Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    1. PAY SAHİPLERİ

    1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

    Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

    Yatırımcı konferans veya toplantısı düzenlenmemiştir.

    1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

    Özel denetçi talebi sayısı

    Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

    Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

    Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

    1.3. Genel Kurul

    İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170882

    Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

    Türkçe olarak sunulmuştur.

    İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları

    İlke 1.3.9 kapsamında işlem yoktur.

    Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

    Yoktur.

    Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

    Yoktur.

    Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

    Yoktur.

    Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170882

    Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

    Genel Kurula katılıma ilişkin düzenlemeler, esas sözleşmenin 13.maddede yer almaktadır.

    Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

    Genel Kurula katılıma ilişkin düzenlemeler, esas sözleşmenin 13.maddede yer almaktadır.

    1.4. Oy Hakları

    Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

    Evet (Yes)

    Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

    70.560.000 (%7)

    En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

    % 7

    1.5. Azlık Hakları

    Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

    Hayır (No)

    Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

    Azlık hakları, şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.

    1.6. Kar Payı Hakkı

    Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170898

    Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170882

    Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170882

    Bildirim İçeriği

    Genel Kurul Toplantıları

    Genel Kurul Toplantıları

    Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

    12/07/2023 0 % 7,2 % 0,17 % 7,03 Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Genel Kurul Bilgileri 20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170882

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    4. YÖNETİM KURULU-III

    4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,Komiteler,Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,Komiteler,Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yoktur.

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,Komiteler,Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yoktur.

    4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

    Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu E Finansal durum

    Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

    Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Politikalar

    Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu Sayfa 6

    Bildirim İçeriği

    Yönetim Kurulu Komiteleri-II

    Yönetim Kurulu Komiteleri-II

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 66,66 4 4

    Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 4 4

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    4. YÖNETİM KURULU-I

    4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

    En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

    Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.

    Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

    Hayır (No)

    Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

    Evet (Yes)

    Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

    Faaliyet Raporu Sayfa 3

    İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

    4

    Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

    Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

    Yönetim kurulu başkanının adı

    Adnan ÇOLAK

    İcra başkanı / genel müdürün adı

    Ahmet Harun TOFTAMIŞ

    Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

    Yoktur.

    Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

    Yoktur.

    Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

    Yoktur.

    Kadın üyelerin sayısı ve oranı

    (1) %16.66

    Bildirim İçeriği

    Yönetim Kurulunun Yapısı

    Yönetim Kurulunun Yapısı

    Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

    ADNAN ÇOLAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/12/2022 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

    OKAN UYSAL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/12/2022 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

    FULYA ÇOLAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/12/2022 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

    AYHAN GÖK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/07/2023 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

    CÜNEYT ARDA CEYLAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/07/2023 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

    MURAT KARATAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/08/2022 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    3. MENFAAT SAHİPLERİ

    3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

    Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

    Şirketin ayrı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.

    Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

    15

    İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

    İç Denetim Müdürlüğü

    Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

    0332 221 39 96

    3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

    Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

    Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.

    Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

    Yoktur.

    3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

    Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

    Halefiyet planı bulunmamaktadır.

    Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

    İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.İnternet sitesinde paylaşılmıştır.

    Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

    Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

    Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

    Etik Kurallar İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve internet sitesinde paylaşılmıştır.

    İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

    2

    3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

    Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

    Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Etik Kurallar

    Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

    Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Etik Kuralları

    İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

    İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi için gerekli önemler alınır.Bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

    2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

    Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

    Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler

    Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

    Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Ortaklık Yapısı

    Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

    Türkçe ve İngilizce

    2.2. Faaliyet Raporu

    2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

    a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu 3. Sayfa

    b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

    c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu 3. Sayfa

    ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu 20. Sayfa

    d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu 12. Sayfa

    e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır.

    f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1560-adese-gayrimenkul-yatirim-a-s

    g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Raporu 26. Sayfa

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    4. YÖNETİM KURULU-II

    4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

    Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

    43

    Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

    % 100

    Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

    Hayır (No)

    Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

    Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir.Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.

    Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

    Yatırımcı ilişkiler,Kurumsal Bilgiler,Esas sözleşme 8.madde

    Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

    Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

    4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

    Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

    Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

    Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/176607

    Bildirim İçeriği

    Yönetim Kurulu Komiteleri-I

    Yönetim Kurulu Komiteleri-I

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Cüneyt Arda CEYLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Murat KARATAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hasan ÖZÜLKÜ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

    Denetim Komitesi (Audit Committee) - Cüneyt Arda CEYLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Denetim Komitesi (Audit Committee) - Murat KARATAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Murat KARATAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Okan UYSAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258887

    BIST