Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    İLAN
    MANİSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
    SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
    SIRA NO İLÇE MAHALLE TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

    HAZİNE

    HİSSESİ

    İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
    1 Yunusemre Karakılınçlı 45170101408 Ham Toprak - 795 5.598,09 m² Tam İmarsız 4.568.074,63 913.614,93 TL 27.06.2024 14:00
    1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
    2- İhaleler, Uncubozköy Mahallesi Mimarsinan Bulvarı No:181- Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
    3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
    4- İhalelerde alıcıları tarafından taşınmaz mal satış bedellerinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Ayrıca taşınmaz mal satış bedellerinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikiliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem (döner sermaye) bedeli 5.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000TL'den 10.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) alınacaktır.
    5- 4706 sayılı yasanın 7'nci maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
    6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
    a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
    b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
    c) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
    d) Geçici Teminata ilişkin belge (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
    e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
    f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,
    g) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
    7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 233 26 70-71-72-73
    #ilangovtr
    #Basın no ILN02043421