Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman? Soruları sağlık çalışanları tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı 2 bin kişilik görevde yükselme, 2 bin kişilik de unvan değişikliği olmak üzere toplamda 4 bin kadronun yer aldığı sınav duyurusunu yayınlandı. İşte, detaylar...

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2020

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı , 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında saat 18.00'a kadar https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN 2020

Görevde yükselme sınavı 19 Nisan 2020 atrihinde saat 15.00'da 81 ilin il Merkezleri'nde yapılacak.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde yükselme sınavına esas münhal kadrolar aşağıda belirtilmiş olup illere göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Görevde Yükselme Sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.

NOT: 4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, sürekli işçiler, vekil ebe/hemşireler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre
görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını
taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

2) ÖZEL ŞARTLAR

a- Şef kadrosu için;
-En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak
b- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
- Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya
okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını
belgelemek,
c- Memur kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
ç- Şoför kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
- B, C, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.
D.2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar
da sınav başvurusunda bulunabilecektir.
D.3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
D.4) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve
belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.
D.5) Yazılı sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
D.6) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine
göre; başvuru tarihinin son günü (14 Şubat 2020) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru
şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda
bulunabilecektir.
3
D.7) Yapılan başvurular incelenerek başvurusu kabul/ret edilen adaylar Genel Müdürlüğümüzün
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 26 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecektir. Başvurusu
reddedilen adaylar, itirazlarını 27 Şubat-02 Mart 2020 tarihleri arasında elden veya posta yolu ile “T.C.
Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800
Çankaya/ANKARA” adresine göndereceklerdir. 02 Mart 2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel
Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
D.8) Başvurulara yapılan itirazların incelenmesi sonucunda yazılı sınava katılacakların listesi Genel
Müdürlüğümüzün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 04 Mart 2020 tarihinde ilan edilecek
ve yazılı sınavı yapacak olan kuruma bildirilecektir.
D.9) Yazılı sınava katılacak olan adaylar, 140 TL (yüz kırk Türk Lirası) olan sınav ücretini 16-27 Mart 2020
tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası
ile (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda kodlayıp
onaylayacaklardır.
Yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan
adaylar, 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden
sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi
Formunda uygun olan seçeneği/seçenekleri seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun
doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

E- YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, 81 il merkezinde 19 Nisan 2020 tarihinde tek oturum halinde, çoktan seçmeli 5 (beş)
seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.
E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir.
E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
E.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
E.5) Yazılı sınav soruları 20 Nisan 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Hizmetleri web sitesi
üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır.
E.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına 20-22 Nisan 2020 tarihleri arasında
Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu
vasıtasıyla yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem
üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına
KDV dâhil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması
gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
E.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 30
Nisan 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

F- YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yazılı sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 04 Mayıs 2020
tarihinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine
geçecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

G- YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 05-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında Anadolu
Üniversitesi’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla
yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden
kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına KDV dâhil 10
(on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili
tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilip, sonucu adaylara 15 Mayıs 2020 tarihinde
duyurulacaktır.
4

H- SÖZLÜ SINAV

H.1) Görevde yükselme yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar
arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro
sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü
sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
H.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr
internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
H.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
H.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
H.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
H.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
H.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
H.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
H.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların
aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç
belgesi gönderilmeyecektir.

I- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü
içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine
ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde “T.C. Sağlık
Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800
Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş
günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet
sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- SINAV BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ

Sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.
Görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
İ.1) Hizmet süresi fazla olanlara,
İ.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
İ.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca “aylıksız izinli geçen süreler hariç
muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin
(B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.”

J- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde
yedek olarak belirlenecektir.
5

K- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek
takvim çerçevesinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda Noter huzurunda kura yolu
ile yapılarak atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

L-ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

L.1) İlan edilen kadrolara tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır.
L.2) Sınav sonucunda başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle
atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve
kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna
göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
L.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple
atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da
atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı
kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı
sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için
yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.
L.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya
kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
L.5) Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim
şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde
en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.