Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

    ÖZET BİLGİLER

    Sunum Para Birimi 1.000.000 TL

    Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2023 / Yıllık

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR

    2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR

    3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 3,84

    4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 182.258

    5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 82.346

    1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

    2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR

    3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

    2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

    2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

    3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

    A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    TOPLAM 0

    B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.471

    2) Finansman Gelirleri 10.305

    3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

    4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.191

    5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 6.716

    TOPLAM 53.683

    C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 5.958

    3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 99

    4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 650

    5) SGK prim gelirleri 0

    6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 105

    7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    8) Konusu kalmayan karşılıklar 89

    9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 855

    11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 4.296

    13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0

    14) Dava gelirleri 0

    15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 8

    16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 20.189

    TOPLAM 32.249

    Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama Uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin hibe kredi gelirleri (üreticilerden alınan teşvik gelirleri) (1.622) - Satıcılardan elde edilen ciro primi (259) - Devlet teşvik gelirleri (10.292) Beklenen kredi zararları karşılık iptalleri (31) - Diğer faaliyet gelirleri (380) - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/(zarar) içindeki paylar (6.716) - Katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren iştiraklerimizden gelen menkul kıymet satış karları (442) - Katılım Endeksi'nde yer alan ve Ortaklığımız portföyünde tuttuğumuz hisselerin değerleme karları (69) ve Duran varlık satış karları (378) dahil edilmiştir.

    D) TOPLAM GELİRLER

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Hasılat 504.398

    2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.471

    3) Finansman Gelirleri 10.305

    4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.191

    5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

    6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 6.716

    TOPLAM 558.081

    4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)

    E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Nakit ve Nakit Benzerleri 20.115

    2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 169.035

    3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 531

    4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.626

    6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0

    TOPLAM 204.307

    F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Çekler 0

    2) Kasa 36

    3) Vadesiz mevduat hesapları 2.912

    4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0

    5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 14.626

    6) Kredi kartı alacakları 0

    7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 4.475

    TOPLAM 22.049

    Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama Katılım Bankalarında tutulan vadeli mevduatları içermektedir (4.304) (Finansal tablolarımızda bu tutar vadeli mevduatlar ve finansal yatırımlar içerisinde gösterilmektedir), Finansal yatırımlar içerisinde yer alan katılım endeksinde bulunan Ortaklığımızın portföyünde taşıdığı hisse senetlerinin değeri (171) dahil edilmiştir.

    G) TOPLAM VARLIKLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    Toplam Varlıklar 1.050.091

    5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)

    H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.662

    2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.148

    3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 310.362

    4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 2.971

    5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 7.890

    TOPLAM 431.033

    I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / Yıllık

    Konsolide

    1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 348.352

    2) Katılım bankalarından alınmış krediler 335

    3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0

    4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    TOPLAM 348.687

    Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266729

    BIST