Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Adli tatil ne zaman bitiyor? 2021 adli tatil kaç gün?

    Adli tatil ne zaman bitiyor? 2021 adli tatil kaç gün? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 'Adli tatil süresi' konulu başlıkta tarihler yer alıyor.

    2021 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

    İDARİ İZİN NEDİR?

    İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

    REKLAM

    ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

    MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

    b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

    c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

    ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

    d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

    e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

    f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

    g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

    REKLAM

    ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

    h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

    (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

    (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

    (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

    ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ

    REKLAM

    MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

    B- CEZA MAHKEMELERİ

    ADLÎ TATİL

    Madde 331 - (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl ağustosun birinden eylülün beşine kadar tatil olunur.

    (2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    (3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

    (4) Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

    II - İDARİ YARGI (BÖLGE İDARE, İDARE ve VERGİ MAHKEMELERİ)

    Sürelerle İlgili Genel Esaslar

    Madde 8 - 3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

    Çalışmaya ara verme

    Madde 61 - 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.

    2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar.

    3. Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.

    Nöbetçi mahkemenin görevleri

    Madde 62 - Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

    a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,

    b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

    REKLAM

    Danıştay Kanunu’ndaki tanım ve düzenleme;

    Çalışmaya ara verme:

    Madde 86 – 1.Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

    Sayıştay Kanunu’ndaki tanım ve düzenleme;

    İzin ve çalışmaya ara verme:

    MADDE 64 – (3) Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

    Askeri Yargıtay Kanunu'ndaki tanım ve düzenleme;

    Adlî ara verme işleri:

    Madde 25 - Barış zamanında genel adlî ara verme Askerî Yargıtayda da aynen uygulanır.

    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’ndaki tanım ve düzenleme;

    Çalışmaya ara verme:

    Madde 85-1 Barışta, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verir.

    Anayasa Mahkemesinde adli tatil yok, çalışmaya devam ediliyor. Özetle, süre işliyor.

    Adli tatile tabi olmayan dava ve işlerde süreler işlemektedir.

    Haberi Hazırlayan: Büşra Kamış
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ