Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

İzinsiz faaliyette bulunan Aile Danışma Merkezlerine yönelik Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge, aile kurumunun korunmasında, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devamlılığının sağlanmasında önemli rolü bulunan Aile Danışma Merkezlerinin toplum yararına faaliyet göstermesini sağlamak için alınan yeni tedbirleri içeriyor.

Genelgede, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sosyal ve kültürel dokudaki aşamalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak, ailenin bütünlüğünü korumak, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak görevlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, "Gerçek Kişilerin ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği" uyarınca ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunmak üzere gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca Aile Danışma Merkezlerinin açıldığı belirtildi.

Buna karşın bazı Aile Danışma Merkezlerinin söz konusu yönetmelikte düzenlenen açılış iznini almadan ve denetime tabi olmaksızın çeşitli isimler altında aile danışmanlığı kapsamına giren faaliyetler yürüttükleri; ayrıca tanı, teşhis, terapi gibi yöntemleri uygulamak suretiyle sağlık görevleri gibi hizmet sunumunda bulundukları; illerde teşkil edilen ücret tarifelerine uymadıkları; aile danışmanlığı sertifikasına sahip olmadıklarının belirlendiği aktarıldı.

Bu çerçevede, Türk toplumunun kutsal temeli olan aile kurumunun korunmasında, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devamlılığının sağlanmasında önemli role sahip Aile Danışma Merkezlerinin toplum yararına faaliyet göstermelerini sağlamak için yeni tedbirler alındığı bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca; mezkur yönetmeliğin kapsamına girmekle birlikte, açılış izni almadan hizmet sunan merkezler tespit edilerek bunlar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca; teftiş planlamaları kapsamında Aile Danışma Merkezlerinde yapılacak denetimlerde kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

İçişleri Bakanlığınca; valilik ve kaymakamlıkların genel teftişine ilişkin rehberler güncellenerek, incelenerek ve denetlenecek konular arasına Aile Danışma Merkezleri eklenecektir.

Maliye Bakanlığınca; mezkur yönetmeliğin kapsamına girmekle birlikte, açılış izni almadan hizmet sunduğu tespit edilen iş yerlerinden Bakanlığa bildirilenlerin muhasebe kayıtları, gelir ve gidere ilişkin hesapları, vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; aile danışmanlığı eğitimi alanında düzenlenen sertifika programlarının ilgili mevzuatına uygun yürütülüp yürütülmediği hususu denetlenecektir.

Sağlık Bakanlığınca; yetkili olmadığı halde çeşitli isimler altında sağlık hizmeti sunan merkezler tespit edilerek söz konusu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma yürütülecektir."

Başbakanlık genelgesinde ayrıca, Aile Danışma Merkezleri hakkında alınması öngörülen tedbirlerin mezkur kurumlar tarafından gecikmeye mahal vermeyecek şekilde yerine getirilmesi, denetimlere ilişkin verilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirilmesi istendi.