HABERTURK.COM EKONOMİ SERVİSİ

Ülkemizde merkezi ısıtma sistemi ile ısınan 1.800.000 dairenin, yakıt bedeli paylaşım şekli, 2 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Isı Pay Ölçüm” yasası ile değişti. 10.000.000 daire sakinini ilgilendiren yasa gereğince; her dairenin ısı tüketiminin tespiti ve yakıt parasının tüketim oranına göre paylaşımı zorunlu oldu. Söz konusu uygulama ile daire sahiplerinin tasarrufa teşvik edilmesi ve bina genelinde %40’a varan yakıt tasarrufu elde edilmesi hedeflenmekte. Sistemin çalışması için binada bulunan tüm kalorifer peteklerine uzaktan okumalı ısı pay ölçer cihazları takılması gerekiyor.

Yürürlüğe giren yasa çok sayıda kişiyi ilgilendirmesine rağmen, uygulamanın detayları maalesef kamuoyu tarafından yeterince bilinmemekte. Bahsi geçen kanuni zorunluluk yerine getirilmediği takdirde çok sayıda kişinin mağdur olacağı sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir.

GEREKLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA DAİRE SAKİNİ PARA ÖDEMEME HAKKINA SAHİP
Isı pay ölçüm yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte merkezi sistemle ısınan binalarda mevcut ısı paylaşım yöntemleri (arsa payına, petek veya kişi sayısına göre paylaşım) kanunsuz sayılacak. Bu durum uygulamaya geçmeyen yöneticileri kanuna muhalefetten suçlu duruma düşürürken, yasanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk ısıtma döneminde (Kasım 2012) uygulamaya geçmeyen binalarda, ısı parası ödemek istemeyen daire sakinlerine, ısı parasının kanuna aykırı bölüştürüldüğünü öne sürüp, paylaşım kanuna uygun yapılana kadar ısı parası ödememe hakkı veriyor. Apartman sakinleri “kanuna aykırı aidat parası toplanıyor” şeklinde suç duyurusunda bulunulursa, yöneticiye 1.600 lira ceza kesilebilecek.

 

 

 

 

YASAL DÜZENLEME
“5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun “7” nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici “6” ncı maddesi gereğince, merkezî ısıtma sistemine sahip mevcut binalar 02.05.2012 tarihi itibari ile; bina sakinlerinin ısı tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği “Pay Ölçüm” sistemine geçmek zorundadır.”

Yasal Düzenlemenin Gerekçesi:
* Ülkemizde tüketilen doğalgazın %71’i konutlarda tüketilmekte.
* Merkezi sistem ile ısınan konutlarda, doğalgaz tüketimi sırasında ciddi israflar yaşanmakta.
* Bireysel tüketime bağlı “Isı Pay Ölçüm” sistemi, dünyada 100 yılı aşkın bir süredir kullanılan ve kendini ispatlamış bir tasarruf modeli.
* “Isı Pay Ölçüm” sisteminin yaygınlaşmasıyla beraber, devletimiz konutlarda doğalgaz tüketiminde ciddi tasarruflar elde etmeyi hedeflemekte.

YASAL DÜZENLEME YERİNE GETİRİLMEZSE NE OLUR
İlgili yasa 2007 yılında hazırlanmış ve bina yöneticilerine binalarında gerekli çalışmaları tamamlamak için beş sene süre tanımıştır. Söz konusu süre 2 Mayıs 2012 tarihinde doldu.
* 14 Nisan 2008 tarihli, merkezi ısıtma sistemlerinde ısıtma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik gereğince, 2 Mayıs 2012 tarihi itibari ile merkezi sistemle ısınan binalarda ısı giderleri tüketime göre paylaştırılmak zorunda. Bu tarihten sonra ısı giderlerinin; arsa payına, daire sayısına, petek sayısına veya kişi sayısına göre paylaştırılması kanunsuz sayılacak.
* Binada bireysel ısı ölçüm sistemine geçilmesinden bina yönetim kurulu sorumlu. Yasaya rağmen uygulama yapılmayan binalarda, daire sahipleri bina yönetimi hakkında kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunabilecek.
* Yasanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk ısıtma döneminde (Kasım 2012) bireysel ısı ölçümü uygulamasına geçilmemesi durumunda; Isı parası ödemek istemeyen daire sakinleri, ısı parasının kanuna aykırı bölüştürüldüğünü öne sürüp, paylaşım kanuna uygun yapılana kadar ısı parası ödemeyebilirler. Böyle bir durumda ısı parası ödemeyen daire sakini kanunen haklı olacağı için, bina yönetimi ilgili daire sahibini icraya veremez veya faiz tahakkuk ettiremez.
* Bakanlık tarafından yapılacak denetimler sırasında uygulamaya geçmeyen binalara idari yaptırımlar uygulanacaktır.

NASIL ÇALIŞIYOR
Sistemin çalışması için binada bulunan tüm kalorifer peteklerine uzaktan okumalı ısı ölçüm ekipmanları ve oda sıcaklığını ayarladığınız seviyede sabit tutan özel radyatör vanaları takılıyor. Bu ekipman sayesinde gider paylaşım şirketi dairelerin ısı tüketimini daireye girmeden ölçerken daire sakinleri de dairelerinin ısı seviyesini tercih ettikleri seviyede sabit tutabiliyor.

Klasik aidat sistemi kullanan merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, ısıtma giderleri tüketim oranında paylaştırılmaz. Daire sahiplerinin tasarruf çabaları bireysel ısı faturalarına yansımadığı için binalarda ciddi ısı israfı oluşmaz.

Isı israfı Örnekleri:
1. Serinlemek için kaloriferlerin kısılması yerine, cam açılması
2. Gereksiz yanan peteklerin kısılmaması
3. İzolasyona önem verilmemesi (Çift cam, mantolama, radyatör ısı panoları)

Pay ölçüm sistemine geçilmesi ile birlikte her dairenin ısı tüketimi hassas bir şekilde ölçümlenmekte ve kaloriferlerini bilinçli kullanan, ısı israfını önleyici tedbirler alan kullanıcılar ciddi tasarruflar sağlayabilir.

ESKİ VE YENİYE FARKLI TARİFE
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Genel Koordinatörü Hakkı Buyruk ise, 2 Mayıs 2007’de yürürlüğü giren kanunla birlikte, pay ölçer sistemine geçilmesi için tüm binalara verilen 5 yıllık sürenin dün dolduğunu ifade etti. “2007’den itibaren yapılan yeni binalarda bu sistemin mevcut olduğunu kabul ediyoruz” diyen Buyruk, pay ölçer sistemindeki iki farklı uygulamaya dikkat çekti. Sistemin kalorimetre ve ısı pay ölçer olarak uygulandığını ifade eden Buyruk, “Kalorimetre yeni binalarda uygulanan bir sistemdir. Elektrik, doğalgaz sayacı gibidir. Bu sayaca göre, sayacın bağlı olduğu dairenin kullandığı ısı ölçülüp, hat kayıpları, merdiven boşlukları gibi ısıtılan ortak alanlar dahil ediliyor ve ücretlendirme yapılıyor” dedi. Kanun gereği her evin asgari 15 derece ısıtılma zorunluluğu olduğunu da anlatan Buyruk, “Evini kapatıp uzun süreli tatile çıkanlar, yine de bu asgari ısı ücretine tabidir” şeklinde konuştu.

Isı pay ölçer sistemininse genelde eski binalara uygulandığını söyleyen Buyruk, “Eski binalarda dağıtım boruları dağınık olduğu için kalorimetre uygulanması durumunda tesisatın değişmesi gerekir. Bu sebeple ısı pay ölçer daha uygundur. Çünkü bu sistemde her bir radyatörün üzerinde pay ölçer aleti takılıyor ve uzaktan, radyo frekansıyla değerler okunabiliyor” diye anlattı.

YÜZDE 36.9 TASARRUF MÜMKÜN
Konu ile ilgili görüştüğümüz Brunata Enerji Genel Müdürü Efe Özgören, ısı pay ölçer uygulaması yapılan binalarda serinlemek için cam açılma alışkanlığının bıçak gibi kesildiğini, daire sakinleri arasında başlayan tasarruf yarışı sırasında gereksiz yanan peteklerin kısılıp ek yalıtım tedbirleri ile ısı tüketimlerinde ciddi tasarruflar sağlandığını aktardı. Özgören, 211 daire üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, ısı pay ölçer uygulamasına geçen binaların, ölçümleme yapılmayan döneme kıyasla %36,9 doğalgaz tasarrufu elde ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2 Mayıs 2007 Tarihli Yasa (5627 sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU)

MADDE 7 c) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. Mevcut binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî sınırları sağlama

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.

14 Nisan 2008 Tarihli Yönetmelik (MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK)
İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.
a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,
b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.
(2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.
(3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.
(4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.
(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.
(6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

MADDE 8 – (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. halinde ilan edilir.

Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi: GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir. (02.05.2012'ye kadar)


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
  • Misafir 06 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
    Isı pay ölçerli bir evde peteğin kapatılması yakıtta ekonomi sağlarmı
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:59
    30 kişilik bir binada kalorimetreler arıza yaptığında ortak kullanım kararı alan yönetim bu sistem karlı dediğinde 25 evet ortak yakalım diğer 3 5 kişi bireysel yakalım diyor bu hususta nasıl bir yol izlenir kolay gelsin
  • Misafir 15 Ocak 2015 Perşembe 23:28
    Isı pay ölçer takılı radyatörün altındaki vanayı kapatana yaptırım nedir
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.