Ölüm aylığı ile vefat eden kişi, kamuda da görev alsa özel sektörde de yakınlarına (eşi-evlenmemiş kız çocukları) hak edilme durumuna göre ölüm aylığı bağlanır. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için, sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor.

Babasından maaş alan bekar kızların evlenmeleri durumunda maaşları kesiliyor. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır. Peki hangi hallerde ödenen gelir ve aylıklar geri alınır? Gelir ve aylık bağlanmayacak durumlar nelerdir?

GELİR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER

5510 Sayılı Kanunu'nun 56. maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerinin hangi durumlarda gelir ve aylık alamayacağı sıralanmıştır. 56'ıncı madde şöyledir;

Ölen sigortalının hak sahiplerinden;

a) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan
sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş
göremez hale veya malûl duruma getirdiği,
b) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan
sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla
mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

SGK'NIN AYLIKLARI GERİ ALMASI

Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık
almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır. Ödemelerin nasıl geri alınacağı ilgili Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.