KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YSK

Yüksek Seçim Kurulu Geçmişten Günümüze Seçimlerin Yönetim ve Denetimi

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

16.02.1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile; İllerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlanmış, seçim sürecinde yargı denetimi esası getiren Kanun, seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin görülmesinde yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağını da hükme bağlamıştır.

Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır.

5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu kanunla da korunmuş, kanunun 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanunun 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş Biçimi

16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 120. maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş biçimini açıklamaktadır.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana gelir.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri kur'aya girmezler.

17 Şubat 1954 tarihli, 6272 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle; Yüksek Seçim Kurulunun oluşum biçimi yeniden düzenlenmiş ve üye sayısı arttırılmıştır. Değişikliğe uğrayan 120. maddenin yeni şekli aşağıda verilmektedir.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşekkül eder.

Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Birinci Reisi (Başkanı) Kurulun Başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden (başkanlarından), yoksa üyelerden en kıdemlisi başkana vekalet eder.

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) ve Devlet Şurasi (Danıştay) Reis (Başkan) ve azaları (üyeleri) arasından kendi umumi heyetlerince (Genel Kurullarınca) beşer asil ve üçer yedek olmak üzere kur'a ile tespit olunurlar.

17 Mayıs 1979 Tarih ve 2234 Sayılı Kanun

Bu kanunla 12. madde yeniden düzenlenmiş; süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin, her 2 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında seçileceği belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kuruluna 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer verilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasaları:

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasının "Cumhuriyetin Temel Kuruluşu" bölümü ile 1982 Anayasasinin "Cumhuriyetin Temel Organları" bölümünde ve "Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi" başlığı altında yer almış, böylece Yüksek Seçim Kurulu Anayasal bir kurum haline gelmiştir.

1961 Anayasasının 75. maddesi, 1982 Anayasasının 79. maddesiyle aynı içerikle yer almış, ancak maddeye bu kez bazı eklemeler yapılmıştır.

1961 Anayasası- Madde 75./ 1982 Anayasası- Madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asil ve dört yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Maddeye eklenmiş olan son fıkra, 1982 Anayasasıyla getirilen referandumun gerekli kıldığı bir değişikliktir.

Anayasalarda belirlenmiş olan kuruluş biçiminin, 5545 sayılı Kanundaki ilk düzenlemeyle ayni olduğu görülmektedir.

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasına paralel olarak, bu kanunda da yerini almış ve 5545 sayılı Kanunun 120. maddesinin başlangıçtaki biçimiyle hayata geçirilmiştir.

Madde 11. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden kurulur.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri ad çekmeye girmezler.

Kanunun 12. maddesinde, Yüksek Seçim Kurulu için üye seçiminin her 4 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİ NEDİR?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar çıkarılmış olan seçim kanunlarında, seçimlerin yönetim ve denetimi ile görev üstlenmek üzere oluşturulan kurullar aşağıdaki evrelerden geçmiştir.

Ysk Haberleri

 • Yargıtay'da kıran kırana YSK seçimi

  Gündem, 19 Ocak 2023

  Yargıtay'da kıran kırana YSK seçimi

  Yüksek Seçim Kurulu’nun 3 yeni üyesinin belirlenmesi için Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim süreci hafta başında başladı. Ancak; hafta boyunca yapılan 10 turda hiçbir aday yeterli çoğunluğun oyunu alamadı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi

 • İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru

  Gündem, 13 Ocak 2023

  İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru

  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları HSK'ya başvuru yaptı. Başvuruda "YSK üyelerine hakaret" davasının hakiminin başka ilde görevlendirilmesine ilişkin iddiaların araştırılması talep edildi

 • YSK'da kritik değişim

  Gündem, 02 Ocak 2023

  YSK'da kritik değişim

  Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak'ta sona eriyor. YSK'nın yeni başkan ve üyeleri 24 Ocak'ta belirlenecek

  İmamoğlu davası ertelendi

  Gündem, 21 Eylül 2022

  İmamoğlu davası ertelendi

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım'a ertelenmesine karar verildi

  Seçmen listeleri nasıl hazırlanıyor?

  Gündem, 12 Ağustos 2022

  Seçmen listeleri nasıl hazırlanıyor?

  Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, seçmen listelerinin nasıl hazırlandığını anlattı. Akkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için de "Anayasal bir kurum olan YSK, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamalı" dedi

 • Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçmen listeleri' yanıtı

  Gündem, 12 Ağustos 2022

  Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçmen listeleri' yanıtı

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin ifadelerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak" dedi

 • Seçmen bilgisi polemiği

  Gündem, 09 Ağustos 2022

  Seçmen bilgisi polemiği

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’nın elinde yok” sözleri siyasette yeni bir polemiğe kapı araladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirirken “ Nasıl erişmiş, hem siyasi hem hukuki açıdan sorunlu bir ifade” demişti. AK Parti CHP liderinden sözlerine açıklık getirmesini beklerken; her iki partinin YSK temsilcisi Habertürk’ten Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı

 • 3 partiye seçime katılma hakkı

  Gündem, 11 Mayıs 2022

  3 partiye seçime katılma hakkı

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ile Adalet Partisinin de seçimlere katılma yeterliliği bulunduğunu belirledi. Seçime katılacak siyasi parti sayısı 27 oldu.

  İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi

  Gündem, 20 Nisan 2022

  İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

  YSK'dan seçim kurulları kararı

  Gündem, 14 Nisan 2022

  YSK'dan seçim kurulları kararı

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar verdi.

 • İllerin milletvekili sayıları yeniden belirlendi

  Gündem, 24 Mart 2022

  İllerin milletvekili sayıları yeniden belirlendi

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin vekil sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. İşte milletvekili sayısı yükselen ve düşen iller...

 • Gelecek Partili Özdağ hakkında soruşturma

  Gündem, 14 Ocak 2022

  Gelecek Partili Özdağ hakkında soruşturma

  Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında, YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

 • YSK, seçime girecek siyasi partileri açıkladı

  Gündem, 15 Ocak 2022

  YSK, seçime girecek siyasi partileri açıkladı

  Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girme yeterliliğine sahip siyasi partiler açıklandı. Şartları karşılayan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu belirtildi.

  Afyonkarahisar'daki beldede belediye başkanlığı seçimleri yapılacak

  Gündem, 30 Mart 2021

  Afyonkarahisar'daki beldede belediye başkanlığı seçimleri yapılacak

  Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Belediye statüsünü tekrar kazanan Afyonkarahisar'a bağlı Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için ara seçim yapılacak. YSK tarafından alınan kararda, seçiminin 6 Haziran 2021'de yapılacağı belirtildi

  Yüksek Seçim Kurulu 71 yaşında

  Gündem, 15 Şubat 2021

  Yüksek Seçim Kurulu 71 yaşında

  YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "YSK, 71 yıldır Anayasa ve kanunların verdiği yetkiyle görevini sürdürüyor. Şu anda kurulda 5 siyasi partinin temsilcisi yer almaktadır. Böylece YSK şeffaf şekilde çalışmış oluyor. Bu temsilciler, tartışmalara, kararlara, komisyon çalışmalarına, seçim hazırlıklarına, seçim sonundaki kurulun tüm çalışmalarına iştirak ediyor" dedi

 • Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

  Gündem, 05 Şubat 2021

  Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan 2017'deki referandum sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'nde talimatla ifade verdi.

 • Cezaevlerinde de oy kullanılacak

  Dünya, 31 Aralık 2013

  Cezaevlerinde de oy kullanılacak

  30 Mart yerel seçimlerinde cezaevlerindeki hükümlüler de oy kullanabilecek

 • Orhan Usta YSK üyesi seçildi

  Gündem, 23 Ocak 2020

  Orhan Usta YSK üyesi seçildi

  Yargıtay’da yapılan seçimde Yüksek Seçim Kurulu’nun son üyesi de belli oldu. Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta YSK üyesi seçildi. Böylece YSK’da görev süresi sona eren 6 üyenin yerine gelecek isimlerin tamamı belirlenmiş oldu.

  YSK'da kritik değişim!

  Gündem, 22 Aralık 2019

  YSK'da kritik değişim!

  Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik değişim süreci başlıyor. 11 üyeden Başkan Sadi Güven dahil 6’sının görev süresi doluyor. Bu isimlerin yerine 6 yıllığına Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından üçer isim seçilecek. Yeni üyelerinin katılımı ile 24 Ocak’ta toplanacak Kurul’da yeni YSK başkanı da belirlenecek