Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MEB öğretmen alımı 2020 başvuruları için sayılı saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte meb sözleşmeli öğretmen alımı başvuru formu

MEB ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
*Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
*Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
*Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik *Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
*Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
*2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
*Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
*657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

MEB ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU FORMU 2020

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

 • Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
 • Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
 • Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda
 • KPSS puanları ile ilgili olarak;
  • Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
  • Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
  • Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda
 • Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
 • Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri
 • Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.
 • Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
 • Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla
 • Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
 • Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri
 • Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

Başvuruda İstenecek Belgeler

 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
 • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
 • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
 • Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

istenecektir.

 • Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

Sözlü Sınav

 • Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
 • Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
 • Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde
 • Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 

İTİRAZLAR 

 • Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz
 • İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

 TERCİHLER 

 • Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih
 • Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
 • Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
 • Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği
 • Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
  • “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak ”
  • “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
 • Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
 • Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

 ATAMALAR

 • Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
 • Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

 GÖREVE BAŞLAYANLAR

 • Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 • Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
 • Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
  • Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
  • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
  • Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
  • Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
  • Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon
  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
  • Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
 • Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
 • Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına
 • Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 • Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş
 • Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

 • Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal
 • Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.
 • Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

 ATAMA SÜRECİ

Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4’te yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde http://meb.gov.tr ile http://personel.meb.gov.tr  adreslerinden ilan edilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN

PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( OCAK 2020 )

 

SN

ALAN

KODU

 

ALAN ADI

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

1

7028

Adalet

50

19

2

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

3

3

2246

Almanca

50

138

4

7092

Arapça

50

399

5

2265

Beden Eğitimi (*)

50

711

6

1119

Bilişim Teknolojileri

50

201

7

1123

Biyoloji

50

93

8

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

8

9

1963

Büro Yönetimi

50

8

10

1207

Coğrafya

50

147

11

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

41

12

7109

Denizcilik / Gemi Yönetimi

50

1

13

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

1

14

1245

Din Kült. ve Ahl.Bil.

50

1836

15

7035

El San.Tek./El Sanatları

50

2

16

7036

El San.Tek./Nakış

50

1

17

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

20

18

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

19

19

7039

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

8

20

1371

Felsefe

50

136

21

7136

Fen Bilimleri

50

1002

22

1390

Fizik

50

156

23

1417

Fransızca

50

1

24

4951

Gazetecilik

50

1

25

7044

Gıda Teknolojisi

50

1

26

7135

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

50

1

27

7102

Görsel Sanatlar

50

443

28

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

50

2

29

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

50

1

30

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

1

31

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

32

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

50

5

33

4959

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

50

3

34

7113

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

50

1

35

7114

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

50

1

36

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

50

394

37

1715

İlköğretim Matematik

50

1699

38

1524

İngilizce

50

1731

39

7050

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

50

1

40

7049

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

50

1

41

7091

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

50

3

42

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

151

43

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

1

44

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

3

45

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

2

46

7120

Maden Teknolojisi

50

2

47

7054

Makine Tek./Makine ve Kalıp

50

1

48

1700

Matbaa/Matbaa Teknolojisi

50

1

49

2353

Matematik

50

501

50

4972

Metal Teknolojisi

50

1

51

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

50

12

52

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

15

 

 

SN

ALAN

KODU

 

ALAN ADI

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

53

4976

Muhasebe ve Finansman

50

4

54

1822

Müzik

50

348

55

4439

Okul Öncesi Öğrt

50

1513

56

7106

Özel Eğitim

50

1093

57

2368

Psikoloji

50

2

58

2838

Radyo-Televizyon

50

3

59

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

2

60

7064

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik

50

1

61

7103

Rehberlik

50

1257

62

4883

Rusça

50

1

63

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

3007

64

7119

Sivil Havacılık

50

4

65

2510

Sosyal Bilgiler

50

684

66

7117

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

50

2

67

2036

Tarih

50

197

68

7101

Tasarım Teknolojileri

50

4

69

4900

Teknoloji ve Tasarım

50

102

70

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

50

5

71

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

384

72

2143

Türkçe

50

1293

73

7087

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

50

4

74

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

2

75

4991

Ulaştırma Hizmetleri

50

10

76

7107

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)

50

1

77

7108

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)

50

1

78

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

10

79

4992

Yiyecek İçecek Hizmetleri

50

56

GENEL TOPLAM

19921

(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1

Adana

2

Ankara

3

Antalya

4

Bursa

5

Erzurum

6

Gaziantep

7

İstanbul

8

İzmir

9

Konya

10

Malatya

11

Mardin

12

Muğla

13

Kocaeli

14

Samsun

15

Sivas

16

Trabzon

17

Van

 

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

0-10

 

 

2

GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ

0-10

 

 

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.

0-4

 

 

2

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

0-4

 

3

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

0-4

 

4

Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

0-4

 

5

Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

0-4

 

 • İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

0-4

 

 

2

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

 

0-4

 

3

Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

0-4

 

4

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-4

 

5

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

0-4

 

 • BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

0-4

 

 

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

0-4

 

3

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

0-4

 

4

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

0-4

 

5

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

0-4

 

 • TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

No

Yeterlik

Puan Değeri

Verilen Puan

Bölüm Toplamı

1

Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

0-4

 

 

2

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

0-4

 

3

Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.

0-4

 

4

Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

0-4

 

5

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.

0-4

 

 

 

AÇIKLAMA

TOPLAM PUAN

 


TAKVİM

İşlem

Tarih

 

Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

 

 

06-10/01/2020

 

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

 

21/01/2020

 

Sözlü Sınavların Yapılması

 

05-22/02/2020

 

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

 

25/02/2020

 

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

 

26-28/02/2020

 

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması

 

06/03/2020

 

Atama tercihlerinin alınması

 

09-13/03/2020

 

Atama sonuçlarının açıklanması

 

18/03/2020