Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Anayasa Mahkemesi (AYM), Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan disiplin cezalarının tüzükle belirlenmesini öngören maddenin iptaline karar verdi.

Konya 2. İdare Mahkemesi, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 83. maddesi olan yer alan "Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek salahiyet dairesince resen verilecek inzibat cezalarını fiil ve hareketlerin ne olduğunu ve cezalarının derece ve miktarı, polis mesleğinin haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur." hükmünün anayasa aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nde başvurdu.

AYM'nın gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet teşkilatı mensuplarının disiplin suçları kanunla düzenlenmesi öngörülen hususlar arasında yer almaktadır. Kanunda disiplin cezalarının türleri disiplin cezası vermeye yetkili makamlar ve cezaların kesinleşme usulü belirlendiği halde söz konusu cezaların verilmesini gerektiren disiplin suçlarının tüzükle belirlenmesini öngören kuralla getirilen tek ölçüt 'polislik mesleğinin haiz olduğu önem ve özelliğin gözetilmesi' olup bunun dışında herhangi bir kurala yer verilmemiştir. Bu haliyle disiplin suçları konusunda emniyet teşkilatı mensupları için getirilmiş kanuni bir güvence bulunmamaktadır. İtiraz konusu kural disiplin suçları ile ilgili genel ilkeleri ortaya koymamakta, çerçeveyi çizmemekte disiplin cezaları gerektiren eylemleri genel hatlarıyla olsa da belirlememektedir.

Belirtilen niteliği nedeniyle disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hareketlerin düzenlenecek tüzükle belirlenmesini öngören itiraz konusu kural yaptırım konusu eylemleri yasal düzeyde belirlememekte ve bireylerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belirli bir açıklık ve kesinlikle öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımamaktadır."

AYM, Emniyet Teşkilatı Kanunu'n 83. maddesi olan anayasa aykırı olduğuna ve iptaline oybirliği ile karar verdi. İptal kararı 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

CİHAN