Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Sağlık Bakanlığı, personeline karşı işlenen suçlarda hukuki yardım sağlayacak.
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli görev yapan personeli, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 52. maddesi çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verenleri ve Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev yapanlara karşı sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülen işlemleri ve davaları kapsıyor.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardaki personele veya bunların vefatı halinde kanuni mirasçılarına hukuki yardımda bulunulabilmesi için sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması, ilgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması, personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda bulunmaması hallerinin gerçekleşmiş olması gerekiyor.
Personelin, bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda olması halinde ise mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılacak.
Personele karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda; Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatıyla döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlarla hizmet alımı suretiyle kendilerine idarece vekalet verilmiş avukatlar, ayrıca vekaletname ibrazı gerekmeksizin ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olabilecek.

İŞLENEN FİİLLER SİSTEME BİLDİRİLECEK
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti sunumunda veya bu görevlerinden dolayı personeline karşı işlenen fiillerin bildiriminin yapılacağı ve kayıtlarının tutulacağı sistem kuracak, bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere yer verilemeyecek.
İşlenen fiilleri, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun yöneticisi, adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme bildirilecek. Mağdur personel de bu bildirimi yapabilecek.
Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak, bakanlıkça keyfiyet ayrıca ilgili hukuk birimlerine de bildirilecek.
Bakanlıkça kendilerine bildirim yapılan hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur personele veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep doğrultusunda hareket edecek.
 Mağdur personel veya kanuni mirasçıları, görev yaptığı kurum veya kuruluş yöneticisine de hukuki yardım talebini bildirebilecek. İlgili yönetici, bu talebi gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirecek.
Personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlenildiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, Bakanlık, taşra teşkilatı için il sağlık müdürlerinin, bağlı kuruluş taşra teşkilatı için ise bu kuruluşların taşra teşkilatı birim amirlerinin hukuki yardım müessesesini etkin şekilde kullanabilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

HUKUKİ YARDIMIN SONA ERMESİ
İncelenen taleplerin, bu yönetmelik kapsamında bulunmadığının değerlendirilmesi halinde durum gerekçeli bir yazıyla ilgili birim amirine ve talepte bulunana derhal bildirilecek.
Bu bildirim üzerine ilgili personelin itiraz etmesi veya birim amirinin yazılı olarak yeniden talepte bulunması halinde dilekçe ve ekleri en geç 7 gün içerisinde ilgisine göre Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya Kurum Hukuk Müşavirliğine gönderilecek.
Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından verilecek karar ilgili personele, birim amirine ve taşra teşkilatı hukuk birimine gönderilecek. Verilecek karar idari açıdan kesin olup, taşra teşkilatı hukuk birimleri bu karar çerçevesinde işlem tesis etmekle yükümlü olacak. İlgili hukuk birimleri, safahatına göre soruşturma veya kovuşturma işlemleriyle alakalı hukuki işlemleri gecikmeksizin başlatacak.
İdarece yapılacak hukuki yardım; ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım talebini geri alması, 5. maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere adli mercilerce yapılacak tahkikat neticesinde personelin sanık durumuna gelmesi hallerinde sona erecek.
Hukuki yardımın bu belirtilen şartlar uyarınca sonlandırılması halinde durum, ilgili birim amirine, soruşturma safhasında yetkili cumhuriyet savcılığına, kovuşturma safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilecek.
Yönetmelik kapsamındaki fiillerden dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçları, ilgili hukuk birimlerince Bakanlıkça kurulan sisteme bildirilecek. Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hukuki yardıma bağlı olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekalet ücretleri hakkında 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesi uygulanacak.

AA