Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

HALKIN MASLAHATI ADINA (!) ŞAHSİ İBADETLERDEN TERKİ

Gülen, 05.09.1976 tarihinde İzmir Hisar Camii’nde yaptığı konuşmada şöyle demektedir:

“Mü’min, şahsi tekamülü, şahsi ibadeti, taati dahi halkın saadeti
adına feda edecektir. Âlemi mesut etmek için veli olmayı bir
kenara bırakacaktır. Âlemi mesut etmek için muvakkaten şahsi
tekamülünü bir kenara bırakacaktır.”

Dar anlamıyla ibadet, bir Müslümanın, Yüce Yaratıcı’ya karşı saygı ve boyun eğmesini
simgeleyen, Allah ve Resûlü tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimleridir.
İbadeti belirleyip farz kılma yetkisi Allah Teâlâ ve onun vahyi doğrultusunda Hz. Peygamber’de
olduğu gibi askıya alma, erteleme veya kaldırma yetkisi de onlara aittir. Bu
yetkiyi kendisinde görenler, “Yoksa onların ortak koştukları tanrıları var da Allah’ın izin
vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihaî hükümle ilgili söz (hesabın
âhirete bırakılması) olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o
zalimler için can yakıcı bir azap var!”

İbadetler, mü’mini Allah’a yaklaştıran, kişiyi bencillik hastalığından kurtararak fedakârlık
erdemine kavuşturan ve sosyal sorumluluk bilinci kazandıran manevî birer mekteptir.
Dolayısıyla ibadetler, başkalarının iyilik, mutluluk ve refahını engelleyen değil bunları
daha bilinçli ve etkin bir şekilde yerine getirmeye hizmet eden bir işleve sahiptir. Bu
bakımdan ibadetleri, iyilik yapmaya engel gibi takdim etmek büyük bir yanılgıdır. Çünkü
İslam’ın istediği olgunluğa erişememiş bir kişinin, içinde yaşadığı topluma istenilen
düzeyde faydalı olması beklenemez.

Örgütün gayr-ı meşru işler çevirirken uyguladığı temel taktiklerden birinin de hedefe
ulaşıncaya kadar tedbir adıyla takıyye yapmak olduğu bilinmektir. Yukarıdaki söylem,
yıllar yılı örgüt müntesiplerinin, yapının maslahatı ve gizlenme adına dinin emir ve yasaklarını
çiğnemelerinin nasıl meşru bir zemine oturtulmaya çalışıldığını göstermesi açı-
sından önemlidir.