Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hakka Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali dijital platformlarda Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Sizler için Hakka Suresi okunuşu ve Türkçe mealini haberimizde derledik. İşte Hakka Suresi hakkında merak edilen detaylar...

Hakka Suresi Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır.

Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.

Mushaftaki sıralamada altmış dokuzuncu, iniş sırasına göre yetmiş sekizinci sûredir. Mülk sûresinden sonra, Meâric sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Sûrenin ana konusu vahiy yani Kur’an’ın ilâhî kelâm oluşu ve peygamberliktir. Ayrıca kıyamet halleri; yeryüzünde fesat çıkaran ve peygamberleri yalancılıkla itham eden Âd, Semûd, Lût, Firavun, Nûh kavimleri gibi eski kavimlerden, bunların başına gelen felâketlerden söz etmekte, âhirette mutlu ve bedbaht olacak kimselerin durumlarını açıklamaktadır.

HAKKA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahiym

1.Elhakkatu.
2.Melhakkatu.
3.Ve ma edrake melhakkatu.
4.Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.
5.Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
6.Ve emma 'adun feuhliku birıyhın sarsarin 'atiyetin.
7.Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.
8.Fehel tera hehum min bakıyetin.
9.Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatıeti.
10. Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.
11.İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.
12.Linec'aleha lekum tezkireten ve te'ıyeha uzunun va'ıyetun.
13.Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.
14.Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.
15.Feyevmeizin veka'atilvakı'atu.
16.Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.
17.Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.
18.Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.
19.Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.
20.İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.
21.Fehuve fiy 'ıyşetin radıyetin.
22.Fiy cennetin 'aliyetin.
23.Kutufuha daniyetun.
24.Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.
25.Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.
26.Ve lem edri ma hısabiyeh.
27.Ya leyteha kanetilkadıyete.
28.Ma ağna 'anniy maliyeh.
29.Heleke 'anniy sultaniyeh.
30.Huzuhu feğulluhu .
31.Summel cehıyme salluhu.
32.Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu.
33.İnnehu kane la yu'minu billahil'a zıymi.
34.Ve la yehuddu 'ala ta'amil miskiyni.
35.Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
36.Ve la ta'amun illa min ğısliynin.
37.La ye'kuluhu illelhatıune.
38.Fela uksimu bima tubsırune.
39.Ve ma la tubsırune.
40.İnnehu lekavlu resulin keriymin.
41.Ve ma huve bikavli şa'ırin kaliylen ma tu'minune.
42.Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.
43.Tenziylun min rabbil'alemiyne.
44.Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyli.
45.Leehazna minhu bilyemiyni.
46.Summe lekata'na minhulvetiyne.
47.Fema minkum min ehadin 'anhu haciziyne.
48.Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.
49.Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.
50.Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.
51.Ve innehu lehakkulyakıyni.
52.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

HAKKA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1. Gerçekleşecek olan;
2. (Evet) nedir o gerçekleşecek olan?
3. Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?
4. Semûd ve Ad kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.
5. Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.
6. Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler.
7. Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
8. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?
9. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lût kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler.
10. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.
11. Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;
12. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.
13. Artık Sûr'a bir tek defa üflendiği,
14. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman,
15. işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).
16. Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar.
17. Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.
18. (Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.
19. Kitabı sağ tarafından verilen:" Alın, kitabımı okuyun" der.
20. " Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum."
21. Artık o, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir,
22. Yüce bir cennette,
23. Meyveleri sarkmış halde.
24. (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, âfiyetle yeyin, için.
25. Kitabı sol tarafından verilene gelince,der ki:" Keşke, bana kitabım verilmeseydi!"
26. "Şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!"
27. Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi!
28. Malım bana hiç fayda sağlamadı;
29. Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.
30. Onu yakalayın da, (ellerini boynuna) bağlayın;
31. Sonra alevli ateşe atın onu!
32. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun!
33. Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi,
34. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.
35. Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur.
36. İrinden başka yiyecek de yoktur.
37. Onu (bile bile )hata işleyenlerden başkası yemez.
38. Görebildikleriniz üzerine yemin ederim,
39. Ve göremediklerinize ki,
40. Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.
41. Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!
42. Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz!
43. (O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
44. Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,
45. Elbette onu kıskıvrak yakalardık.
46. Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).
47. Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.
48. Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.
49. İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.
50. Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır.
51. Ve o, gerçekten kat'î bilginin ta kendisidir.
52. O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer