Son Dakika

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), '5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Deşiklik Yapılması Hakkında Kanunun Halkoyuna Sunulması'na ilişkin referandum takvimi, yarın itibariyle işlemeye başlayacak.

Takvime göre, yarın muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, halkoylamasına ait parametreler, Bilgisayar Destekli Seçmen Kütük Sistemi'nden (SEÇSİS) tanımlanacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesi dahil, güncelleştirilmek üzere 9 Haziran Çarşamba günü ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü internet ortamında ''www.ysk.gov.tr'' adresinde ilan edilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 22 Haziran Salı günü askıdan indirilecek, internet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ilanı sonlandırılacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne yapılacak itirazlar 28 Haziran Pazartesi günü karara bağlanacak. Listelerdeki değişiklikler 3 Temmuz Cumartesi günü seçmen kütüklerine işlenerek, kesinleştirilecek.

Takvime göre, 8 Temmuz Perşembe günü seçmenlerin adreslerine göre sandık atamaları (sandık seçmen listeleri) yapılacak.

Halkoylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 9 Temmuz Cuma günü başlanacak.

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemine 12 Temmuz Pazartesi başlanacak.

SÜRECİN İŞLEYİŞ TAKVİMİ
Takvime göre, bundan sonraki süreç şöyle işleyecek:

15 Temmuz Perşembe: Oy verilecek gümrük kapılarının tespiti ve buralarda görev alacak ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

17 Temmuz Cumartesi: Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulması işlemi tamamlanacak. Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

20 Temmuz Salı: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek, seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) yazımına ve dağıtımına başlanılacak. Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

24 Temmuz Cumartesi: Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak ve ilgililere tebliğ edilecek.

Gümrük kapıları sandık kurullarının başkanlarına halkoylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak.

Radyo ve televizyonda konuşma yapabilecek olan ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu yöndeki isteklerinin ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcilerinin YSK'ya bildirmelerinin son günü.

29 Temmuz Perşembe: Gümrük kapıları sandık kurulları başkanlarına, halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları teslim edilecek ve bu kişilere eğitim verilerek göreve hazır hale getirilecek.

3 Ağustos Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanacak.

11 Ağustos Çarşamba: Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, oluşumda görev alanlara bu husus bildirilecek.

Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zaman ve sırası tespit edilecek. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile iktidar partisinin yapacakları konuşmaların yayın zaman ve sıralarının tayini amacıyla kura çekilecek.

12 Ağustos Perşembe: Halkoylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı tamamlanarak, plan dahilinde dağıtımına başlanacak.

16 Ağustos Pazartesi: İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek halk oylaması araç ve gereçlerini ihtiva eden malzeme torbaları hazırlanmaya başlanacak.

3 Eylül Cuma: Seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) seçmenlere dağıtımı tamamlanacak, dağıtılamayanlar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.

PROPAGANDA DÖNEMİ VE YASAKLAR
5 Eylül Pazar: Serbest propaganda dönemi ve buna ilişkin yasaklar ile radyo ve televizyon konuşmaları başlayacak.

6 Eylül Pazartesi: İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca, halkoylamasında görev alacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verilmesine başlanacak. Halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve sandık kurulları göreve hazır hale getirilecek.

Herhangi bir nedenle dağıtılamadığı için ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilen seçmen bilgi kağıtları, oy verme gününde seçmenler tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

7 Eylül Salı: Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen kütükleri kesinleştirilecek.

11 Eylül Cumartesi: Propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

12 Eylül Pazar: Halk oylaması yapılacak ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

İŞTE PROPAGANDA YASAKLARI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa değişikliğinin oylanacağı 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referanduma ilişkin yasakları belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin kararına göre, seçim yasakları, seçim takviminin başlangıç tarihi olan yarından itibaren ve halkoylaması propagandasının başlangıcı olan 5 Eylül 2010 tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre için iki başlık altında toplandı.

Buna göre, halkoylaması takviminin başlangıç tarihi yarından itibaren genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde propaganda çalışması yapılamayacak ve parti bürosu kurulamayacak.

Seçim takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının sona erdiği 11 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmayacak şekilde yapılabilecek. Açık yerlerde güneş battıktan doğuncaya kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

5 Eylül 2010 Pazar gününe kadar siyasi propaganda amaçlı açık ve kapalı yer toplantıları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak. Ayrıca, 5 Eylül 2010 Pazar gününde başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe seçim kurullarınca gösterilecek açık ve kapalı yerler dışında toplu olarak propaganda yapılmayacak.

Siyasi partiler, tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıtılması da yasak olacak.

El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliği bulunması gerekecek. Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.

298 sayılı Kanunun 62. maddesinde sayılanlarla (devlet katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar), kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetliler halkoylamasında tarafsızlıklarını korumak zorunda olacak, bu kapsamda olanlar siyasi partilere her ne nam ve ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunamayacak, siyasi bir partinin emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırılmayacak, her türlü araç ve gereç ile imkânlarını kullanmaları veya kullandırılmaları yasak olacak.

Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler bulundurulamayacak. Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarıyla diğer seçim propagandalarında Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılamayacak.

CEP TELEFONLARIYLA PROPAGANDA YAPILAMAYACAK
YSK'nın kararına göre, Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllerin, seçmenin oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayında bulunmaları yasak olacak, daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarıdaki fıkrada mahiyeti belirlenen her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı hükme tabi olacak.

298 sayılı Kanunun 60. maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç (parti genel merkezlerinde, il, ilçe, belde merkez binaları ile kapalı yerlerde ve parti taşıtlarında, adayların özel taşıtlarında, konvoylarda, mitinglerde, miting alanlarında, kapalı salon toplantılarında, miting ve toplantı günü kullanılan afiş, bayrak, flama ve benzerleri) 23 Ağustos 2010'a kadar duvar ilanı, flama ve bayrak asılamayacak.

23 Ağustos 2010'a kadar, sabit reklam yerlerinden (bilboard, pano vs.) ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde seçime katılma hakkına sahip siyasi partilerin başvuruda bulunmaları halinde kura ile sıraları belirlenerek eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanmaları mümkün olacak.

Halkoylaması döneminde (halkoylamasının başlangıç tarihinden oy verme gününe kadarki süreçte) şehir içi toplu ulaşımı sağlayan araçlara, propaganda içeren afiş, flama ve posterler asılamayacak.

Belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılmakta olan raylı araçlara ve bu araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezlerine veya raylı araçların içerisinde bulunan her türlü reklam araçları halkoylaması dönemi içinde propaganda yasakları kapsamında olacak.

Cep telefonları ile belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle halkoylaması sürecinde propaganda yapılamayacak, yapıldığı takdirde ilgililer hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacak.

Propaganda amacıyla, posta veya kargo şirketleri, açıktan, ambalajsız olarak verilecek el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtlar belli bir adresi içermesi şartı ile, oy verme gününden önceki gün olan 11 Eylül 2010 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar dağıtabilecek.

298 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen duvar ilanı ve afişle propaganda uygulama ve yasaklarının, halkoylaması sürecinin başlangıç tarihi olan 31 Mayıs 2010 tarihinden 23 Ağustos 2010 tarihine kadar geçen süre içinde izlenmesi, gözetim ve denetimi mülki idare amirlerinin görev ve yetkisi dahilinde olacak.

23 Ağustos 2010 tarihi ile 11 Eylül 2010 tarihleri arasında ise yukarıda belirtilen uygulama ve yasakların denetimi ilçe seçim kurullarının yetkisi ve görevinde bulunacak.

Karara göre, halkoylaması propagandasının başlangıcı olan 5 Eylül 2010 tarihinden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde de şu kurallara uyulacak:

-298 sayılı Kanun'un 64. maddesi gereği aynı Kanunun 62. maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

-Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları halkoylaması ile ilgili propaganda gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

-Başbakan ve bakanlar, halkoylaması ile ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında bu Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

-Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin halkoylaması ile ilgili yapacakları propaganda gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.