Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Felak Suresi, Kur’an’ın 113. Suresidir ve 5 ayetten oluşur. İsmini, sabah aydınlığı anlamına gelen felâk kelimesinden alır. Nas Suresi ise kutsal kitabımızın 114. ve son suresidir, 6 ayetten oluşur. İsmini, her ayetin sonunda yer alan ve insan anlamına gelen nas kelimesinden alır. Felak Nas suresi, gün içerisinde herkesin okuması gereken dualar arasında bulunmaktadır. Felak Nas okunuşu ile hafızada kolay kaldığından ve kısa olduğundan dolayı ezberlemesi oldukça basittir.

Felak Nas surelerinin şifa verici ve koruyucu özellikleri olduğuna inanılırken yatmadan önce ve namazlardan sonra okunması gerektiği vurgulanır. Bu sebeple, yüce Allah’a sığınmak ve kötülüklerden korunmak için sık sık Felak Nas suresi okunuşu yapılır. Diyanet meali ile Felak Nas suresi Türkçe okunuşu ve anlamı, Arapça yazılışı, faydaları, fazileti ve tefsiri hakkına detaylı bilgilere haberimizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte, Felak Nas suresinin okunuşu, anlamı, faziletleri, faydası, tefsiri ve diyanet Meali.

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

 1. Bismillahirrahmânirrahîm.
 2. Kul e'ûzü birabbil felak
 3. Min şerri mâ halak
 4. Ve min şerri ğasikın izâ vekab
 5. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
 6. Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
 2. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
 3. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 4. Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
 5. O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
 6. ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

FELAK SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

 1. Bismillahirrahmânirrahîm.
 2. Kul e'ûzü birabbinnâs
 3. Melikinnâs
 4. İlâhinnâs
 5. Min şerrilvesvâsilhannâs
 6. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
 7. Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

 1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 2. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 3. İnsanların hükümdarına,
 4. İnsanların ilahına,
 5. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 6. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 7. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

NAS SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

FELAK SURESİ & NAS SURESİ DİNLE

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Ayetel Kürsi duası Arapça yazılışı ve okunuşu için TIKLAYINIZ.

FELAK NAS SURELERİ ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Felak Nas suresi Arapça yazılışı ve okunuşu için TIKLAYINIZ.

FELAK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

 • Felâk, sabah aydınlığı demektir

NAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

 • Nâs, insanlar demektir.

FELAK SURESİ VE NAS SURESİ KAÇ AYET?

 • Felak Suresi 5 ayettir. Nas Suresi ise 6 ayettir.

FELAK SURESİ VE NAS SURESİ KAÇINCI SAYFADA?

 • Her iki sure de Kur’an-ı Kerim’in son sayfasındadır.

FELAK SURESİ VE NAS SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

 • Her iki sure de Medine döneminde inmiştir.

FELAK SURESİ KONUSU

 • Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

NAS SURESİ KONUSU

 • Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

FELAK SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

 • İlk ayeti Rabbine sığın emri ile başlar. 3. ayetinde zulüm ve cehalet karanlığını, insanın içine çöken, onun iç dünyasını karartan kin, öfke, şehvet ve kıskançlık gibi kötü şeyler 'bastıran karanlık olarak ifade edilmiş ve bunların şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği bildirilmiştir. Son ayetinde kıskanç kişinin şerrinden Allah’a sığınmanın önemi vurgulanmıştır.

NAS SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

 • Felak Suresi ile aynı konuyu işleyen sure, insanların ve İslam mitolojisinde insanlara bir takım zararlar verebileceklerine inanılan cinlerin kötülüğünden Allah'a sığınmayı emretmektedir. İlk 3 ayetinde Allah'ın “rab, melik, ilâh” sıfatlarına vurgu yapılmaktadır.

FELAK SURESİ OKUNUŞU YAPMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).

NAS SURESİ OKUNUŞU YAPMANIN FAZİLETİ

Nas Suresinin faziletleri arasında şifa vermesi ve kişiyi koruması bulunur. Bu surenin yatmadan önce ve namazlardan sonra okunması gerekmektedir. Hz. Muhammed (SAV) rahatsızlığı döneminde gece yatağa girdiği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa okumaktaydı. Sonrasında avuçlarına üfler ve elleri ile vücudunu sıvazlardı.

Nas Suresi uykudan önce 7 kere okunduğu zaman kişiler gece vesveseden ve kötülüklerden korunmuş olurlar. Bunun yanında Müslümanların tüm kötülüklerden korunması için her gün 7 defa Felak, Nas ve Ayetel Kürsi okuması gerekmektedir.

FELAK SURESİ TEFSİRİ (KUR’AN YOLU)

“Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “yarmak” anlamındaki felk (فلق)masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, “yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca –Muhammed Esed’in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, “bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı” şeklindeki tanımı (Tâcü’l-arûs, “flk” md.) dikkate alındığında “sabahın rabbi” deyimiyle “Allah’ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin O’na sığınmasının, ‘hakikatin ardından koşmak’ ile eş anlamlı olduğuna” işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, “cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi” gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

NAS SURESİ TEFSİRİ (KUR’AN YOLU)

Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, “mâlik ve hâkim” diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emir ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ “insanların meliki” denir, “eşyanın meliki” denmez (Müfredâtü’l-Kur’ân, “mlk” md.). Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah’tan başkası değildir. “Mâbud” diye çevirdiğimiz ilâhtan maksat da sadece kendisi ibadete lâyık olan Allah’tır (ilâh hakkında bilgi için bk. Kur’an Yolu, Bakara 2/163). Allah Teâlâ bütün mahlûkatın rabbi olduğu halde burada üç âyette de, “insanlar”ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple sûrede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O’na sığınmak, O’na tapmak, O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir.

“Şeytan” diye çevirdiğimiz vesvâs kelimesi, vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olup “çokça vesvese veren” demektir. Vesvese “şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce” demektir; terim olarak, “zihinde irade dışı beliren ve kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu” anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye de “vesvese vermek” denir. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlâk dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim birçok âyette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir (meselâ bk. A‘râf 7/20; Tâhâ 20/120). Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir (geniş bilgi için bk. Hayati Hökelekli, “Vesvese”, İFAV Ans., IV, 458). Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir; Kaf sûresinin 16. âyeti de bunu ifade etmektedir.

Vesvâs kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan karakterli insanları ifade eder. “Sinsi” diye tercüme ettiğimiz hannâs kelimesi ise “gizli hareket eden ve geride kalmayı âdet haline getiren” anlamında bir sıfattır.

Sûrede cin ve insan şerrinden Allah’a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dinî değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir.

Son âyet-i kerîmeden de anlaşıldığı üzere insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür şeytan vardır: Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın, kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hz. Peygamber, her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Dârimî, “Rikak”, 25; Müsned, I, 385). Başka bir hadiste de “Şeytan âdemoğlunun kan damarlarında dolaşır” buyurulur (bk. Buhârî, “Ahkâm”, 21). İnsanları doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar, gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsânî haz ve arzuların akıntısına kaptırmış, bu mânada şeytanın esiri olmuş, temiz fıtratını kirletmiş, görünmeyen şeytanlar gibi kötülük ve sapkınlık davetçisi olmuş insanlardır.

FELAK SURESİ VE NAS SURESİ EN KOLAY NASIL EZBERLENİR?

Her iki sure de kısa olduğundan dolayı 1-2 kez okumayla kolayca ezberlenebilmektedir. Günlük namazlar sırasında bu sureler sıklıkla okunarak akılda kalıcılığı sağlanabilir. Bunun yanı sıra, videolardan izlenerek de her iki surenin ezberleme ve öğrenme aşaması tamamlanabilir.

FELAK SURESİ VE NAS SURELERİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Felak ve Nas sureleri okunuşu yapmak için abdest gerekmezken kutsal kitabımız Kur-an’ı Kerim’e dokunarak okunacak olanlar için abdest alınması gereklidir.

100 FELAK SURESİ VE 100 NAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

100 Felak Suresi ve 100 Nas Suresi okumanın fazileti vardır. Bunu yapan kişinin tüm kaza ve belalardan korunarak adeta etrafında görünmez bir kalkan olduğuna inanılır. Haset, kıskanç ve kötü kalpli insanları kişiden uzak tutar.

Bu surelerin 100 kere okunduğu evde bolluk, bereket ve huzur eksilmez. Şayet bir dilek ve temenni üzerine okunmuşsa bu temenniyle ilgili en hayırlı kapılar aralanır.

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos