KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YSK

Yüksek Seçim Kurulu Geçmişten Günümüze Seçimlerin Yönetim ve Denetimi

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

16.02.1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile; İllerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlanmış, seçim sürecinde yargı denetimi esası getiren Kanun, seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin görülmesinde yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağını da hükme bağlamıştır.

Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır.

5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu kanunla da korunmuş, kanunun 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanunun 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş Biçimi

16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 120. maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş biçimini açıklamaktadır.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana gelir.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri kur'aya girmezler.

17 Şubat 1954 tarihli, 6272 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle; Yüksek Seçim Kurulunun oluşum biçimi yeniden düzenlenmiş ve üye sayısı arttırılmıştır. Değişikliğe uğrayan 120. maddenin yeni şekli aşağıda verilmektedir.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşekkül eder.

Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Birinci Reisi (Başkanı) Kurulun Başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden (başkanlarından), yoksa üyelerden en kıdemlisi başkana vekalet eder.

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) ve Devlet Şurasi (Danıştay) Reis (Başkan) ve azaları (üyeleri) arasından kendi umumi heyetlerince (Genel Kurullarınca) beşer asil ve üçer yedek olmak üzere kur'a ile tespit olunurlar.

17 Mayıs 1979 Tarih ve 2234 Sayılı Kanun

Bu kanunla 12. madde yeniden düzenlenmiş; süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin, her 2 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında seçileceği belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kuruluna 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer verilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasaları:

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasının "Cumhuriyetin Temel Kuruluşu" bölümü ile 1982 Anayasasinin "Cumhuriyetin Temel Organları" bölümünde ve "Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi" başlığı altında yer almış, böylece Yüksek Seçim Kurulu Anayasal bir kurum haline gelmiştir.

1961 Anayasasının 75. maddesi, 1982 Anayasasının 79. maddesiyle aynı içerikle yer almış, ancak maddeye bu kez bazı eklemeler yapılmıştır.

1961 Anayasası- Madde 75./ 1982 Anayasası- Madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asil ve dört yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Maddeye eklenmiş olan son fıkra, 1982 Anayasasıyla getirilen referandumun gerekli kıldığı bir değişikliktir.

Anayasalarda belirlenmiş olan kuruluş biçiminin, 5545 sayılı Kanundaki ilk düzenlemeyle ayni olduğu görülmektedir.

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasına paralel olarak, bu kanunda da yerini almış ve 5545 sayılı Kanunun 120. maddesinin başlangıçtaki biçimiyle hayata geçirilmiştir.

Madde 11. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden kurulur.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri ad çekmeye girmezler.

Kanunun 12. maddesinde, Yüksek Seçim Kurulu için üye seçiminin her 4 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİ NEDİR?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar çıkarılmış olan seçim kanunlarında, seçimlerin yönetim ve denetimi ile görev üstlenmek üzere oluşturulan kurullar aşağıdaki evrelerden geçmiştir.

Ysk Haberleri

 • İYİ Parti Keşan İlçe Teşkilatı'nda peş peşe istifa

  Gündem, 18 Temmuz 2018

  İYİ Parti Keşan İlçe Teşkilatı'nda peş peşe istifa

  Son dakika haberi... Edirne’nin Keşan ilçesinde İYİ Parti İlçe yönetiminde 7 kişi istifa dilekçelerini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. İstifa edenlerin aralarında; Muhasip ve İdari İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Naim Erdoğan, Hukuk İşlerinden Sorumlu İlçe Başkanı Yardımcısı Belgin Şehirli, Eğitim, Kültür, Sanat ve Kamu Kuruluşlarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Deniz ile Yönetim Kurulu üyeleri Eylem Ezerçe, Cengiz Engin, Tamer Sözbir ve Tahsin Ekşi yer alıyor

 • Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

  İş-Yaşam, 16 Temmuz 2018

  Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

  Sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek? 24 Haziran seçimi sonrası, sandık görevlileri seçim paralarının ne zaman yatacağının cevabını araştırmaya başladı. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek? Seçim paraları ne zaman, hangi bankaya yatacak? İşte cevabı...

 • YSK'nın cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kararı Resmi Gazete'de

  Gündem, 06 Temmuz 2018

  YSK'nın cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kararı Resmi Gazete'de

  YSK'nın, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tespitte yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırılmasına yönelik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

  İttifak YSK hesaplarını karıştırdı! Destici itiraz etti ama...

  Gündem, 05 Temmuz 2018

  İttifak YSK hesaplarını karıştırdı! Destici itiraz etti ama...

  Son dakika... 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulamaya konulan ittifak sisteminde pürüz çıktı. YSK, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterirken, Destici buna itiraz etti. "BBP Genel Başkanı" olduğu ibaresinin de yer almadığını belirten Destici'nin itirazı reddedildi

  Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

  Gündem, 05 Temmuz 2018

  Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

  Son dakika... Mükerrer sayıda yayımlanan 952 sayılı kararda cumhurbaşkanı, 953 sayıya kararda ise milletvekili seçimine ilişkin kesinleşmiş veriler paylaşıldı.

 • Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

  Gündem, 05 Temmuz 2018

  Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

  Yüksek Seçim Kurulunun, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

 • İnce'den YSK'nın kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

  Gündem, 04 Temmuz 2018

  İnce'den YSK'nın kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

  CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var." dedi

 • YSK'dan İYİ Parti'nin 5 il için yaptığı itiraza red

  Gündem, 04 Temmuz 2018

  YSK'dan İYİ Parti'nin 5 il için yaptığı itiraza red

  Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin bugün 5 il için yaptığı itirazları reddetti

  YSK Başkanı: Kesin seçim sonuçlarını saat 17.00'de açıklayacağız

  Gündem, 04 Temmuz 2018

  YSK Başkanı: Kesin seçim sonuçlarını saat 17.00'de açıklayacağız

  Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Sonuçların bugün saat 17.00 itibariyle seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. 17.00'den sonra kesin sonuçları açıklarız, Resmi Gazete'ye göndereceğiz" dedi

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası hazır!

  Gündem, 03 Temmuz 2018

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası hazır!

  İtiraz sürecinin yarın akşama kadar devam ettiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, siyasi partilerden de itiraz olduğunu ifade etti. YSK, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra yarın, TRT ve Resmi Gazete'de ilan etmeyi planladığına ilişkin karar aldı. Öte yandan YSK, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı

 • İnce'den seçim gecesi ile ilgili yeni açıklamalar

  Gündem, 02 Temmuz 2018

  İnce'den seçim gecesi ile ilgili yeni açıklamalar

  Muharrem İnce, seçim gecesi neden YSK'nın önüne gitmediğini ve YSK önünde yaptığı konuşma sırasında kulağına fısıldanan ve çeşitli dedikodulara neden olan konuşmayı açıkladı. İnce ''Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım.'' şeklinde tweet attı

 • YSK Başkanı'ndan itiraz sürelerine ilişkin açıklama

  Gündem, 02 Temmuz 2018

  YSK Başkanı'ndan itiraz sürelerine ilişkin açıklama

  Yüksek Seçim Kurulu'na gelişi sırasında basın mesnuplarının sorularını yanıtlayan YSK Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin, "Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacağız" açıklamasında bulundu

 • Öğrencilerin üniversite heyecanı başladı!

  Gündem, 30 Haziran 2018

  Öğrencilerin üniversite heyecanı başladı!

  Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döküyor. 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavın ilk oturumu 135 dakika sürecek ve öğrenciler, 160 soruyu yanıtlayacak.

  YSK'ya itirazlar için kritik saat 17.00

  Gündem, 28 Haziran 2018

  YSK'ya itirazlar için kritik saat 17.00

  24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin itiraz süreçleri devam ediyor. YSK'nin kararına göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları tarafından saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak

  Sadece yüzde 1,15'i!

  Gündem, 27 Haziran 2018

  Sadece yüzde 1,15'i!

  Son dakika... YSK, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı. Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Yurt içinde ittifaklara sadece yüzde 1,15 oranında oy kullanıldı

 • 14 ilde oylar yeniden sayılıyor

  Gündem, 27 Haziran 2018

  14 ilde oylar yeniden sayılıyor

  Son dakika... Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıklamasının ardından 14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu. İtiraz edilen bölgelerin oyları yeniden sayılıyor

 • YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı

  Gündem, 26 Haziran 2018

  YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı

  YSK, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı. Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Toplam oylara göre AK Parti yüzde 41.85, CHP yüzde 22.48, HDP 11.70, MHP yüzde 10.90, İyi Parti yüzde 9.89, Saadet Partisi yüzde 1.33, Hüda Par yüzde 0.31, Vatan Partisi 0.23 oy aldı. Yurtiçi ve yurtdışı toplamına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59'luk oy oranına ulaştı. Diğer adaylar, Muharrem İnce yüzde 30.64, Meral Akşener yüzde 7.29, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek ise yüzde 0.20 oy aldı

 • YSK Başkanı: Seçim sonuçlarının tamamını sisteme işledik

  Gündem, 26 Haziran 2018

  YSK Başkanı: Seçim sonuçlarının tamamını sisteme işledik

  Son dakika... YSK Başkanı Sadi Güven, "Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık" dedi.

  YSK kesin sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu

  Gündem, 25 Haziran 2018

  YSK kesin sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu

  Son dakika haberi... YSK Başkanı Güven "Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız" dedi. YSK Başkanı Güven, sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99, 91'i sisteme işlendiğini belirtirken siyasi partilerle yüzde 98'i dün paylaşılan seçim sonuçlarının, birkaç saat içinde yüzde 100'ünün de paylaşılacağını bildirdi. Öte yandan YSK Başkanı Güven, seçimin kesin sonuçlarının 5 Temmuz günü paylaşılacağını açıkladı