İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına nasıl başvuru yapıldığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Peki Bursluluk sınavı İOKBS başvuruları nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

İOKBS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav başvurusu 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

Öğrenciler “2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr  ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

İOKBS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve
8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci
sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın,
içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim
Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi
imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına
düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)
TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri
esas alınacaktır.

İOKBS SINAVI BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim
gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve
eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi
tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi,
sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı,
sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun
yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru
belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru
bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin
doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan
başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
2.2. KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC
vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden
başvuru yapabileceklerdir.
 Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler,
30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik
Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.
Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;
a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra
başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları
üzerinden yapabileceklerdir.
b. Kılavuzda yer alan “EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin
İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine
onaylatacaklardır.
c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler
Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta
adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin
asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi,
Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 21 Şubat 2020
tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.
 Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrencilerin/velilerin, bu
belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak
odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Faks yoluyla gelen
formlar kabul edilmeyecektir.
 Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa
bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.
KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrencilerden sınavı kazananlar, 2020-2021
öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda
(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam
etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda
öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal
edilecektir.

İOKBS SINAVI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS sonuçları 03 Temmuz 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.