Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrtemnelerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının ne zaman yapılacağını resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile ilan etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1- 7 Ağustos'ta yapacak, atamalar ise 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tercihlerini 10-15 Ağustos'ta tamamlayacak öğretmenlerin atamaları 17 Ağustos’ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 28 Ağustos'ta yapılacak.

MEB TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

1. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki
eğitim kurumları ile bilim sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı
bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde ilan
edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı
üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son
günü, hizmet süresinin hesabında ise 07 Ağustos 2018 tarihi esas alınacaktır.

2. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı
olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde,
eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

3. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS
Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim
kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve
bir örneği öğretmene verilecektir.

4. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular
onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde
bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki
başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru
yapmaları sağlanacaktır.

5. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

6. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında
bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının
onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda
onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

7. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerine yapacaktır.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin
veya izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da
taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği
yapılanlardan en geç 01 Ekim 2018 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

9. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim
kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

10. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli
şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde
işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve
onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler
iptal edilecektir.

11. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal
işlem yapılacaktır.

12- 2018 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler sonradan
mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme
isteğinde bulunamayacaktır.

13. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr
internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisi, eşi veya çocuklarının,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin
söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki
eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel
sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı
olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt
Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan
yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.
Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan
başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı
nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına
tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak,
çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer
değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama
Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B
ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK
kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu
kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka
bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri
belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)
bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;

a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette
olduğunu gösterir belge,
c) Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı
hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
ç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket
merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin
işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları
ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan
atandıkları yerde 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar,
aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arası yeniden
atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla en az bir
yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda
bulunabilecektir.

3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.

4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla
askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı
olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

6. Öğretmenlerden;
a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak
belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin
değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,
can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme
başvurusunda bulunabilecektir.
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini
gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli
olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) ile
eşlerinin ikamet ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da
malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev
yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu
durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın
istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî
veya özel özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme
kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
b) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
c) Çocuğu veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim
değerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru
Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya
http://personel.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.

Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay
için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları
il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde
ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.

Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır.
Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay
için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il
ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün
içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.

Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da
reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe
milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve
başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu
aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER

1. Başvurular

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama
yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak
alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre
atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm
kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması
muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih
önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.

Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu
tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek
bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle
sorumludur.

2. Tercihler

a) İller arasında;

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte
bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan
eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40
eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece
tercihleri dikkate alınacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde
aylıksız izin kullanabilecektir

b) İl içinde;

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim
yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres
Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih
edebilecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler,
beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri
arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları
arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin
bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki
eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim
kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri

Spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri
aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve
beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar
liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması
şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan
öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler
içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrtemnelerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının ne zaman yapılacağını resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile ilan etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1- 7 Ağustos'ta yapacak, atamalar ise 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tercihlerini 10-15 Ağustos'ta tamamlayacak öğretmenlerin atamaları 17 Ağustos’ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 28 Ağustos'ta yapılacak.