Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

    ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ    HEMATOKSİLEN-EOSİN BOYAMA KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

    İKN : 2024/870408

    1-İdarenin
    a) Adı : ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
    b) Adresi : BARBOROS MAHALLESI VEYSIPASA SOKAK 14 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
    c) Telefon ve faks numarası : 2164747900 - 2164747917
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    2-İhale konusu mal alımın

    a) Adı : HEMATOKSİLEN-EOSİN BOYAMA KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI
    b) Niteliği, türü ve miktarı : HEMATOKSİLEN-EOSİN BOYAMA KİTİ : 30.000 TEST
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
    ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren cihaz en geç 20 (yirmi) gün içerisinde hastanemiz patoloji laboratuvarına çalışır vaziyette, kalibrasyonu tamamlanmış halde teslim edilmiş olacaktır. Bu sırada kullanılan tüm malzeme (kit, sarf malzemesi ve teknik malzeme) yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Cihaz teslim edildiğinde LIS/HBYS entegrasyonları tamamlanmış olmalıdır. Kitler/malzemeler ihtiyaca binaen, laboratuvar deposunun yazılı siparişi doğrultusunda belirtilen miktarda olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 5 (Beş) iş günü içerisinde teslim edilecektir.
    d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır.

    3-İhalenin

    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.07.2024 - 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üsküdar Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Barbaros Mah. Veysipaşa Sok.No:14 Üsküdar/İSTANBUL


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
    a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
    c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
    İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
    Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
    4.3.2.
    4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
    CİHAZ YAŞ BEYANNAMESİ
    CİHAZ YAŞ BEYANNAMESİ-1
    ÜTS KAYITLARI
    4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
    Katalog
    Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar
    4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.
    4.3.5. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

    5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
    14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:
    Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02059122