AKP’nin seçim beyannamesinde vergi yükünün hafifletilmesi ve bazılarının da kademeli kaldırılması, milli gelirin arttırılması, küçük işletmelere destek verilmesi, sosyal yardım tutarlarının arttırılması, sağlık güvencesinin genişletilmesi, özürlülerin sigorta bedelinin hazine tarafından ödenmesi, işsizlik fonunun kapsamının genişletilmesi öncelikli vaadler arasında yer aldı.

AKP seçim beyannamesinde, gençlere iş, yoksullara aş, öğrencilere burs, işadamına teşvik sözleri verirken, memur ve işçiye de “Enflasyona ezdirmeme” sözü verdi. AKP’nin seçim beyannamesinde vergi yükünün hafifletilmesi ve bazılarının da kademeli kaldırılması, milli gelirin arttırılması, küçük işletmelere destek verilmesi, sosyal yardım tutarlarının arttırılması, sağlık güvencesinin genişletilmesi, özürlülerin sigorta bedelinin hazine tarafından ödenmesi, işsizlik fonunun kapsamının genişletilmesi öncelikli vaadler arasında yer aldı.
AKP Seçim Beyannamesi’nde ekonomi politikalarından finansal hizmetlere, sosyal yapının iyileştirilmesinden çalışma hayatına, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden dış politikaya kadar geniş bir alanda vaatlere yer verilirken, aynı zamanda son 4.5 yılda bu alanlarda yapılan çalışmalar anlatıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özetle sunumunu yaptığı Seçim

Beyannamesi’nde yer alan vaatler şöyle sıralandı:

KİŞİ BAŞINA GELİR 10 BİN DOLAR OLACAK
Ekonomi politikaları kapsamında 2013 yılında kişi başına gelir 10 bin doları, satın alma gücü paritesine göre 15 bin doları geçecek. Milli gelir 800 milyar dolara ulaşmış olacak. Enflasyon “Düşük tek haneye” indirilecek, İşsizlik oranı daha da düşecek, ihracat 200 milyar doları aşacak, turizm geliri 40 milyar dolara yaklaşacak.

VERGİ SADELEŞTİRİLECEK
AKP iktidarı makro ekonomik istikrarın ve büyümenin sürdürülmesi amacı ile mali disiplini devam ettirecek. Enflasyon oranının aşağıya çekilmesi, cari açığın kontrol altında tutulması ve kamu borç stokunun milli gelire oranının daha da azaltılması sağlanacak. Vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Yolsuzluk kayıt dışı ekonomi, kara para ile mücadele sürdürülecek. Yatırımları ve istihdamın desteklenmesi çerçevesinde vergi ve benzeri yüklerin düşürülmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergiler kademeli olarak kaldırılacak.

KOBİLER KAYITLI SİSTEME GEÇECEK
KOBİ’lerin kayıtlı sisteme geçmeleri için her türlü destek verilecek. Aracılık maliyetleri üzerindeki vergi yükleri kademeli olarak düşürülecek. Halk Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının özelleştirilmesi çalışmaları tamamlanacak. Yasası çıkarılan ipotekli konut sistemi uygulamaya geçecek. Basel II standartlarına kademeli geçiş yapılacak.

BÖLGESEL TEŞVİKLER GELİYOR
Teşvik politikalarında köklü değişiklere gidilerek bölgesel teşviklere ağırlık verilecek. Sanayi stratejisi tamamlanacak. Otomotiv beyaz eşya ve elektronik gibi alanlarda sektörel stratejiler hazırlanacak. Sanayi bilgi sistemi geliştirilecek.

İHRACATTA HEDEF 200 MİLYAR DOLAR
“Ticaret Takımlarını” (TİC-TAK’LAR) Yüksek ticaret ve yatırım çalışmaları için hızla hizmete sokulacak. 3 deniz projesi kapsamında Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleriyle serbest ticaret alanı oluşturulması yönünde çalışmalar devam edecek. Türkiye’nin ihracat hacmi 2013 yılında 200 Milyar Doları aşacak. 2023 yılında ise 500 Milyar Doların üzerine çıkacak.
Turizm sektörü için yapılan 10 puanlık KDV indirimi 2008’de yürürlüğe gidecek. Turizm Türkiye’nin lokomotif sektörü haline getirilecek.

KREDİ MİKTARLARI ARTACAK
Okul öncesi eğitimde, okullaşma oranını asgari yüzde 50’ye çıkarılacak. 2023 yılında bu oran yüzde 80 olacak. Derslik sayısı öğrenci sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde arttırılacak. 2013’te ilk öğretimde yüzde 100, mesleki teknik eğitim dahil yüzde 90 okullaşma gerçekleşecek. 20023 yılında ise zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkararak orta öğretimde okullaşmada yüzde 100’e ulaşılacak. Meslek okullarındaki okullaşma oranını 2013’te yüzde 50’ye çıkarılacak. Kredi ve burs miktarları artırılacak.

PERSONEL AÇIĞI KAPATILACAK
Sağlıkta dönüşüm programı sürdürülecek. 2013 yılında büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olacak. Genel sağlık sigortası sistemi 2008 yılında hayata geçirilecek. Kan ve kan ürünleri teminini vatandaşın sırtından yük olmaktan çıkarılacak. “Medula” projesi ile hastaneler ve sosyal güvenlik kurumları arasında işlemler online olarak yapılabilecek. Elektronik fatura ve reçeteleme sistemine geçilecek. Suistimaller ve kaynak israfı önlenecek. 2023 yılında sektördeki insan kaynağı açığı kapatılacak.

İŞSİZLİK FONU YATIRIMLARA YÖNLENDİRİLECEK
İşsizlik Sigortası Fonu istihdamı geliştirecek yatırımlara özendirme ve işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda beceri kazandırma amaçlı kullanılacak. İşsizlerin bu fondan daha kolay uzun süreyle yararlanması sağlanacak. SSK’lı, Bağkur’lu ve Emekli Sandığı’na bağlı sade vatandaşların ücretlerinde enflasyona ezdirmeme politikası sürdürülecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen aylık yardımlar her yıl artırılacak. Kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetler artırılacak. Gençlik merkezlerinin Türkiye geneline yayılması teşvik edilecek. Özürlülerin istihdamını artırmak amacıyla özel sektörde çalışan özürlülerin Sosyal sigorta pirimleri hazine tarafından ödenecek.

İŞSİZLERE İŞ
Gençlerin kendi işlerini kurmaları özendirilecek. Bu kapsamda “Gençler İş adamı oluyor” programı başlatılacak. İşgücü piyasasında İŞKUR’un tekel yetkisi kaldırılarak özel istihdam büroları açılacak. Sosyal refahı arttırarak bölge düzeyinde kalkınma ajansları kurulacak. İl özel idarelerinin hizmet kapasiteleri geliştirilecek. Merkezi idare ve yerel yönetimleri kaynak bölüşümü düzenlenecek.

İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER
Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telekominikasyon Kurumunun düzenlemeleriyle yatırımcılar ve kullanıcılar için cazip fiyatlar oluşturulacak. Telekominikasyon sektöründeki serbestleşme hızlandırılacak.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 3 saate indirilecek. Hızlı tren çalışmaları süratle devam ettirilecek.

ENERJİDE ALT YAPI GÜÇLENDİRELECEK
Elektrik üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi bağlamında hukuki düzenlemeler yapılacak. Şahdeniz gazının Türkiye’ye getirilmesini hedefleyen Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı çok yakında devreye alınacak. Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya doğal gaz boru hattı projesi gerçekleşmesi için çabalar sürdürülecek. Avrupa elektrik sistemine entegrasyona ilişkin çalışmalar tamamlanacak. Türkiye-Yunanistan arasında yılda 12 Milyar metreküp kapasiteli doğalgaz boru hattı devreye alınacak.

AKP, iktidara geldiği Kasım seçimlerinden bu yana Anayasa değişikliğine gideceği vaadinde bulunmasına karşın, sivil toplum örgütleri ve kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle bu konuda somut adımlar atamadı. AKP, 22 Temmuz Seçim Beyannamesi'nde de yine ilk hedef olarak "Yeni Anayasa" vaadinde bulundu. Yeni Anayasa'nın kısa, açık ve öz olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken, AKP Beyannamesi'nde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini yeniden düzenleyeceğini açıkladı. Beyannemede, yargının "bağımsız" olduğu kadar "tarafsız" olmasının sağlanacağı vurgulandı.
AKP'nin toplam 233 sayfalık Seçim Beyannamesi'nde, "Demokrasi ve Hukuk Devleti" başlıklı bölümde seçim sonrası ilk hedef Anayasa değişikliği vaadi oldu. AKP'nin seçim bildirgesinde, "laiklik" kavramına sıkça yer verilirken, hukuk sistemi, dış politika ve savunmaya ilişkin bugüne kadar yapılanlar ve seçim sonrası planlar şöyle sıralandı:

YENİ ANAYASA KISA, ÖZ VE AÇIK OLACAK
Yeni bir Anayasa hazırlanacak. Yeni Anayasa, Cumhuriyetimizin değiştirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmeli, bireylerin haklarını en etkili şekilde korumalı, temel hak ve özgürlükleri "İnsan Hakları evrensel beyannamesi"nin ve "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"nin getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına alacak. Kısas öz ve açık olacak. Yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkiler parlamenter sistem esas alınarak, açık ve net bir şekilde belirlenecek.

CUMHURBAŞKANI'NIN KONUMU YENİDEN BELİRLENECEK
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı'nın konumu ve yetkileri yeniden tanımlanacak. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiş sağlanacak. Toplumsal uzlaşma ile hazırlanacak. Temel hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtilen esaslar uygulanacak. Özellikle Kopenhag siyasi kriterlerine tam uyum sağlanacak. "Sıfır tolerans" anlayışı içinde, işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faaliyeti meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan hakları ihlalleri üzerine gidilecek. Medyanın çoğulcu şeffaf ve rekabetçi bir yapıda gelişmesi için gerekli adımlar atılacak.

YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLACAK
Yargı görevini yaparken bağımsız olduğu kadar tarafsız da olmalı. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu gibi bir çok kanunda ortaya çıkan uygulama sorunları giderilecek. İhtilafları çıkmadan önlemek amacıyla "koruyucu hukuk" uygulamaları daha geliştirilecek. Yargı yetkisini kullanan kurum ve kişilerin bağımsız ve tarafsız karar vermelerini kolaylaştırılacak tedbirler alınacak. Adalet hizmetlerinin aksamasının önündeki engeller kaldırılacak. Davanın taraflarına davayı gereksiz yere uzatma imkanı veren düzenlemeler kaldırılacak.

SİYASİ PARTİ HESAPLARINA ŞEFFAFLIK
Siyasi partilerin hesapları ve adayların harcamalarına şeffaflık ve denetlenebilirlik getirebilmek için AKP Grubu tarafından TBMM'ye verilen kanun teklifi yasalaştırılacak. Meclis'in gündeminde bulunan "siyasi etik ve mal beyanı" ile ilgili düzenleme yasalaştırılacak.

ANKAANKA