Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    T.C.
    MALATYA
    YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

    İLAN METNİ


    Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarih ve 114 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 07.05.2024 tarih ve 293 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

    S. No Mahalle Niteliği Yüz Ölçümü (m2) Geçici Teminat Muhammen Bedel Doküman Bedeli İhale Tarih ve Saati
    1 Mollakasım Mah.456 Ada 3 Parsel Arsa 600,00 m2 54.000,00 TL 1.800.000,00 TL 1.250,00 TL 31.07.2024
    10:00
    2 Mollakasım Mah.456 Ada 4 Parsel Arsa 600,04 m2 54.010,00 TL 1.800.120,00 TL 1.250,00 TL 31.07.2024
    10:10
    3 Mollakasım Mah.456 Ada 5 Parsel Arsa 687,53 m2 61.900,00 TL 2.062.590,00 TL 1.250,00 TL 31.07.2024
    10:20
    4 Mollakasım Mah.456 Ada 6 Parsel Arsa 824,98 m2 90.400,00 TL 3.011.177,00 TL 1.250,00 TL 31.07.2024
    10:30
    5 Mollakasım Mah.456 Ada 12 Parsel Arsa 2.125,97 m2 191.400,00 TL 6.377.910,00 TL 1.250,00 TL 31.07.2024
    10:40
    6 Mollakasım Mah.456 Ada 15 Parsel Arsa 814,56 m2 83.100,00 TL 2.769.504,00 TL 1.250,00 TL 31.07.2024
    10:50
    7 Mollakasım Mah.456 Ada 16 Parsel Arsa 815,00 m2 83.150,00 TL 2.771.000,00 TL 1.250,00 TL 31.07.2024
    11:00    İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

    1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

    1. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı
    2. Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya
    3. Telefon ve Faks numarası: 0 (422) 377 77 77 (4163) ve 0 (422) 238 33 53

    2) İşin Adı: “MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ”
    3) İhalenin Yeri ve Zamanı:

    1. Yapılacağı Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) No:2 Yeşilyurt/Malatya
    2. Tarihi ve Saati: 31.07.2024, Çarşamba günü saat: 10:00

    4) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 31.07.2024, Çarşamba günü saat: 09:59
    5) Tekliflerin Verileceği Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya

    6) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
    İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

    1. Taşınmaz mal satış şartnamesi,
    2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
    3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup Verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
    4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )
    5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )
    6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
    7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
    8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
    9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
    10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

    Tüm katılımcılar için;
    7) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. İştirakçi aşağıda belirtilen ve dosyasında bulunan imar durumlarını önceden bilerek ihaleye katıldığını peşinen kabul eder.
    8) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. Tapu kütüğünde varsa şerh ve beyanların terkini Belediyemizce yapılacak olup bu süreçte yapı ruhsatına ilişkin süreç istekli tarafından yasal başvuru yapılması halinde Belediyece yürütülecektir.
    9) İhale alıcısı, satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen ve onaylanan satış bedelini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının 10. Madde’de açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamını Yeşilyurt Belediyesi hesaplarına yatıracaktır. İhale bedelinin verilen gün içerisinde ödenmemesi durumunda, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek Yeşilyurt Belediyesine irat kaydedilir.


    10) Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR79 0001 0021 8425 2267 2150 22 (Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödeme yapılacaktır.)

    11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 31.07.2024 Saat 09:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya adresine sıra numaralı alındılar karşılığında verilebilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
    İlan olunur.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02053581