Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )

    Özet Bilgi Kar Payı Avansı Ödemesi

    Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

    Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2023

    Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 29.03.2023

    İlgili Ara Dönem 01.01.2023 / 30.09.2023

    Para Birimi TRY

    Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)

    GWIND, TREGWIN00014 0,2314814 23,14814 10 0,2083332 20,83332

    KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU

    GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 01.01.2023 / 30.09.2023 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)

    1.Dönem Kârı 845.843.668

    2.Vergiler ( - ) 39.908.000

    3.Net Dönem Kârı 805.935.668

    4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0

    5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 18.818.341

    6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 787.117.327

    7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 0

    8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0

    9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 787.117.327

    10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 125.000.000

    11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 0

    12.Genel Kanuni Yedek Akçe 92.402.893

    13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 662.117.327

    Ek Açıklamalar

    Yapılan görüşmeler neticesinde

    6362 sayılı ?Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı ?Kar Payı Tebliği'nin Üçüncü Bölümü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ?Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 15 nci maddesinin son fıkrası, Şirketimiz ?Kar Dağıtım Politikası'nın 11 inci maddesi ile Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 ncü gündem maddesi ile Şirketimiz pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden

    - SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 805.935.668,00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" ve 787.117.327,00-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

    - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre ise 376.366.820,36 - Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" ve 357.548.479,34-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

    görülerek

    - Şirketimiz ?çıkarılmış sermayesi'nin brüt % 23,15'i, net % 20,83'ü oranında olmak üzere, toplam 125.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 112.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında nakit ?Kar Payı Avansı' dağıtımı yapılmasına ve ?Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 29.12.2023 tarihinde başlanmasına,

    - 2023 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurul onayına ayrıca sunulmasına,

    katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

    İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213755

    BIST