Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Türk "spritüalistler"in yani "ruhçular"ın çoğu, yarım asır boyunca gizli kalan ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan bu kitabın "evrenin sırlarını verdiğine" inanırlar.

Bugün bu sayfada yeni yayınlanan bir kitabı hiç yoruma girmeden tanıtıyorum: 1959 yılında "Önder" adındaki "yüksek bir ruh" tarafından bir medyuma yazdırılan ve Türkiye'de "ruhçuluğun kurucusu" olarak bilinen Dr. Bedri Ruhselman tarafından düzenlenen "İlâhî Nizam ve Kâinat" isimli kitap 54 sene boyunca noter ve banka kasalarında muhafaza edilmişti. Bir grup "ruhçu", bu kitabın geçtiğimiz günlerde yayınlanması ile, evrenin bilinmeyen birçok sırrının ortaya çıktığına inanıyor...

TÜRKİYE'de içerisinde birkaçyüz, haydi bilemediniz birkaç bin kişinin bulunduğu dar bir çevre, elli küsur seneden buyana kasalarda saklanan bir kitapta nelerin yazılı olduğunu merak ediyor ve yayınlanmasını bekliyordu...

"İlâhî Nizam ve Kâinat" isimli bu esrarlı kitap, tamamlanmasından tam 54 sene sonra, geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve meraklıları muradlarına erdiler...
Kitap, iddia edildiğine göre aslında "yazılmamıştı" ve "yüksek âlemler" tarafından verilen bilgilerin bir derlemesi idi. Türkiye'de "ruhlarla temas" akımının başlatıcısı olan Dr. Bedri Ruhselman tarafından 1950'li senelerin sonlarında düzenlenen ruh celselerinde, yani bir medyum vasıtası ile ruhlarla ilişki kurulduğuna inanılan toplantılarda "Önder" adını kullanan bir ruh tarafından verilen bu "bilgiler" 54 sene boyunca saklanmış ve nihayet kitap olarak ortaya çıkmıştı...
Önce, Dr. Bedri Ruhselman'ın kim olduğundan bahsedeyim:
Türkiye'de metafizik çalışmalarının başlatıcısıdır, 1898'de İstanbul'da do­ğar ve 16 Şubat 1960'ta yine ayni yerde vefat eder.
CİN KİTABI OKUYUNCA...

Dr. Ruhselman, ruhçuluk işine küçük yaşlarında iken "Cinlerle Muhaberat" isimli bir kitabın etkisi altında kalarak girer, ruhsal denemeler ve "celseler" yapmaya başlar. Çekoslo­vakya'da konservatuvar bitirerek keman icracısı olur, 1926'da Türkiye'ye döner, bir müddet müzik öğretmenliği yapar, da­ha sonra da Tıp Fakültesi'ni bitirir, doktor olarak Afganistan'da bulunur, Türkiye'de de senelerce doktorluk yapar, mesleğini uzun seneler boyunca sürdürürken medyumlar vasıtası ile binlerce ruh celsesini idare eder ve 1946'da "Ruh ve Kâinat" isimli üç ciltlik meşhur eserini yayınlar.
Dr. Ruhselman, sonraki senelerde ardarda çıkarttığı "Ruhlar Arasında", "Allah" ve "Mukadderat ve İcâbât" gi­bi kitaplarla çok sayıda kişinin ruhçulukla ilgilenmesini sağlar. "Ruh nedir, insan ölünce nasıl bir âleme gi­der, öteki dünyada hayat nasıldır, yeniden doğuş hangi şartlar altında gerçekleşir ve ruhlarla nasıl konuşulur?" gibi konulardan bahsettiği kitapları "ruhçuluk edebiyatının klasikleri" hâlini alacak, Türkiye'de bu işlere merakı daha da arttıracaktır.

'ÖNDER' İSİMLİ RUH

İstanbul'da faaliyet gösteren "Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Derneği"nin de kurucusu olan Dr. Bedri Ruhselman'ın, 1950'lerin sonlarına doğru yaptığı celselere "Önder" ismini verdikleri bir "yüksek ruh" gelir. "Önder", celselerin medyumu Attila Güyer'e bazı "yüksek bilgiler" verir. Dr. Ruhselman "Önder"in tebliğlerini üç nüsha halinde daktilo ettirir, noter kasasına konmasını vasiyet eder ve kendisi de birkaç ay sonra "spatyom" dediği "ruhlar âlemine" göçer...
Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Derneği, 54 sene boyunca bu işlerle uğraşanların merakını çeken, "büyük sırları açıkladığına" inanılan ve noter kasalarından banka kasalarına nakledilen kitabı, geçtiğimiz günlerde yayınladı.
"Ruhsal tebliğlerden" meydana geldiğine inanılan ve Dr. Bedri Ruhselman'ın düzenlediği "İlâhî Nizam ve Kâinat" isimli kitabın öyküsü, işte böyle...

YORUMSUZ BİRKAÇ BÖLÜM

Bu sayfada, yarım asırdan fazla bir zaman boyunca kasalarda saklanan ve "zamanı geldiği için yayınlandığı" söylenen kitaptan, hiç yoruma girmeden iki küçük bölümü nakletmekle yetiniyorum...Yarım asır saklanan kitaba bakılırsa insanlığı berbat bir gelecek bekliyor

DR. Bedri Ruhselman'ın 54 sene kasalarda saklandıktan sonra geçenlerde yayınlanan eseri, insanlığın geleceği hakkında hiç de parlak bir tablo çizmiyor...
"Önder" isimli ruhun medyum vasıtası ile verdiği tebliğlere bakılırsa iklimler değişecek, depremler artacak, kuraklıklar başgösterecek, 2050'den itibaren buzullar erimeye başlayacak ve dünya son derece ısınacak...
"Önder"in söyledikleri bugüne kadar çıktı ama gerisi felâket!
Daha sonraki senelerde tabiat çok büyük ölçüde değişecek, insanlar kütleler halinde ölecek, "Önder"in ifadesi ile "dünyada yaşamak çok ıstıraplı ve zahmetli bir hâle gelecek", kıt'alar batacak, yeni kıt'alar ortaya çıkacak ve insanlık eski ilkel zamanlarına dönecek!
Ama merak etmeyin, bütün bu felâketler dünya hayatı ile sınırlı kalacak, "yüksek planlara" yani "öbür tarafa" geçmeyecek, ölenler öldükleri anda bu felâketlerin hepsini unutmuş olacaklar.
Aşağıda, 54 sene boyunca kasalarda saklanan "İlâhî Nizam ve Kâinat" isimli kitaptan yaptığım küçük bazı alıntılar yeralıyor:

* DÜNYA DIŞINDA HAYAT VAR MI?


"...Güneş sistemimizin en mütekâmil (gelişmiş) gezegeni dünyamızdır, arz küresidir. Ve zannedildiği gibi meselâ Merih'te veya siste­min diğer gezegenlerinde veya güneşinde dünyadakinden daha mütekâmil varlıklar yoktur. Zira, hakikaten güneş sistemimizin mütekâmil plânetlerinden birisi de Merih olduğu halde, burada­ki varlıklar dünyadakilerden daha az mütekâmildir. Sistemimi­zin en geri gezegenlerinden birisi Plüton'dur. Bu gezegenin en mütekâmil varlığı, dünyamızın en geri varlığı olan küften daha geridir.
Keza, güneş de sistemin geri bir küresidir. Esasen güneş mad­desinin bu basitliği yüzündendir ki manipülasyonu kolay oldu­ğu için, sistemin diğer seyyarelerini (gezegenlerini) ve bilhassa dünyayı idare eden vazifeliler, daha ziyade güneşte bulunurlar. Fakat söyledi­ğimiz gibi, bu vazifeliler diğer planetlerde de dolaşabilirler ve her kürede vazife görebilirler.
Demek ki, güneş sistemimizde hidrojen âleminin inkişaf mer­halelerini (gelişme aşamalarını) ikmal edip (tamamlayıp) oradan diplomasını alarak üst âleme terfi edecek varlıkların toplandıkları yer dünyadır. Dünyamız, Mu devrinin kapanışını müteakip (kapanışının ardından) geçen yetmiş bin sene zarfında artık bu devredeki vazifesini bitirmek üzere bulunan, üzerinde taşıdığı insanlara, lâyık oldukları âlemlerin kapılarını açmak ve imkânları tükenmiş hidrojen âlemi kapısını da arkalarından ka­pamak hazırlıklarına başlamıştır".

* GELECEĞİMİZ FELÂKETLERLE DOLU:


"...Yeni dünyanın, eski batan kıtaların deniz üzerinde bakiye ka­lan kısımlarına ait bâzı adalar ve takımadalarla, denizin dibin­den yükselerek meydana çıkan yeni büyük kıtalardan müteşek­kil olacağını (meydana geleceğini) söylemiştik. Keza, geçen dünyadan kalan insanlarla meskûn bu adaların, kayalıklardan ibaret olacağını, buralarda toprağın bulunmayacağını da belirtmiştik. Binaenaleyh ilk in­sanların muhitinde nebat (bitki) hayatı henüz mevcut olmayacaktır. İşte bu halde bulunan yeni dünyanın ilk durumu kısa bir zaman­da vahşileşmeye başlayacaktır. Her şey basitleşecek, iptidaîleşecek (ilkelleşecek), vahşileşecektir. Eski dünyada mevcut olan, zirveleri yuvar­lak dağlar ve tepeler yeni dünyada görülmeyecek, onların yerine tepeleri sivri, testere şeklini almış dağlar ve sıradağlar meydana gelecek, keskin vadiler görülecek, her şey sivrileşecek, keskinleşecek ve haşin bir çehre alacaktır.
Varlıkların, yaşamakta oldukları muhitlere (çevrelere) uymalarının za­rurî olduğundan evvelce bahsetmiştik. Dünyaya gelecek varlık­lar ancak, içinde bulundukları muhitin maddelerinden bedenle­rini kuracakları için, yeni dünyaya intikal etmiş olan insanların ve hayvanların da nesilleri üredikçe kabalaşacakları, kaba olan muhitlerine uyacakları tabiîdir. Onların bu kaba muhite intibak­ları (uyumları) neticesinde, bedenleri süratle kabalaşacaktır. Geçen dün­yadan yeni dünyaya intikal eden hayvanların ve insanların be­denlerinde görülecek bu kabalaşma hâli, iptidaî muhitlerine (ilkel çevrelerine) ait ihtiyaçlarına bağlı olarak nesilden nesle artacak ve uzun müddet devam edecektir. Meselâ nesiller ilerledikçe büyük cüsseli hay­vanlar zuhur edecek (ortaya çıkacak), bu hayvanlar vahşi olacak, adalarda toprak ve binnetice (sonuçta) nebat olmadığı için, geçen dünyanın ot ve nebat yiyen munis hayvanlarına burada tesadüf edilmeyecektir".

Ruhlar âlemi, üstâd bestekâra göre sekiz ayrı renkten meydana gelir

EROL Sayan, Türk Müziği'nin şu anda hayatta bulunan en güçlü bestekârıdır.
"Geçsin günler haftalar", "Kalbe dolan o ilk bakış", "Bana bir aşk masalından şarkılar söyle", "Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için" gibi 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren hemen herkesin dilinde olan çok sayıda şarkının bestecisi olan Erol Sayan'ın, müzisyenliğinin yanısıra Türkiye'nin önde "ruhçularından" olduğunu ve 1960'lı senelerde Ankara'da yapılan ileri seviyedeki ruh celselerine katıldığını az kişi bilir...Dr. Bedri Ruhselman'ın 54 seneden buyana kasalarda saklanan ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabı hakkında, dün Erol Sayan ile konuştum. Kitabı henüz okumamıştı, "İlâhî Nizam ve Kâinat"ın bazı bölümlerini kendisinde telefonda nakletmemden sonra "Ruhselman'ın en önemli eseri, 'Ruh ve Kâinat' isimli kitabıdır. Daha sonra hazırladığı söylenen kitaplarının hiçbiri 'Ruh ve Kâinat'ın önüne geçemez" dedi.

Ruhçuluk alanındaki çalışmalarını yakından bildiğim üstâd Erol Bey'in "spatyom" denen "ruhlar âlemi" hakkında anlattıklarından bazılarını buraya yorumsuz olarak naklediyorum:

RENKLERE GÖRE RUHLAR

"Dr. Bedri Ruhselman'ın ruhçuluk faaliyetlerine yaptığı en büyük katkı, 'psikolojik infisal' metodunu ortaya koymuş olmasıdır. Spatyomda karanlıktan aydınlığa uzanan sekiz adet renk bölgesi vardır. Bu bölgeler siyah, kahverengi, mavi, sarı, yeşil, kırmızı, penbe ve beyazdır. Siyah renk 'koyu' ve 'açık', beyaz da 'mat' ve 'parlak beyaz' olarak iki ayrı tondadır. Ruhların mertebelerini, bulundukları bu renk merhaleleri gösterir. Berzah âlemindeki her ruhun zaten birer görevi vardır; kimisi ibadetle meşguldür, kimisi de azâbını orada çekmeye başlamıştır. Ruhlar âleminde bulunan bir varlığın gelecek hakkında açıklamalarda bulunması gibi birşey sözkonusu olamaz. İşin içine 'Mu' ve 'Atlantis' gibi zamanla kaybolduğu söylenen bazı kıt'alar saçmalığını koymak ise akıl kârı iş değildir".

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir 4 yıl önce bence dedıyı gıbı olacak
    CEVAPLA
  • Misafir 4 yıl önce Ruh çağırma diye birşey yoktur. Gelenler cindir.
    CEVAPLA