durumda bulunanlar için 657 sayılı Kanun'un  ücretsiz izin hakkı tanıdığı da vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Kural olarak memur statüsünde çalışmak, bu amaçla yapılan bir seçme  sınavında başarılı olma koşuluna bağlı bulunmaktayken kanun koyucu tarafından,  söz konusu sınavdan muaf tutulmak suretiyle genel kurallara istisna tanınarak  sözleşmeli personel statüsünden memur kadrosuna atananlara 5 yıl süresince diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yasağının getirilmesi kamu hizmetine girme  hakkı ve kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkeler konusunda Anayasa'nın  70. ve 128. maddeleri kapsamında bir engel teşkil etmediği ve devletin, ailenin  korunması hususundaki pozitif yükümlülüğünün ihlaline yol açmadığı gibi aile  birliği bakımından ölçüsüz bir müdahale olarak da nitelendirilemez. Açıklanan  nedenlerle kural, Anayasa'nın 13, 41, 70 ve 128. maddelerine aykırı değildir.  İptal taleplerinin reddi gerekir."
AA