Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) kararı alınması ve darbe girişimini çıkaranlara yönelik operasyonların sürdürülmesinin sonuçlarından birisi de askeri okulların kapatılması oldu. Peki kapatılan askeri okullarda okuyan öğrencilerin durumu ne olacak? İşte detaylar...

Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan maddelere göre: 

Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır. Bu komutanlıklarda görev yapmakta olan personel hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve işgal ettikleri kadrolar hakkında, ilgisine göre 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun geçici 4 üncü maddesi ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun geçici 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

b) Diğer personel, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşundaki uygun kadrolara atanır.

ÖĞRENCİLER ALDIKLARI PUANA GÖRE ÜNİVERSİTELERE NAKİL OLACAK

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

a) Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara,

b) Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara, naklen kaydedilirler.

c) 30 Ağustos itibariyle mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbi yapılmaz. Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilir.

Bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmaz.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış işlemler durdurulur. Bunlardan bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar iade edilmez.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İÇİN SUBAY, ASTSUBAY AKADEMİSİ KURULDU

Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının subay, astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının subay, astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapmak üzere bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ile araştırma merkezleri ve kurslar bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu.

Akademinin kuruluş, görev ve çalışma usulleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklı olmak kaydıyla Yükseköğretim Kurulunun da görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işleri Akademi Başkanınca yürütülecek, hizmetin gerektirdiği hallerde İçişleri Bakanının onayıyla, diğer birim ve kurullar da teşkil edilebilecek.

Akademide istihdam edilen öğretim elemanlarının görev süreleri, her türlü özlük hakları, izinleri, akademik unvanlarının yükselmesi ve korunması konusunda 2547 sayılı kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uygulanacak.

Akademide ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada 20, bir takvim yılında 360 saati aşmamak ve 2914 sayılı kanunun 11. maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek kaydıyla, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bakanlıkça belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenecek.

İçişleri Bakanlığı, ihtisaslarından yararlanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri okullardan da öğretim elemanı talep edebilecek.

Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşların eğitimi ise akademinin belirlediği ilke ve standartlara göre Jandarma Eğitim Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Eğitim Komutanlığı bünyesinde yapılacak. Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşlar, belirlenen bir süre için akademi bünyesinde de eğitime tabi tutulabilecek.

ÖĞRENCİ KAYNAĞI
Akademinin öğrenci kaynağı, lise ve dengi okullar, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunları olacak. İlgili devletlerle yapılacak uluslararası anlaşmalara göre yabancı uyruklu öğrencilerin akademiye kabul edilmeleri bakan onayı ile gerçekleşecek.

En az 4 yıl süreli fakülte bitirenlerden muvazzaf subay yetişmek için başvuranlar ile fakülte ya da yüksekokul bitirenlerden muvazzaf astsubay olmak için başvuranların, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlayanların da 32 yaşını bitirmemiş olması şartı aranacak. Bu kişiler, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarı göstermek ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca gösterilecek lüzum ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde akademide yetiştirilmeyen sınıflara atanabilecek.

Öğrenciler, akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek, yatılı olarak kalacak, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanacak. Öğrencilere, ayrıca MSB'ye bağlı okullardaki askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.

Akademide lisans, lisansüstü veya önlisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Bunlardan mezuniyete bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir nedenle ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış öğretim masraflarının 4 katını tazminat olarak ödeyecek.