Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre CHP, 9 numaralı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, "Milletlerarası bir andlaşmaya veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca yapılan teknik veya idari nitelikteki andlaşmaların, iktisadi veya ticari nitelikte olmamak, özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin haklarını ilgilendirmemek ve Türk kanunlarında değişiklik getirmemek kaydıyla Resmi Gazete'de yayımlanmayabileceğini" öngören hükmü ile 'Bu andlaşmaların onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarının da Resmi Gazete'de yayımlanmayabileceği"ni düzenleyen kuralların iptali istendi.

- Dava dilekçesinde "siyasi denetimden kaçırılma" iddiası

Dava dilekçesinde, "milletlerarası anlaşmaların yayımlanmalarının zorunlu olduğu, bazı andlaşmaların Resmi Gazete'de yayımlanmadan yürürlüğe girmesine imkan tanınmasının andlaşmaların siyasi denetimden kaçırılmasına sebebiyet verdiği" iddia edildi.

Anayasa Mahkemesi ise oy birliğiyle kuralların iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa'da andlaşmaların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla bazı andlaşmaların yayımlanmadan yürürlüğe girmesine imkan tanıyan kuralların kanunla düzenlenmesi gereken konulardan olmadığı belirtildi.

Gerekçede, "Anlaşmaların yayımlanmasına yönelik yürürlükte olan herhangi bir kanuni düzenleme tespit edilemediğinden kuralların bu yönüyle de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesine bir engel bulunmamaktadır. açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa'ya aykırı değildir." denildi.

Kurallarda belirtilen andlaşmaların, doğrudan Cumhurbaşkanı onayına tabi olduğu, Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yayımlanması zorunlu andlaşmalar kapsamında bulunmadığı vurgulanan gerekçede, dolayısıyla kurallarda sayılan andlaşmaların yayımlanmasına yönelik anayasal bir zorunluluk bulunmadığı kaydedildi.

Gerekçede, "Kuralların, milli menfaatler gereği yayımlanması uygun olmayan andlaşmaların yayımlanmadan yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralların kamu yararı dışında başka bir amaç güttüğü söylenemeyeceğinden hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır." tespiti yapıldı.

BAKMADAN GEÇME