Emekli maaşı üzerine bloke koyma işlemi yasalarda yer almaktadır. Yasaya göre bazı istisnai durumlar haricinde bir vatandaşın emekli maaşına bloke koyulamaz. 

Ancak nafaka alacakları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları hariç tutulmuştur. Bu istisnai durumlar dışında emekli maaşı hesabına bloke konulması mümkün değildir. Haciz işlemlerinin de emekli maaşının bulunduğu hesaba uygulanması mümkün değildir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin Kurum açısından doğan alacakları devir edilememektedir. Yani gelir, aylık ya da ödenekler takip ve tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilememekte ve bloke edilememektedir.

Belirtilen bu kanuna göre haczi yasaklanmış olan gelir, aylık ya da ödemelerin haczedilmesine dair alınan talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde reddedilir. Yani emekli kişinin bizzat talebi olmazsa nafaka alacağı dışında maaşından hiçbir kesilme yapılamamaktadır.

EMEKLİ MAAŞINA HANGİ DURUMLARDA EL KONULABİLİR?

Emekli maaşı üzerindeki bloke yani haciz işleminin gerçekte hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Emekli kişinin yazılı izni olmadığı sürece bu bloke işlemi gerçekleştirilemez. Emekli olan kişi emekli maaşının bloke edilmesine dair bir izin vermiş olsa bile maaşının ya da gelirinin hepsinin bloke edilmesi gibi bir durum olmamaktadır.

Emekli kişi izin verdiği sürece maaşının sadece dörtte birine haciz işlemi uygulanır. Yani emekli olan kişi izin verdikten sonra eğer maaşın hepsine haciz konulursa bunu gerekli kurumlara şikayet edebilir.