Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    1. PAY SAHİPLERİ

    1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

    Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

    Ortaklığımız yurt içi ve yurt dışında 3 adet yatırımcı konferansı ve roadshowa katılmış, 70 adet kurum ve fon ile 141 adet yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiştir. Mali tablolara ilişkin sonuçlar üzerine 4 adet telekonferans organize etmiştir.

    1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

    Özel denetçi talebi sayısı

    Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

    1.3. Genel Kurul

    İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162059

    Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

    Evet

    İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları

    Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.

    Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118491

    Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

    -

    Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

    Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar

    Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179573

    Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

    Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.

    Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

    Kanunen katılması zorunlu olan menfaat sahipleri genel kurula katılmıştır. Diğer menfaat sahipleri de söz hakkı olmaksızın genel kurula katılmıştır.

    1.4. Oy Hakları

    Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

    Evet (Yes)

    Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

    Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. C Grubu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı?na ait olup, C Grubu hisseye tanınan imtiyazlar Ortaklığın Ana Sözleşmesinde tanımlanmıştır.

    En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

    % 49,12

    1.5. Azlık Hakları

    Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

    Evet (Yes)

    Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

    Madde 10

    1.6. Kar Payı Hakkı

    Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

    Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar

    Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

    TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47.432.000.000 TL net dönem kârı, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 21.651.606.080 TL net dönem kârı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 63.236.726.739 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi sonrası yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 47.432.000.000 TL net dönem kârının da geçmiş yıllar kârlarına transfer edilmesi uygun olup, 2022 yılı Kâr Payı Dağıtımı?na ilişkin 1 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulan Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

    Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179573

    Bildirim İçeriği

    Genel Kurul Toplantıları

    Genel Kurul Toplantıları

    Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

    25/07/2023 0 % 63,57 % 49,18 % 14,4 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar / 2023 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar / 2023 İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 215 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179573

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    4. YÖNETİM KURULU-III

    4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Aday gösterme komitesi yoktur. Aday gösterme komitesinin faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

    Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

    Ücret komitesi yoktur. Ücret Komitesinin faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir

    4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

    Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

    Sektör ve Faaliyet Ortamında Yaşanan Önemli Gelişmeler - 2023 Yılı Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

    Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

    Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar

    Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

    Mali Haklar

    Bildirim İçeriği

    Yönetim Kurulu Komiteleri-II

    Yönetim Kurulu Komiteleri-II

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 33,3 % 33,3 3 3

    Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 7

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    4. YÖNETİM KURULU-I

    4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

    En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

    Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

    Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

    Hayır (No)

    Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

    Evet (Yes)

    Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

    Yetki devri olmamıştır.

    İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

    88

    Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

    Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

    Yönetim kurulu başkanının adı

    Prof. Dr. Ahmet Bolat

    İcra başkanı / genel müdürün adı

    Bilal Ekşi

    Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

    -

    Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

    Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. Sigorta teminatı 10 Milyon ABD dolarıdır.

    Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

    -

    Kadın üyelerin sayısı ve oranı

    1 - %11,1

    Bildirim İçeriği

    Yönetim Kurulunun Yapısı

    Yönetim Kurulunun Yapısı

    Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

    Prof. Dr. Ahmet Bolat İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/01/2022 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)

    Prof. Dr. Mecit Eş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2013 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)

    Bilal Ekşi İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/10/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)

    Doç. Dr. Murat Şeker İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

    Ramazan Sarı İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/07/2023 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)

    Dr. Hüseyin Keskin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/07/2023 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)

    Dr. Melih Şükrü Ecertaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162059 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)

    Şekib Avdagiç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/01/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162059 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

    Doç. Dr. Fatmanur Altun İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162059 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    3. MENFAAT SAHİPLERİ

    3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

    Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

    Yoktur.

    Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

    -

    İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

    Etik Kurul Başkanı

    Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

    Telefon numarası: (+90) 850 281 5088 İnternet sitesi: www.tkethics.com E-posta: tkethics@kpmg.com.tr

    3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

    Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

    Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.

    Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

    Hava-İş Sendikası

    3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

    Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

    Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planları oluşturmaktadır.

    Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

    Kurumsal / Kariyer / Aday Bilgilendirme, Kurumsal / Politikalarımız, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / İş Etiği ve Davranış Kuralları

    Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

    Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

    Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

    Kurumsal / Politikalarımız, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / İş Etiği ve Davranış Kuralları

    İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

    -

    3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

    Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

    Kurumsal / Politikalarımız, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / İş Etiği ve Davranış Kuralları

    Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

    Kurumsal / Politikalarımız, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Çevre Politikası

    İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

    İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı?nın içerisinde rüşvet ve yolsuzlukla ilgili hususlar belirtilmiştir. Ayrıca, iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

    2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

    Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

    Yatırımcı İlişkileri - Sık Sorulan Sorular

    Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

    Yatırımcı İlişkileri / Hakkımızda / Ortaklık Yapısı

    Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

    Türkçe - İngilizce

    2.2. Faaliyet Raporu

    2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

    a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

    Yönetim Kurulu ve Komiteler - Bağımsızlık Beyanları

    b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Yönetim Kurulu ve Komiteler

    c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

    Yönetim Kurulu ve Komiteler

    ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Diğer Hususlar

    d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Diğer Hususlar

    e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Diğer Hususlar

    f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    Faaliyet Konusu, Ortaklık Yapısı, Bağlı Ortaklık ve İştirakler

    g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

    İnsan Kaynakları - İnsan Kaynakları Politikası - Kurumsal Sosyal Sorumluluk

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    4. YÖNETİM KURULU-II

    4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

    Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

    90

    Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

    % 100

    Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

    Evet (Yes)

    Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

    3

    Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

    Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme

    Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

    Böyle bir politika bulunmamaktadır.

    4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

    Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

    Yönetim Kurulu ve Komiteler

    Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/354773

    Bildirim İçeriği

    Yönetim Kurulu Komiteleri-I

    Yönetim Kurulu Komiteleri-I

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Doç. Dr. Fatmanur Altun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ramazan Sarı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Fatih Korkmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

    Denetim Komitesi (Audit Committee) Şekib Avdagiç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Denetim Komitesi (Audit Committee) Dr. Melih Şükrü Ecertaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Melih Şükrü Ecertaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şekib Avdagiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266727

    BIST