Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Darülmuallimin nedir?

Dârülmuallimîn. Osmanlı Devleti’nde 1848-1924 yılları arasında faaliyet gösteren erkek Öğretmen okullarına verilen ad.

DARÜLMUALLİMİN TARİHÇESİ

Osmanlılar’da öğretmen yetiştirmek için oku! açma fikrinin ortaya çıkması Tanzimat dönemine rastlar. Ancak da­ha önceki devirlerde de “müderris” de­nen hocaların medreselerden yetiştiği, bunun yanında Fâtih Sultan Mehmed zamanında (1451-1481) sıbyan mektep­lerine öğretmen yetiştirmek için özel bir program uygulandığı, Ayasofya ve Eyüp medreselerinde uygulanan bu program­da âdâb-ı mübâhase ve usûl-i tedrîs gi­bi pedagojik formasyon derslerinin bu­lunmasına Özen gösterildiği bilinmekte­dir. Fakat bu sonuncu uygulama daha sonraki dönemlerde devam etmemiştir.

Tanzimat’ın ilânından sonra II. Mahmud devrinin (1808-1839) son zamanla­rında açılan rüşdiye mekteplerine öğret­men yetiştirmek amacıyla 16 Mart 1848’de İstanbul’un Fatih semtinde dârülmu-allimîn adıyla bir öğretmen okulu açıldı. Üç yıllık olan bu okulun ilk müdürü Ahmed Cevdet (Paşa) idi. Cevdet Paşa ta­rafından hazırlanan ilk dârülmuallimîn nizâmnâmesi de 21 Mayıs 1852 tarihin­de yürürlüğe girdi. Bu nizâmnâmede dârülmuallimînin idarî ve malî teşkilâtının yanında mektebe kabul şartlan, burada okutulacak dersler ve mezunların duru­mu ele alınmıştır. Okutulacak dersler arasında öğ­retmenlik mesleği için zaruri olan usûl-i ifâde ve tâlim dersi de bulunuyordu. An­cak bu derse daha sonraki programlar­da rastlanmamaktadır.