Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

    ÖZET BİLGİLER

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2023 / 6 Aylık

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

    1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR

    2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR

    3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 51,8

    4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 12.060.582

    5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 0

    1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

    2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR

    3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

    2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

    2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

    3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

    A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    TOPLAM 0

    B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 51.538

    2) Finansman Gelirleri 0

    3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

    4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.246.864

    5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0

    TOPLAM 3.298.402

    C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0

    5) SGK prim gelirleri 0

    6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 0

    7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    8) Konusu kalmayan karşılıklar 24

    9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0

    13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0

    14) Dava gelirleri 0

    15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0

    16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    TOPLAM 24

    Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama

    D) TOPLAM GELİRLER

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Hasılat 3.069.106

    2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 51.538

    3) Finansman Gelirleri 0

    4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.246.864

    5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

    6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0

    TOPLAM 6.367.508

    4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)

    E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Nakit ve Nakit Benzerleri 271.104

    2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 12.010.805

    3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0

    6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0

    TOPLAM 12.281.909

    F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Çekler 0

    2) Kasa 271

    3) Vadesiz mevduat hesapları 2.303

    4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0

    5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 218.753

    6) Kredi kartı alacakları 0

    7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    TOPLAM 221.327

    Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama

    G) TOPLAM VARLIKLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    Toplam Varlıklar 16.361.172

    5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)

    H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 378.304

    2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0

    3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.503

    4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 662.571

    TOPLAM 1.050.378

    I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide Olmayan

    1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 25.641

    2) Katılım bankalarından alınmış krediler 362.166

    3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0

    4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 662.571

    TOPLAM 1.050.378

    Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama İlişkili ve ilişkili olmayan taraf toplam borç tutarı

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183924

    BIST