Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı değerlendirilmes

    AUZEF yani İstanbul Üniveristesi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2017 - 2018 vize sınavı 21 - 22 Nisan tarihlerinde yapıldı. AUZEF sınavına giren öğrenciler şimdi sınav sonuçlarını merak ediyor. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınavlarında ölçme ve değerlendirme nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haftasonu yapılan AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir bilgi henüz İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından paylaşılmadı. Ancak sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

    AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, 19 Şubat 2018'de başlayan eğitim dönemi, 25 Mayıs 2018'de sona erecek. AUZEF final sınavları da 26 - 27 Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek. AUZEF telafi sınavlarıysa 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

    REKLAM

    AUZEF SINAVLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NAISL YAPILIYOR?

    AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen kurallar doğrultusunda, sınavların ölçme ve değerlendirmesi, sınavların geçersiz sayılması, sınav sonuçlarına itiraz, başarı notunun harflendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

    Sınavların geçersiz sayılması

    MADDE 20 – (1) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır.

    Sınavlara ve sonuçlara itiraz

    MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

    (2) İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

    REKLAM

    (3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

    (4) Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

    Sınavların değerlendirilmesi

    MADDE 22 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

    (2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

    (3) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

    (4) Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

    REKLAM

    (5) Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

    a) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

    b) Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

    (6) Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

    (7) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

    Başarı notunun belirlenmesi ve harf notları

    MADDE 23 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu alt sınırı esasları aşağıda belirtilmiştir:

    REKLAM

    a) Açık öğretim öğrencilerinin yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 40 puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu sınır değerinin altında not alan veya bitirme/bütünleme sınavlarına girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

    b) Uzaktan öğretim öğrencilerinin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

    (2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %40; yarıyıl/yılsonu sınavı için %60 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.

    (3) HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF, devamsız öğrenciler FD harf notu alarak kalırlar. HBN’si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

    REKLAM

    (4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.

    (5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin puanlarına göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.

    (6) Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından küçük veya eşit ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan aralıklar esas alınarak belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi bağımsız yapılır.

    ANO, AGNO ve ders tekrarı

    MADDE 24 – (1) ANO ve AGNO Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.

    (2) Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.

    (3) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

    REKLAM

    (4) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

    Başarısızlık durumu

    MADDE 25 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

    (2) AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar ve daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

    REKLAM

    (3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarıyıllardan başarısız oldukları (FF) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

    (4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle (FF) olan başarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar.

    (5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

    Haberi Hazırlayan: Helin Genç
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ