Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sağlık Bakanlığı herhangi bir sınav şartı koşmadan ilk kez sağlık memur alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriye göre doktor, diş hekimi ve eczacı alımı, noter huzurunda yapılacak kura ile gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığının personel alımı başvuru bilgilerinin detayları...

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular 28 Ocak 2016 Perşembe günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü saat 18:00'da son bulacak. Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Başvuru evraklarının son teslim ediliş tarihi ise 10 Şubat Çarşamba, saat 18:00 olacak.

KURA 25 ŞUBAT'TA ÇEKİLİYOR
Atamaya dair kuralar 25 Şubat Perşembe günü, ilerleyen tarihlerde belirlenecek yerde çekilecek. Belirlenen yer ve saat www.yhgm.saglik.gov.tr adresinden adaylara duyurulacak.

Atamaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerini son teslim edeceği tarih ise 25 Mart Cuma saat: 18:00 olacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?
1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2-Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 11 Şubat 2016
Perşembe - 23 Şubat 2016 Salı saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda
kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler
bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5-Bu Kuraya Başvurabilecekler
a)Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c)5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden
emekli olan uzman tabip ve tabipler,

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 05 Şubat 2016
tarihi Cuma günü dâhil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi
veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C.
Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma
tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve
branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek
yoktur.

d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 05.02.2016 Cuma
(dâhil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 23 Şubat 2016 Salı tarihine kadar Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

e)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar.

KİMLER BAŞVURAMAYACAK?
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,
ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,
d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,
Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.
7-Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
8-Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 25 Mart 2016 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
9-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
10-Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
11-Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,
ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
e) Mal bildirim formu,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.