KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri;  yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak; Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; 4 Temmuz 2011 Tarih ve 27984 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlerinin tamamı şunlardır:

Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek,uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak.

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim,araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak.

Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.

Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.

Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.

Yapı denetimi sistemini oluşturarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak; yapılarda enerji verimliliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve izlemek; yapı malzemelerinin denetimin eve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak.

Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.

Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak
657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üst yapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.

Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.

Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.

Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaları belirlemek.

Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.
23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanları arasındadır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İletişim Bilgileri

Telefon: 0 (312) 410 10 00 

Açık Adres: Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Haberleri

 • Otopark Yönetmeliği'ne 6 ay erteleme

  Emlak, 30 Haziran 2020

  Otopark Yönetmeliği'ne 6 ay erteleme

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi

 • Faizler düştü, satışlar patladı

  Emlak, 28 Haziran 2020

  Faizler düştü, satışlar patladı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre faizlerin düştüğü 1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam ise sadece 6 bin 658 idi. Tüm taşınmaz satışlarında da ciddi artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 99 bin 125 taşınmaz satılırken; bu yılın aynı döneminde 284 bin 487 taşınmaz satışı gerçekleşti. Tüm bu satışlardan hazineye ise 1 milyar 966 milyon katkı sağlandı.

 • Gökçeada Belediyesi'nin yapıları mühürlendi

  Gündem, 23 Haziran 2020

  Gökçeada Belediyesi'nin yapıları mühürlendi

  Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerinde, ilçe belediyesi tarafından yürütülen inşaatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince mühürlendi. Bakanlık ekipleri, söz konusu inşaatların birinin deniz dolgu alanı üzerine, diğerinin ise sit alanında kaldığını tespit etti

  Yıllara meydan okuyorlar...

  Yaşam, 16 Haziran 2020

  Yıllara meydan okuyorlar...

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya'da 400 yaşındaki Türk meşesi, Aydın'da 650 yaşındaki doğu çınarı ile Antalya'da bulunan 1000 yaşındaki doğu çınarını "anıt ağaç" olarak tescilledi

  Bakanlıktan Haliç hamlesi!

  Gündem, 15 Haziran 2020

  Bakanlıktan Haliç hamlesi!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı. İlk incelemesi yapılan su numuneleri bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda, geniş kapsamlı olarak incelenmek üzere mühürlendi

 • Bakanlık 6 ayda bin 612 kamu konutu sattı

  Emlak, 15 Haziran 2020

  Bakanlık 6 ayda bin 612 kamu konutu sattı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 2020 yılı başında başlatmış olduğu çalışma kapsamında bugüne kadar satılan bin 612 konuttan ekonomiye 418 milyon katkı sağlandığı duyuruldu.

 • Taslak hazır! İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında değişiklik

  İş-Yaşam, 08 Haziran 2020

  Taslak hazır! İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında değişiklik

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Taslağa göre; emlakçılık faaliyetinde bulunan iş yeri en az 20 metrekare olacak. Aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5'er metrekare ilave edilecek. Oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak. Tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak. İş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak. Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunlu olacak. Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde "yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın" iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanınacak. Devredilmek istenen ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek

 • 31 ilin temiz hava eylem planını yenilenecek

  Gündem, 05 Haziran 2020

  31 ilin temiz hava eylem planını yenilenecek

  Türkiye’deki 31 ilin temiz hava eylem planlarının yenilenmesi ve bireysel farkındalığın artırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (City Air) Projesi, bir yılını geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen proje kapsamında bir yılda Konya, Kahramanmaraş, Sinop ve İzmir’de 31 ilin yerel yönetimi ile dört büyük çalıştay gerçekleştiren Bakanlık, yeni dönemde şehirler ölçeğinde emisyon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumdaki farkındalığı artırarak hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yol haritalarını oluşturacak.

  Kapatılan Çatalağzı Santralı yeniden üretime geçiyor

  Enerji, 03 Haziran 2020

  Kapatılan Çatalağzı Santralı yeniden üretime geçiyor

  Çevre ve Şehircilik Zonguldak İl Müdürlüğü, Çatalağzı Termik Santralı için “uygunluk belgesi” verdi. Santral, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “geçici faaliyet belgesi” için başvuracak. Söz konusu santralın birkaç güne kadar elektrik üretimine yeniden başlayabileceği ifade ediliyor.

  1 milyar Euro'luk proje

  İş-Yaşam, 28 Mayıs 2020

  1 milyar Euro'luk proje

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında 25 ilde hayata geçirilecek yaklaşık 1 milyar euro yatırım tutarlı 48 projeden 30'unun tamamlandığını bildirdi. Bakan Kurum, "Yatırım tutarı 1 milyar euroyu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı

 • Kıyısı olan 28 ile korona genelgesi!

  Gündem, 13 Nisan 2020

  Kıyısı olan 28 ile korona genelgesi!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

 • "Yapı yaklaşık birim maliyetleri" belirlendi

  Ajans Haberleri, 10 Mart 2020

  "Yapı yaklaşık birim maliyetleri" belirlendi

  Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında, bu yıl kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi

 • Sekiz yılda 610 bin riskli bağımsız birim yıkıldı

  Emlak, 21 Şubat 2020

  Sekiz yılda 610 bin riskli bağımsız birim yıkıldı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 81 ilde tespit edilen riskli alanlarda yenileme faaliyetleri sürüyor. Çalışmaların başladığı 2012'den bugüne İstanbul'da 56 bin 188, İzmir'de 16 bin 203, Ankara'da ise 12 bin 778 riskli binanın yıkımı gerçekleştirildi. Zemin durumu ve yapılaşmalar açısından tehlike arz eden 1 milyon 500 bin konutun 2023 yılına kadar yenilenmesi hedefleniyor

  197 bin 20 riskli yapıdan 165 bin 556'sı yıkıldı

  Gündem, 29 Ocak 2020

  197 bin 20 riskli yapıdan 165 bin 556'sı yıkıldı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca en çok riskli yapı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Konya'da tespit edildi - 2019 yılında ülke genelinde risk tespiti yapılan 9 bin 647 yapıdan 4 bin 960'ı yıkıldı

  Kapatılan santrallara 2020'de destek yok

  Enerji, 09 Ocak 2020

  Kapatılan santrallara 2020'de destek yok

  Başta, baca gazı arıtma tesisi olmak üzere öngörülen sürede çevre yatırımlarını yapmayan Afşin–Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santralları tamamen, Soma termik santralı da kısmen kapandı. Bu santrallar, 2018 yılından bu yana “kapasite mekanizması” kapsamında verimliliğine ve kurulu gücüne göre destekten yararlanıyor. Bu yıl kapasite mekanizması uyarınca sektör için (kömür, gaz ve bazı hidroelektrik santrallar) öngörülen destek tutarı 2.2 milyar lirayı bulacak. Peki, kapatılan santrallar destekten yararlanmaya devam edecek mi? Enerji yönetimi, bu konuda net mesaj verdi: “Söz konusu santrallara bu yıl destek yok.”

 • İşte çevre bedelleri

  İş-Yaşam, 02 Ocak 2020

  İşte çevre bedelleri

  Plastik poşetlerin ücretli olmasıyla halkın gündemine gelen, 9 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2021 yılında tamamı zorunlu hale gelecek Çevre Kanunu'ndaki değişiklikler kademe kademe hayata geçiriliyor. Plastik poşetin tüketiciye 25 kuruştan az olmamak kaydıyla paralı verilmesinin ardından bu kez üretici firmalar elini cebine atacak. Geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmelik uyarınca, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefi için karton, kağıt, plastik, cam, metal, ahşap ambalajlar için üretici firmalar ve ithalatçılar devlete geri kazanım katılım payı ödeyecek. Depozito sistemi uygulayanlar katılım payından muaf tutulacak

 • Gürültücü komşuya kötü haber

  İş-Yaşam, 29 Aralık 2019

  Gürültücü komşuya kötü haber

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı. Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1192 lira ceza miktarını, yeni yılda 1461 liraya çıktı

 • "Santrallar gerekirse kapatılacak"

  Enerji, 06 Aralık 2019

  "Santrallar gerekirse kapatılacak"

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla yürütecekleri çalışmayla termik santralların aralık ayı boyunca tek tek inceleneceğini bildirerek "1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız" dedi

  Bakan Kurum: Gerekirse biz yapacağız

  Gündem, 14 Kasım 2019

  Bakan Kurum: Gerekirse biz yapacağız

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Temel Atmama' töreni düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili olarak, "Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Temel Atmama' törenine sert tepki göstermişti: "Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yatırımı için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler"