Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile devlet kademelerinin ortaklaşa düzenlediği, YAŞ üyelerinin katılımıyla gerçekleşen önemli meselelerin incelenip karar alındığı yüksek kuruldur. Peki toplantı için önemli bir yere sahip olan YAŞ üyesi nedir?

YAŞ ÜYESİ NEDİR?

Yüksek Askeri Şûranın (YAŞ) üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve
oramirallerdir. YAŞ, her yıl iki kez toplanır. Bu toplantılardan ilki Ağustos ayının ilk haftası, diğer ise Genelkurmay'ın belirleyeceği bir tarihte yapılır. Yüksek Askeri Şûra Genelkurmay Başkanının istemi üzerine de o yıl içerisinde ayrıca toplanabilir.

Yüksek Askeri Şûranın Başkanı Başbakandır. Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri
Şûraya Başkanlık eder. Yüksek Askeri Şûra üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.

Milli Güvenlik Konseyi'nin devamı süresince Yüksek Askeri Şûra'nın Başkanı; Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik
Konseyi Başkanıdır. Şûra Üyeleri; Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Jandarma Genel Komutanı ve
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Donanma Komutanı ile
Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan Orgeneral ve Oramirallerdir.
Cumhurbaşkanı'nın bulunmadığı hallerde en kıdemli Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Şûra'ya başkanlık eder.

Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden
gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanının lüzum gördükleri hallerde Silahlı Kuvvetlerle
ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,

Yüksek Askeri Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alnmadıkça açık olarak yapılır. Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

Toplantı esnasında alınan Yüksek Askeri Şûra kararları, Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.

Yüksek Askeri Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

Yüksek Askeri Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şûranın karariyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır.

Yüksek Askeri Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve
ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir.