KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YSK

Yüksek Seçim Kurulu Geçmişten Günümüze Seçimlerin Yönetim ve Denetimi

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

16.02.1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile; İllerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlanmış, seçim sürecinde yargı denetimi esası getiren Kanun, seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin görülmesinde yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağını da hükme bağlamıştır.

Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır.

5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu kanunla da korunmuş, kanunun 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanunun 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş Biçimi

16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 120. maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş biçimini açıklamaktadır.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana gelir.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri kur'aya girmezler.

17 Şubat 1954 tarihli, 6272 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle; Yüksek Seçim Kurulunun oluşum biçimi yeniden düzenlenmiş ve üye sayısı arttırılmıştır. Değişikliğe uğrayan 120. maddenin yeni şekli aşağıda verilmektedir.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşekkül eder.

Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Birinci Reisi (Başkanı) Kurulun Başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden (başkanlarından), yoksa üyelerden en kıdemlisi başkana vekalet eder.

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) ve Devlet Şurasi (Danıştay) Reis (Başkan) ve azaları (üyeleri) arasından kendi umumi heyetlerince (Genel Kurullarınca) beşer asil ve üçer yedek olmak üzere kur'a ile tespit olunurlar.

17 Mayıs 1979 Tarih ve 2234 Sayılı Kanun

Bu kanunla 12. madde yeniden düzenlenmiş; süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin, her 2 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında seçileceği belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kuruluna 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer verilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasaları:

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasının "Cumhuriyetin Temel Kuruluşu" bölümü ile 1982 Anayasasinin "Cumhuriyetin Temel Organları" bölümünde ve "Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi" başlığı altında yer almış, böylece Yüksek Seçim Kurulu Anayasal bir kurum haline gelmiştir.

1961 Anayasasının 75. maddesi, 1982 Anayasasının 79. maddesiyle aynı içerikle yer almış, ancak maddeye bu kez bazı eklemeler yapılmıştır.

1961 Anayasası- Madde 75./ 1982 Anayasası- Madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asil ve dört yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Maddeye eklenmiş olan son fıkra, 1982 Anayasasıyla getirilen referandumun gerekli kıldığı bir değişikliktir.

Anayasalarda belirlenmiş olan kuruluş biçiminin, 5545 sayılı Kanundaki ilk düzenlemeyle ayni olduğu görülmektedir.

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasına paralel olarak, bu kanunda da yerini almış ve 5545 sayılı Kanunun 120. maddesinin başlangıçtaki biçimiyle hayata geçirilmiştir.

Madde 11. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden kurulur.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri ad çekmeye girmezler.

Kanunun 12. maddesinde, Yüksek Seçim Kurulu için üye seçiminin her 4 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİ NEDİR?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar çıkarılmış olan seçim kanunlarında, seçimlerin yönetim ve denetimi ile görev üstlenmek üzere oluşturulan kurullar aşağıdaki evrelerden geçmiştir.

Ysk Haberleri

 • YSK'dan önemli kararlar

  Gündem, 26 Nisan 2018

  YSK'dan önemli kararlar

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin seçim ittifakı yapmaları ile Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine ilişkin usul ve esasların belirledi

 • YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması

  Gündem, 26 Nisan 2018

  YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması

  24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler öncesi gözler YSK'ya çevrildi. Seçim takviminin açıklanması bekleniyor. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada "Seçim takvimini bugün açıklayacağız" dedi

 • İşte gün gün seçim takvimi! Adaylar ve ittifak için son tarih

  Gündem, 26 Nisan 2018

  İşte gün gün seçim takvimi! Adaylar ve ittifak için son tarih

  Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Pazar Günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili takvimi tamamladı. 30 Nisan'da başlayan seçim takviminde cumhurbaşkanı adaylığı ve ittifak için de son tarihler belli oldu

  YSK'nın Hüda-Par kararı Resmi Gazete'de

  Gündem, 25 Nisan 2018

  YSK'nın Hüda-Par kararı Resmi Gazete'de

  Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

  YSK HÜDA PAR'ın da seçime girmesine karar verdi

  Gündem, 25 Nisan 2018

  YSK HÜDA PAR'ın da seçime girmesine karar verdi

  HÜDA PAR, YSK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini duyurdu

 • YSK'dan seçim takvimi açıklaması

  Gündem, 25 Nisan 2018

  YSK'dan seçim takvimi açıklaması

  YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçime ilişkin takvimi yarın ya da öbür gün açıklayacaklarını belirtti

 • Düğünlere seçim ayarı

  Gündem, 25 Nisan 2018

  Düğünlere seçim ayarı

  YSK, seçim kararı açıklanmadan 24 Haziran’a düğün günü alan çiftlere çıkış yolu gösterdi. YSK Başkanı Sadi Güven, “18.00’den sonra alkolsüz olabilir.” dedi

 • YSK'nın "seçmen sayısı" kararı Resmi Gazete'de

  Gündem, 23 Nisan 2018

  YSK'nın "seçmen sayısı" kararı Resmi Gazete'de

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumda bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi

  YSK Başkanı'ndan taslak takvime ilişkin açıklama

  Gündem, 23 Nisan 2018

  YSK Başkanı'ndan taslak takvime ilişkin açıklama

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yüksek Seçim Kurulu durmaksızın çalışmalarına devam etmektedir. Biz seçim takvimi üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı için 100 bin oyu verecek olanların oyunu kim toplayacak? Bu henüz açık değil” dedi

  Dikkat! Oy verme saatleri değişti!

  Gündem, 23 Nisan 2018

  Dikkat! Oy verme saatleri değişti!

  Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararda, değişen oy verme saatlerinin ayrıntıları da yer alıyor

 • Seçimde aday olacaklar için son tarih açıklandı

  Gündem, 21 Nisan 2018

  Seçimde aday olacaklar için son tarih açıklandı

  Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde aday olmak için görevinden ayrılacaklar, emeklilik veya ayrılma dilekçelerini 26 Nisan'a kadar verecek

 • Sosyal medyada dolaşan yazıya ilişkin YSK'dan açıklama

  Gündem, 19 Nisan 2018

  Sosyal medyada dolaşan yazıya ilişkin YSK'dan açıklama

  YSK Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." açıklamasında bulundu.

 • Meral Akşener seçime girecek mi?

  Gündem, 19 Nisan 2018

  Meral Akşener seçime girecek mi?

  Erken seçim tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran 2018 olarak açıklanmasının ardından, Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği merak ediliyor. İşte Meral Akşener ve YSK Başkanı Sadi Güven'in "İYİ Parti seçime girecek mi?" sorusuna verdikleri yanıtlar

  YSK binasında yangın paniği

  Gündem, 03 Nisan 2018

  YSK binasında yangın paniği

  Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınırken, depodaki kağıt yığınları yandı

  CHP düğmeye bastı! Yol haritası hazır!

  Gündem, 26 Mart 2018

  CHP düğmeye bastı! Yol haritası hazır!

  2019 seçimlerine yönelik hazırlıklara başlayan CHP’de, kritik önemdeki 7 büyükşehirde belediye başkanlıkları için ayrı bir strateji takip edilecek. YSK takvimi beklenmeden adaylar ilan edilerek, olası kırgınlık ve dargınlıkların seçimden önce giderilmesi planlanıyor

 • YSK: 500 milyon oy zarfı basıldığı iddiaları asılsız

  Gündem, 15 Mart 2018

  YSK: 500 milyon oy zarfı basıldığı iddiaları asılsız

  YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "YSK'nın 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf bastırdığı" haberlerinin asılsız olduğu belirtildi

 • YSK memur alımı başvuruları başladı!

  Gündem, 07 Mart 2018

  YSK memur alımı başvuruları başladı!

  YSK memur alımı başvuruları başladı! Yapılacak olan persoel alımına ilgi oldukça büyük. Vatandaşlar, YSK personeli olabilmek ve YSK'da çalışabilmek için başvurularını yapmaya başladı. Peki YSK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

 • YSK, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

  Gündem, 16 Şubat 2018

  YSK, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

  YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Referandum hakkındaki açıklamaları dayanaksız" dedi. Güven, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı

  YSK açıkladı! İYİ Parti listede yok

  Gündem, 20 Ocak 2018

  YSK açıkladı! İYİ Parti listede yok

  Yüksek Seçim Kurlu (YSK), milletvekili, belediye, belediye meclisi ile il genel meclisi seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. İlk kongresini 10 Aralık 2017'de gerçekleştirilen İYİ Parti listede yer alamadı