Son Dakika

94. yıldönümünde ilk defa yayınlanıyor: İşte, Cumhuriyet’in kuruluş belgeleri

29.10.2017 - 07:00 | Güncelleme:

 

Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’te ilân edilmiş olduğunu bilmeyenimiz yoktur ama kararın ne şekilde alındığı, yani hukukî boyutunun ne olduğu konusu üzerinde pek durulmamıştır. İşte, karar meselesinin ayrıntıları: Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 akşamı saat sekizde Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören kanunu kabulü ile ilân edildi ve yapılan değişiklikler yayınladığım bu belge ile kayıt altına alındı.

BUGÜN, Türkiye’nin Cumhuriyet oluşunun 94. yıldönümü... Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun!

Cumhuriyet’in nasıl ilân edildiğini mutlaka okumuş yahut işitmişsinizdir: Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya’deki eski köşkte yemektedirler, Paşa “Yarın Cumhuriyet’i ilân edeceğiz” demiş, hemen çalışmaya başlamışlar ve ertesi gün, yani 29 Ekim’de de Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet ilân edilmiş, Mustafa Kemal Paşa da Reisicumhur seçilmiştir.

Kararın nasıl alındığını, yani ilânın hukukî boyutunun ne şekilde olduğunu hep merak etmiştim. Meclis zabıtlarında gerçi bu konuda bilgiler vardı ama Cumhuriyet’in ilân kararının veriliş biçiminin kaydedildiği zabıtların dışında asıl ilân belgesinin de mevcut olması gerekirdi ve bu kayıt şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı.

Meclis’in Anayasa’da 29 Ekim 1923’te yaptığı değişikliklerin yeraldığı ve Meclis kâtiplerinin yazdıkları sayfa. Bu metin Cumhuriyet’in ilânının ilk resmî belgesidir (TBMM Arşivi).

 

MECLİS ARŞİVİ’NDEN ÇIKTI

İlânın hukukî boyutu benim için seneler boyunca merak konusu olmuştu, mevcudiyetinden emin olduğum belgeyi Türkiye’nin en önemli arşivlerinde uzun müddet aramış ama netice alamamıştım.

Yakında çıkacak olan bir kitabımda kullanmak maksadıyla bu senenin başında arşivlerde çalışırken talih bu defa yüzüme güldü ve Cumhuriyet’in senelerdir merak ettiğim kuruluş belgesine Meclis Arşivi’nde ulaştım... Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Evrak ve Arşivden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülhekim Koçin’e bu çalışmam sırasında yaptığı yardımlardan dolayı müteşekkirim.

Diyanet İşleri Reisliği’nin Cumhuriyet’in ilânını halka duyurmaları için müftülüklere gönderdiği telgraflardan biri (Cumhuriyet Arşivi, 051-0-8-65-35-1).

 

ANAYASA’DA DEĞİŞİKLİK

Şimdi, Cumhuriyet’in ilânının hukukî tarafını ve belgenin önemini anlatayım:

Cumhuriyet, bir anayasa değişikliği ile, Büyük Millet Meclisi “Kanun-ı Esâsî Encümeni”nin, yani Anayasa Komisyonu’nun 1921 Anayasası’ndaki altı maddenin değişmesi maksadı ile hazırladığı tasarının Meclis’in 29 Ekim 1923 Pazartesi günü yaptığı 43. oturumunda kabul edilmesi suretiyle ilân edildi. Anayasa’nın ilk maddesine “Türkiye’nin yönetim şeklinin ‘Cumhuriyet’, devletin dininin İslâm, resmî dilinin de Türkçe olduğu” ilâve ediliyordu. Diğer maddeler de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Hükümet hakkındaydı.

Oylamadan sonra hemen reisicumhur seçimine geçildi ve Mustafa Kemal Paşa, Reisicumhur seçildi.

KOMİSYONUN MAZBATASI

Meclis’in 29 Ekim 1923 Pazartesi günü yaptığı 43. oturumunda görüşülüp kabul edilen tasarıyı hazırlayan Anayasa Komisyonu İzmir Milletvekili Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey’in başkanlığında Gelibolu Milletvekili Celâl Nuri (İleri), Dersim Milletvekili Feridun Fikri (Düşünsel), Konya Milletvekili Refik (Koraltan), İzmit Milletvekili İbrahim Süreyya (Yiğit), Muş Milletvekili İlyas Sami Beyler ile Antalya Milletvekili Rasih Hoca (Kaplan)’dan meydana geliyordu.

Celâl Nuri Bey’in Meclis Başkanlığı’na hitaben kaleme aldığı komisyon mazbatası bugünün Türkçesi ile şöyle idi:

“Milletimizi refah ve saadete ulaştırıp tam bir bağımsızlığa kavuşturan ve Allah’ın da takdir ettiği savaşta millî hâkimiyet esası kat’î surette kabul edilmiş ve daima buna riayet edilegelmişti. Bu usulün necib Türk milletine ne büyük muvaffakiyet temin ettiği aşikârdır. Hâkimiyetin kayıtsız-şartsız millete ait olması ve idare usûlünün milletin mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmek esasına dayanması zaten ‘Cumhuriyet’ demek olduğundan, saltanatı kesin şekilde kaldıran bu kelimenin kullanılıp Türkiye Devleti’nin şeklinin cumhuriyet hükümeti olması hakkında Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun özel maddesinin bir fıkra ile açıklığa kavuşturulması hukuk ve uygulama bakımından münasip görülmüştür.

Bir cumhuriyet tesis kılındıktan sonra bu cumhuriyetin temsilcisi olan başkanlık makamının da oluşturulması tabiîdir.

Bundan başka, hükümeti teşkil edecek olan başbakanın cumhurbaşkanı tarafından tayini, sorumluluğun belirlenmesi bakımından zarurî işlerdendir.

Dolayısıyla, hâlen mevcud olan devlet şeklinin tesbiti için Anayasa’nın buna dair bir, üç, sekiz ve dokuzuncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek açıklığa kavuşturulmuş, devletimizin dininin İslâm, dilinin de Türkçe olduğuna dair özel bir madde ilâve edilmiştir.

Zikredilen maddeleri kanun hâline getirmek üzere Hey’et-i Celîle’ye arz ve teklif ve hemen müzakeresini istirham ederiz”.

Bu mazbata doğrultusunda hazırlanan tasarının Meclis’te 29 Ekim akşamı saat sekizde kabul edilip kanunlaşması ile Türkiye’de Cumhuriyet ilân edilmiş oldu.

Ankara’da, Cumhuriyet’in ilân edildiği ilk Meclis binası.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Başkitabeti (Genel Sekreterliği) Kavanîn (Kanunlar) Müdüriyeti” antetli kâğıda yazılmış olan 364 numaralı “Teşkilât- ı Esasiye Kanunu’nun bazı mevaddının tâdiline” yani “Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesine” dair kanun şöyle idi:

“Birinci Madde: Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir (dayanır). Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyet’tir.

İkinci Madde: Türkiye Devleti’nin dini, din-i İslâm’dır. Resmî lisanı Türkçe’dir.

Üçüncü Madde: Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, Hükümet’in inkısam ettiği şuubât-ı idareyi (ayrı ayrı bölümlere ayırdığı idarî işleri) İcra Vekilleri vasıtasıyla idare eder.

Dördüncü Madde: Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesi tarafından ve kendi âzası meyânından bir intihap (seçim) devresi için intihap olunur (seçilir). Vazife-i riyaset (başkanlık görevi), yeni Reisicumhur’un intihabına (seçimine) kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak (seçilmek) caizdir.

Beşinci Madde: Türkiye Reisicumhuru, devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclis’e ve Heyet-i Vekile’ye riyaset (hükümete başkanlık) eder.

Altıncı Madde: Başvekil, Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından intihap olunur (Meclis üyeleri arasından seçilir). Diğer vekiller Başvekil tarafından yine Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra hey’et-i umumiyesi (hepsi) Reisicumhur tarafından Meclis’in tasvibine arzolunur. Meclis hâl-i içtimada (çalışma döneminde) değil ise keyfiyeti tasvip Meclis’in içtimaına tâlik olunur (toplantısına ertelenir).

18 Rebiyülevvel 1342 ve 29 Teşrinievvel (Ekim) 1339 (1923)”.

 

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Meclis’in açılışında yapılan duada. 

 

MÜFTÜLER GÖREVLENDİRİLDİ

Meselenin temeli, Meclis’in yeni bir devlet kurmaya değil, mevcut yönetimin ismini koymaya karar vermesi idi...

Cumhuriyet’in ilânı, Ankara’da 101 pâre top atılarak kutlanırken kararı memleketin dört bir tarafına duyurma işi de müftülüklere verildi. Evkaf ve Şer’iye Vekâleti’nin talimatı ile Türkiye’deki bütün müftülüklere telgraflar gönderen Diyanet İşleri Reisliği, müftülerden artık Cumhuriyet ile idare edileceğimizi halka duyurmasını istedi.

Bu sayfada Meclis’in Anayasa’da 29 Ekim 1923’te yaptığı değişikliklerin yeraldığı ve Meclis kâtiplerinin yazdıkları metnin orijinali, yani Cumhuriyet’in ilânının ilk resmî belgesi yeralıyor ve belgeyi bir gazetede 94 sene sonra ilk defa yayınlamakla mutluluk duyuyorum.

1920’de açılan ilk Meclis, bu tahta okul sıralarında çalışmıştı.

 

 


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
 • Misafir 31 Ekim 2017 Salı 20:36
  Pek kıymetli Murat Bardakçı Beyefendi'ye Dünya gözüyle hiç göremediğim üstadım, efendim.. Bendeniz 22 yaşında olup hukuk tahsili görmekte olan bir herifim. Tarihin Arka Odası adlı programınızın kültür hayatımıza yeniden nüfuz etmesini ne denli şiddetle arzu etsek de bu hususun sizlerin tasarrufunda olduğunu pek tabii bilmekteyiz. Benim asıl merak ettiğim husus Abdülbaki Gölpınarlı merhumun "Şark Edebiyatı Ansiklopedisi" eseri hakkında malumattır. Hadsizliğimi bağışlayın fakat Eserin akıbetine dair her şey size sorumdur. Size ve aile efradınıza sağlıklı, huzurlu, uzunca ömür dilerim.. Selametle..
 • Misafir 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:35
  Yoruma gerek yok.Ma'lûm i'lâm edilmez....
 • Misafir 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:14
  GERÇEKLER GEÇDE OLSA CESUR KALEMLER OLDUĞU SÜRECE ER YADA GEÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR BİZİ KANDIRDILAR TORUNLARIMIZI KANDIRAMAYACAKLAR
 • Misafir 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:35
  Meclis'de bu Anayasa değişikliği kabul edilirken kaç milletvekili vardı salonda acaba?Olmayan kaç milletvekili vardı?Değişiklik ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç oyla kabul edildi?
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 22:40
  Cumhuriyetin ilanı ,400 milletvekilinden kaçının mevcuduyla kararlaştırıldı?toplantı Nisan miktarı varmıydı?kazım Karabekir vs mebusların bilgisi var mıydı?
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 22:11
  sizden ricam cumhuriyet kurulurken yapılan anayasa değişikliğinde devletin dini islamdır yazılmış fakat dini yönetecek diyanet işleri başkanı kim oldu bunu açıklarmısınız.
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 20:59
  sayın bardakçı'ya hep tarihi ezberleyip,topluma anlatma yerine,birazda gelecek nesillerin yararlanması için tarih kitaplarına yeni eklemeler yapmasını bekleriz.
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 19:06
  Vallahi helal olsun Murat bey, siz iktisat mezunu bir gazeteci olarak bu değerli belgeyi bulup yayınlıyorsunuz, peki bu ülkenin prof. ünvanlı T.C tarihçileri ne iş yapıyor?
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 15:32
  sen adamsın adam
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 13:29
  Sayın Murat Bardakçı, bu güzel yazı ve yayınladığınız belgeler için teşekkürler. Meclis tutatanakları ve hatıraların dışında bu tür belgeleri bulmak çok önemli. Küçük bir hatırlatma TBMM'nin açılışı olarak verilen fotoğraf 1922 yılının Ramazan Bayramıdır. (22 Mayıs 1922). Hatırlarsınız fotoğrafta Mustafa Kemal'in solunda Rauf Bey görünüyor ki TBMM açıldığında Malta'da sürgünde idi. Selam ve saygılar.
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 12:36
  Böyle bir belgenin bu kadar zaman sonra gün yüzüne çıkması acı bir durum. Sizi kutlarım Murat Bey.
 • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 11:51
  İkinci Madde: Türkiye Devleti’nin dini, din-i İslâm’dır...
Kalan karakter : 2000