Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem 2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte başlayıp ne zaman bitecek? Açıklandı

    Adli tatil için geri sayım başladı. Yargı camiasının toplu izne çıktığı adli tatil Temmuz ayında başlayıp Ağustos ayı sonunda bitecek. Hukuk camiası ve yargıda işi olan vatandaşlar 2021 yılında adli tatil ne zaman? Adli tatil 2021 be zaman başlayıp ne zaman bitecek? sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki; adli tatil 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? İşte cevabı...

    ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

    ADLİ TATİL TARİHLERİ ve ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER

    Adli tatille çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar adli tatilin süresi ve adli tatilde görülecek işleri düzenler... İşte adli tatille ilgili düzenlemeler...

    REKLAM

    ADLİ TATİL SÜRESİ

    Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Kanun No:6100)

    MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”

    MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

    b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

    c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

    ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

    d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

    e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

    f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

    g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

    ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

    h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

    (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

    (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

    (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

    REKLAM

    MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

    B- CEZA MAHKEMELERİ

    Ceza Muhakemesi Kanunu (Kanun No: 5271)

    Adli tatil

    MADDE 331 – (1) (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

    (2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    (3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

    (4) Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

    II – İDARİ YARGI (BÖLGE İDARE, İDARE ve VERGİ MAHKEMELERİ)

    REKLAM

    İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (KANUN NO: 2577)

    Sürelerle İlgili Genel Esaslar

    Madde 8 – 3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

    Madde 61 – 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.

    2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar.

    REKLAM

    3. (DEĞİŞİK BENT: 10/06/1994 – 4001/27 md.) Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.

    Nöbetçi mahkemenin görevleri

    Madde 62 – Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

    a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,

    b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

    Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ