KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YSK

Yüksek Seçim Kurulu Geçmişten Günümüze Seçimlerin Yönetim ve Denetimi

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

16.02.1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile; İllerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlanmış, seçim sürecinde yargı denetimi esası getiren Kanun, seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin görülmesinde yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağını da hükme bağlamıştır.

Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır.

5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu kanunla da korunmuş, kanunun 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanunun 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş Biçimi

16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 120. maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş biçimini açıklamaktadır.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana gelir.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri kur'aya girmezler.

17 Şubat 1954 tarihli, 6272 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle; Yüksek Seçim Kurulunun oluşum biçimi yeniden düzenlenmiş ve üye sayısı arttırılmıştır. Değişikliğe uğrayan 120. maddenin yeni şekli aşağıda verilmektedir.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşekkül eder.

Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Birinci Reisi (Başkanı) Kurulun Başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden (başkanlarından), yoksa üyelerden en kıdemlisi başkana vekalet eder.

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) ve Devlet Şurasi (Danıştay) Reis (Başkan) ve azaları (üyeleri) arasından kendi umumi heyetlerince (Genel Kurullarınca) beşer asil ve üçer yedek olmak üzere kur'a ile tespit olunurlar.

17 Mayıs 1979 Tarih ve 2234 Sayılı Kanun

Bu kanunla 12. madde yeniden düzenlenmiş; süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin, her 2 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında seçileceği belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kuruluna 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer verilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasaları:

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasının "Cumhuriyetin Temel Kuruluşu" bölümü ile 1982 Anayasasinin "Cumhuriyetin Temel Organları" bölümünde ve "Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi" başlığı altında yer almış, böylece Yüksek Seçim Kurulu Anayasal bir kurum haline gelmiştir.

1961 Anayasasının 75. maddesi, 1982 Anayasasının 79. maddesiyle aynı içerikle yer almış, ancak maddeye bu kez bazı eklemeler yapılmıştır.

1961 Anayasası- Madde 75./ 1982 Anayasası- Madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asil ve dört yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Maddeye eklenmiş olan son fıkra, 1982 Anayasasıyla getirilen referandumun gerekli kıldığı bir değişikliktir.

Anayasalarda belirlenmiş olan kuruluş biçiminin, 5545 sayılı Kanundaki ilk düzenlemeyle ayni olduğu görülmektedir.

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasına paralel olarak, bu kanunda da yerini almış ve 5545 sayılı Kanunun 120. maddesinin başlangıçtaki biçimiyle hayata geçirilmiştir.

Madde 11. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden kurulur.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri ad çekmeye girmezler.

Kanunun 12. maddesinde, Yüksek Seçim Kurulu için üye seçiminin her 4 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİ NEDİR?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar çıkarılmış olan seçim kanunlarında, seçimlerin yönetim ve denetimi ile görev üstlenmek üzere oluşturulan kurullar aşağıdaki evrelerden geçmiştir.

Ysk Haberleri

 • Afyonkarahisar'daki beldede belediye başkanlığı seçimleri yapılacak

  Gündem, 30 Mart 2021

  Afyonkarahisar'daki beldede belediye başkanlığı seçimleri yapılacak

  Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Belediye statüsünü tekrar kazanan Afyonkarahisar'a bağlı Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için ara seçim yapılacak. YSK tarafından alınan kararda, seçiminin 6 Haziran 2021'de yapılacağı belirtildi

 • Yüksek Seçim Kurulu 71 yaşında

  Gündem, 15 Şubat 2021

  Yüksek Seçim Kurulu 71 yaşında

  YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "YSK, 71 yıldır Anayasa ve kanunların verdiği yetkiyle görevini sürdürüyor. Şu anda kurulda 5 siyasi partinin temsilcisi yer almaktadır. Böylece YSK şeffaf şekilde çalışmış oluyor. Bu temsilciler, tartışmalara, kararlara, komisyon çalışmalarına, seçim hazırlıklarına, seçim sonundaki kurulun tüm çalışmalarına iştirak ediyor" dedi

 • Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

  Gündem, 05 Şubat 2021

  Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan 2017'deki referandum sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'nde talimatla ifade verdi.

  Cezaevlerinde de oy kullanılacak

  Dünya, 31 Aralık 2013

  Cezaevlerinde de oy kullanılacak

  30 Mart yerel seçimlerinde cezaevlerindeki hükümlüler de oy kullanabilecek

  Orhan Usta YSK üyesi seçildi

  Gündem, 23 Ocak 2020

  Orhan Usta YSK üyesi seçildi

  Yargıtay’da yapılan seçimde Yüksek Seçim Kurulu’nun son üyesi de belli oldu. Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta YSK üyesi seçildi. Böylece YSK’da görev süresi sona eren 6 üyenin yerine gelecek isimlerin tamamı belirlenmiş oldu.

 • YSK'da kritik değişim!

  Gündem, 22 Aralık 2019

  YSK'da kritik değişim!

  Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik değişim süreci başlıyor. 11 üyeden Başkan Sadi Güven dahil 6’sının görev süresi doluyor. Bu isimlerin yerine 6 yıllığına Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından üçer isim seçilecek. Yeni üyelerinin katılımı ile 24 Ocak’ta toplanacak Kurul’da yeni YSK başkanı da belirlenecek

 • İşte yenilenen İBB seçiminin maliyeti

  Gündem, 17 Eylül 2019

  İşte yenilenen İBB seçiminin maliyeti

  23 Haziran tarihinde İstanbul'da yenileme seçiminin maliyeti belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre, 23 Haziran seçimlerinin maliyeti 40 milyon 688 bin 388 TL 55 kuruş olarak belirlendi

 • Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti adayı kazandı

  Gündem, 21 Temmuz 2019

  Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti adayı kazandı

  YSK'nın 31 Mart seçimlerinin ardından yenileme seçimlerine karar verdiği Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde, belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı

  İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü

  Gündem, 02 Temmuz 2019

  İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, Kırşehir, Tekirdağ Ve Bayburt'un çıkaracağı vekil sayıları birer artarken, İstanbul'un 2 Mersin'in ise vekil sayısı 1 azaldı

  YSK kesin sonuçları ne zaman açıklar?

  Gündem, 24 Haziran 2019

  YSK kesin sonuçları ne zaman açıklar?

  İstanbul seçimlerinin ardından şimdi gözler kesin sonuçları açıklayacak YSK'ya çevrildi. Dün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu önde bitirdi. İstanbul İl Seçim Kurulu da resmi olmayan sonuçları açıkladı. Peki YSK kesin sonuçları ne zaman açıklayacak?

 • İmamoğlu Binali Yıldırım seçim sonuçları!

  Gündem, 24 Haziran 2019

  İmamoğlu Binali Yıldırım seçim sonuçları!

  Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. 23 Haziran tarihinde yenilenen İstanbul seçim sonuçları dün akşam seçim yasağının kalmasının ardından belli oldu. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İşte son dakika seçim sonuçları oy oranı...

 • YSK Başkanı'ndan itiraz süreci açıklaması

  Gündem, 24 Haziran 2019

  YSK Başkanı'ndan itiraz süreci açıklaması

  YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin olarak, "İmamoğlu yüzde 54,21 Binali Yıldırım, yüzde 44,99 oranına ulaştı" dedi

 • Güven'in 8'inci seçimi

  Gündem, 23 Haziran 2019

  Güven'in 8'inci seçimi

  YSK Başkanı Sadi Güven bugün 64 yaşına girdi. 2013 yılından bu yana görev yapan Güven 8 seçimi yönetti. Geçtiğimiz sene yaş haddinden emekliliği gelen Güven'in görev süresi 2020 yılına kadar uzatılmıştı

  YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

  Gündem, 23 Haziran 2019

  YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

  Son dakika! Yüksek Seçim Kurumu Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, "İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi

  İlçe ilçe seçim sonuçları

  Gündem, 23 Haziran 2019

  İlçe ilçe seçim sonuçları

  İstanbul'da tekrarlanan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından, hangi ilçede hangi adaya ne kadar oy çıktığı merak konusu oldu. Vatandaşlar ilçe ilçe seçim sonuçlarını araştırıyor. İşte 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin ilçe ilçe sonuçları...

 • Ekrem İmamoğlu mu kazandı?

  Gündem, 23 Haziran 2019

  Ekrem İmamoğlu mu kazandı?

  İstanbul seçim sonuçları açıklandı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kıyasıya mücadele verdi. Anadolu Ajansı (AA) İstanbul seçim sonuçlarını saat 19.30 itibari ile açıkladı. Peki İstanbul seçimlerini kim kazandı? İstanbul'da kim kazandı? İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları...

 • YSK ile seçim sonuçları sorgulama

  Gündem, 23 Haziran 2019

  YSK ile seçim sonuçları sorgulama

  YSK, bugün tekrarlanılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor. YSK yani Yüksek Seçim Kurulu geçerli seçim sonuçlarını açıkladığı için verileri oldukça önemli. Peki YSK giriş ile seçim sonuçları nasıl öğrenilir?

 • Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

  Gündem, 23 Haziran 2019

  Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

  Milyonlarca İstanbullu seçmen 23 Haziran Pazar günü yani bugün sandık başına giderek oylarını veriyor. Oy kullanma saatlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi sayfasından duyuru yayınladı. Peki Oy verme saat kaçta bitecek? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul oy kullanma saati 2019...

  Seçim yasakları ne zaman başlayacak, bitecek?

  Gündem, 23 Haziran 2019

  Seçim yasakları ne zaman başlayacak, bitecek?

  Milyonlarca seçmen 23 Haziran 2019 Pazar günü yani bugün İstanbul seçimleri için sandık başına gidecek. Vatandaşlar 23 Haziran İstanbul seçimlerinde, seçim yasaklarının neler olduğunu merak ediyor. Peki Seçim yasakları nelerdir? Seçim yasakları ne zaman sona eriyor, bitecek? İşte 23 Haziran İstanbul seçim yasaklarına dair detaylar...