Son Dakika

Şehitlik yerlerinin tespiti, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı ve koruma işlemleri ile şehitliklere kimlerin defnedileceğine ilişkin esasları düzenleyen "Şehitlik Yönetmeliği" ile şehitlikler belirlenen standartlara göre yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığının yazısı ile Bakanlar Kurulunca 3 Ekim 2016 tarihinde kararlaştırılan "ŞehitlikYönetmeliği", Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelikle, şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı, koruma işlemleri ve şehitliklere kimlerin defnedileceğine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Yönetmeliğe göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler; Jandarma Genel Komutanlığında jandarma hizmetleri sınıfında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kamu personeli, sözleşmeli subay ve astsubaylar, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler; Emniyet Teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kamu personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları ile askerlik yükümlülüğünü yerine getiren yedek subay, erbaş ve erler ile geçici ve gönüllü köy korucularından yönetmelikte belirtilen durumlarda hayatını kaybedenler şehitliklere defnedilecek.

Bunun dışında merkezi yönetim dışındaki kamu idareleri ile sosyal güvelik kurumlarında görev yapan ve yukarıda belirtilenler arasında yer almayan kamu personelinden, yönetmelikte belirtilen maddeler içinde yer alanlar da bu kapsamda olacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DE YÖNETMELİK KAPSAMINDA 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koyduğu sırada, hayatını kaybedenler ile yaralananlardan, daha sonra bu yaralanmanın sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği değerlendirilenler, bu yönetmelik hükümlerine göre şehitliklere defnedilecek.

Şehitliklere kimlerin defnedilmeyeceğinin de düzenlendiği yönetmeliğe göre, kasıt, disiplinsizlik veya suç teşkil ettiği değerlendirilen eylemleri sonucu hayatını kaybedenler, bünyesel rahatsızlık veya hastalık, intihar veya intihara teşebbüs, uyuşturucu, bağımlılık yapıcı veya keyif verici madde kullanımı, kendisini askerliğe veya göreve elverişsiz hale getirme sebebiyle meydana geldiği değerlendirilen kaza ve olaylar sonucu hayatını kaybedenler ise şehitliklere defnedilmeyecek.

Şehitliklere, kanuni izinler, hava değişimi veya bunlara gidiş ve dönüşler esnasında hayatını kaybedenler ile bakaya, firar, izin tecavüzü ve hava değişimi tecavüzündeyken hayatını kaybedenler gömülmeyecek.

DEFİN İÇİN YAZILI BEYAN ALINACAK 

Şehitliğe defin kararını, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile askerlik yükümlülüğünü yerine getiren yedek subay, erbaş ve erler hakkında, bağlı bulundukları kuvvet komutanlığı, diğer kamu personeli hakkında da ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı veya bunların yetki vereceği makamlar alacak.

Şehitliğe defin kararı veren makam tarafından, hayatını kaybeden kişinin sırasıyla eşinden, en büyük reşit çocuğundan, annesinden, babasından, en büyük reşit kardeşinden hangi şehitliğe ya da mezarlığa defin yapılmasını talep ettiğine dair yazılı beyan istenecek. Defnin yapılacağı il valiliğine bildirilecek olan beyan, belirtilen sıraya uygun olarak hayatını kaybeden kişinin yalnızca bir yakınından alınacak.

Defne ilişkin gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin yakınının talebi sebebiyle şehitlikler dışındaki mezarlıklara defin işlemlerini yerel yönetimler koordine edecek.

ŞEHİTLİKTE TEMSİLİ MEZAR

Şehitliğe ilişkin gerekli şartları taşıyan kişi hakkında gaiplik kararı alınması halinde, gaiplik kararı alınan kişinin eşinin, eşi yoksa sırasıyla en büyük reşit çocuğunun, annesinin, babasının, en büyük reşit kardeşlerinden birinin talep etmesi üzerine ilgili valilikçe, şehitlikte temsili mezar yaptırılacak.

Yurt içinde ve yurt dışında bulunan yerlerden, genel veya bölgesel bir savaşta hayatını kaybedenlerin defnedildiği yerler ve mezarlıklar, hareket halinde bulunan askeri birliklerin toplu bulunduğu yerlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği yerler de şehitlik olarak belirlenebilecek.

ŞEHİTLİK YERİ VALİLİK VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA BELİRLENECEK 

Şehitlik yerlerinin belirlenmesi işlemleri, yurt içinde valiliklerce, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı aracılıyla ilgili ülkelerle varılacak mutabakata göre yürütülecek.

Yurt içinde valilikler tarafından belirlenen şehitlik yerleri, büyükşehir olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, diğer illerde il özel idareleri tarafından edinilerek, kendi adlarına tapuya tescil ettirilecek.

Şehitlik yeri olarak belirlenen alan içinde Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazların bulunması halinde, bu taşınmazlar şehitlik olarak kullanılmak üzere duruma göre Maliye Bakanlığı ya da maliki kamu idaresi tarafından ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına veya il özel idaresine tahsis edilecek.

ŞEHİTLİKLERE STANDART

Yurt içinde bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve koruma işlemleri valilikler, yurt dışında bulunanların ise büyükelçilikler, büyükelçilik bulunmayan yerlerde Dışişleri Bakanlığının o yerdeki temsilcilikleri tarafından yürütülecek.

Yurt içindeki şehitliklerde, "Tip Anıt Projesi" uygulanacak, ancak özellik arz eden şehitliklerde özel proje uygulaması yapılabilecek.

Şehitliklerde yeterli büyüklükte tören alanı ayrılacak. Şehitliğin emniyete alınması amacıyla çevre emniyet duvarı inşa edilecek. Valiliklerce inşaat yatırım programına alınan şehitliklerde, bütçe durumu gözetilerek albüm binası ve bekçi evi kurulacak.

Şehitliklerde uygulanacak aydınlatma, sulama, teraslama, bahçe ve yaya yolları gibi altyapıya ilişkin standartlar valiliklerce belirlenecek.

Şehitliklerin gelişimine yönelik hazırlanacak proje çalışmalarında, mevcut imalatlar azami derecede değerlendirilecek ve projelendirmede dikkate alınacak.

MEZARA DİKİLECEK BİTKİNİN CİNSİ 

Mezarların ada ve parsellerini, bunlara giden yolları, çiçek tarhlarını, şehitliğin bulunduğu yerin iklimine ve arazi durumuna göre dikilecek bitkilerin cins ve yerlerini, sınırlara konulacak bordür taşlarını ve çevre duvarı gibi tesisleri kapsayan plan hazırlanacak.

Plana göre, her ada ve parselde bulunan mezarlar, birden başlamak üzere numaralandırılacak. Şehitliklere bu ada ve parsele göre belirlenen sıra numarasına göre defin yapılacak. Bir ada veya parsel bitmeden, diğer ada veya parsele defin yapılmayacak.

Şehitliklerde herkes tarafından görülebilecek uygun bir yerde, tarihçenin belirtileceği kitabe ile ada ve parselleri gösteren vaziyet planı yer alacak. Şehitliklerde şeref defteri ile şehitliğe defnedilenlerin fotoğrafı, kimliği ve öz geçmişini içeren albüm bulundurulacak.

Yurt dışındaki şehitlikler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelerle varılacak mutabakata göre düzenlenecek.

ÖDENEK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN 

Yurt içinde bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve koruma işlemlerine ilişkin, valiliklerce hazırlanan keşif raporları, ödeneğin planlanması için müteakip yılın mart ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecek. Söz konusu giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenecek.

Şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde, yakınlarının talebi üzerine şehitlik dışına defni yapılanların mezarının inşa, bakım ve onarım işlemleri için gerekli ödenek planlaması müteakip yılın mart ayı sonuna kadar ilgili valilikçe, İçişleri Bakanlığına gönderilecek. Söz konusu giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Yurt dışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve koruma işlemleri için mahalli rayice göre belirlenen ödenek ihtiyacı, sorumlu büyükelçilik veya temsilcilik tarafından ağustos ayı sonuna kadar Dışişleri Bakanlığına gönderilecek. Söz konusu giderler, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenecek.

MEZARLARIN İNŞA, BAKIM VE ONARIMI 

Şehitliğe defnedilenlerle şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde, yakınlarının talebi üzerine şehitlikdışına defni yapılanların mezarları, "Tip Mezar Projesi"ne göre valilikler tarafından inşa ettirilecek.

Şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde, yakınlarının talebi üzerine şehitlik dışına defni yapılanların mezarlarının bakımı ve onarım işlemleri, yakınlarınca talep edilecek ve uygun bulunması halinde valilikler tarafından yaptırılacak.

Şehitliklerde bir kayıt defteri bulunacak. Bu defterde, şehitliğe defnedilenin kimlik bilgileri, fotoğraf, ölüm tarihi ve defin tarihi, şehitliğe defnedilme sebebi, şehitliğe defin kararı veren makamın yazısının tarih ve numarası ile şehitlikte defnedildiği yere ait ada, parsel ve mezar numaraları yer verilecek.

Şehitliğe defin kararı veren makamın talep etmesi halinde söz konusu bilgiler, kayıt defterine kaydedilmeyecek.

Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı içinde bulunan Dışişleri Şehitliğine ilişkin iş ve işlemler, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Defin kararı alınmasından defnin tamamlanmasına kadar geçen süreçte şehitliğe defin kararı almaya yetkili makamlarca yapılacak işlemler, bu yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ilgili makamlarca belirlenecek.

YÖNETMELİK 1 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu idarelerine şehitlik olarak tahsis edilmiş alan içinde kalan Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazlar, şehitlik olarak kullanılmak üzere 1 yıl içinde Maliye Bakanlığı veya maliki kamu idaresi tarafından ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına veya il özel idaresine tahsis edilecek.

Mevcut şehitliklerin kullanımına tahsis edilen araç, gereç ve tüm taşınırlar, 6 ay içinde ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına veya il özel idaresine devredilecek.

Mevcut şehitliklerde, kullanım yeri bitinceye kadar bütünlüğün bozulmaması için mevcut mezar projelerinin uygulanmasına devam edilecek.

Tip Mezar Projesi ile Tip Anıt Projesine ilişkin planların da yer aldığı yönetmelik, yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

AA


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.