Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Eğitim Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Temin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Söz konusu yönetmelikle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilerek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

    Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin fakülte ve meslek yüksekokullarının öğrenci kaynağı, lise veya lise dengi meslek okulu mezunları ile geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar, ayrıca denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunları olacak.

    REKLAM

    Alınacak öğrenci sayısı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek Akademi tarafından; fakülte ve meslek yüksekokullarının kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her yıl kadın ve erkek olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilecek. Yabancı öğrencilerin sayısı ise ilgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilecek.

    Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan ise alınacak öğrenci sayısının yüzde 5’i oranında olacak.

    Giriş sınavlarına ilişkin duyurular, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfalarında veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak.

    Adayların ön başvuruları elektronik ortamda alınacak. Giriş sınavına başvurular her yıl için temin merkezleri tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılacak. Fakülte ve Meslek Yüksekokulları için sıralamaya esas Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türü veya türleri ile taban puanı, fakülte için Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) puan türü veya türleri ile taban puanı Senato tarafından tespit edilecek.

    Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın belirlenen tür veya türlerdeki YGS puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az 10 katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere davet edilecek. Ancak, şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları sıralama gözetmeksizin şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak.

    REKLAM

    Eksik belgeyle, posta yoluyla veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruda bulunan adaylardan belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak ve ücretler Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından ise sınav ücreti alınmayacak.

    ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

    Fakülteye ve meslek yüksekokullarına müracaat edecek adaylarda, şu şartlar aranacak:

    "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Her yıl Senato tarafından belirlenecek kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın ocak ayının 1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. YGS'ye katılmış ve Senato tarafından belirlenen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için belirlenen taban puanın, en az yüzde 80'ini almış olmak. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Genel Ahlaka Karşı Suçlar' başlıklı 7'nci bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile jandarma ve sahil güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

    REKLAM

    Adayların bu şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecek."

    SINAV KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI

    Merkezi Sınav Komisyonu, başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğretim elemanı olmak üzere 5 personelden oluşacak.

    Fiziki Kontrol Komisyonu ise adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy, kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşturulacak. Komisyona yardımcı sağlık personeli de alınabilecek.

    Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonunda bir üst subay başkanlığında en az bir beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personel görev yapacak.

    Mülakat Sınav Komisyonu, bir üstsubay başkanlığında, iki subay, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi olmak üzere 5 personelden oluşacak. Mülakat Sınav Komisyonu üyelerinin kimlerden oluşacağı; Akademi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının Temin Merkezleri, Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığında ilgili birimlerin başkanı veya yetkilendireceği personelden oluşan üst komisyon tarafından belirlenecek.

    REKLAM

    İtiraz Karar Komisyonunda ise komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere ilgili komutanlığın temin merkezi komutanı veya daire başkanı, akademi başkan yardımcısı ile fakültede dekan, meslek yüksekokullarında okul komutanı ve bir tabip olmak üzere 4 personel görev alacak.

    GİRİŞ SINAVI İKİ AŞAMALI OLACAK

    Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilecek. Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar temin merkezlerince belirlenerek ilan edilecek.

    Akademi Başkanlığı tarafından belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranacak. Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur", sağlayamayan adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz" şeklinde karar verecek. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilecek.

    Hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemeyecekler.

    REKLAM

    Giriş sınavı, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

    Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından "Öğrenci adayı olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınacak. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere standartlara uygun parkurda uygulamalı olarak yapılacak. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilecek.

    Başarılı olmak için 500 tam puan üzerinden en az 300 puan almak zorunlu olacak. Fiziki yeterlilik sınavının sonuçları temin merkezlerince belirlenen yer ve zamanda ilan edilecek.

    Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulacak. Mülakatta, adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve subaylık veya astsubaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirme yapılacak.

    REKLAM

    Adaylara belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek ve konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilecek.

    Değerlendirmede adayın konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter 100 puan olmak üzere toplam 500 tam puan üzerinden yapılacak. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için en az 300 puan alması gerekecek.

    Mülakat sınavı komisyonu başarılı olan adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur", başarısız adaylar hakkında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz" kararı verecek.

    Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra temin merkezlerince ilan edilecek. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulacak.

    Fakülte öğrenci adayları için başarı sıralamasına esas giriş puanı LYS sınav sonuçları açıklandıktan sonra hesaplanacak. LYS sınav sonucu olmayan veya Senato tarafından belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacak. Fakülte öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı; LYS puanının yüzde 60’ı, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) yüzde 5'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 15'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 20'sinin toplamı olacak. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; LYS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek.

    REKLAM

    Meslek yüksekokulu öğrenci adaylarında LYS şartı aranmayacak. Meslek yüksekokulu öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı YGS puanının yüzde 45’i, OBP'nin yüzde 5'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 15'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 35'inin toplamı olacak. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; YGS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak.

    Başarı sıralamasına esas giriş puanına göre erkek, kadın adaylar ve şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenecek. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenecek.

    Adayların sınav sonuçları sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra ilan edilerek, asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanacak.

    Sınavlarda başarılı olan asıl adaylar Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilecek. Sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere Akademi Başkanlığına müracaat edecek.

    Geçici kaydı yapılan adaylar belirlenecek takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulacak. Bu süreçte yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanacak.

    REKLAM

    Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilecek. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmeyecek. Ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarına başvuruda bulunamayacak.

    Geçici kaydı yapılan adaylardan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olanların kesin kayıtları yapılacak.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ