Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MEB, yurt dışında görevlendirilecek toplam 594 öğretmen için seçme kılavuzu yayımladı. Sınava girecek olan adaylar detayları araştırıyor. İşte Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı başvuru kılavuzu!

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu sınav, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla açılmış olup işbu kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

a) İlgili Mevzuat:

1. "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı",

2. 05/11/2018 tarihli ve 39930676-20-E.21035470 sayılı Makam Oluru,

3. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 29/11/2018 tarihli ve 133 sayılı Kararı.

b) Genel esaslara göre seçilecek öğretmenlerin alanları ve sayıları kılavuz sonundaki tablolarda belirtilmiştir.

c) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacaklardır.

d) Mesleki Yeterlilik Sınavı, 17 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak olup sınav 100 sorudan oluşacak ve 120 dakika sürecektir.

Temsil Yeteneği Sınavı, Ankara'da gerçekleştirilecek olup gerekli duyurular

http://www.meb.gov.trinternet adresinden yapılacaktır.

e) Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile Milli Eğitim Bakanlığının

http://www.meb.gov.trinternet adresinden öğrenebileceklerdir.

f) Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini (EK-3) kullanmalıdır.

g) Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

h) Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda görevlendirilecek öğretmen bulunmaması veya öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sıralama listesinde bulunan ve şartları taşıyan öğretmenler arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirmeyapılabilecektir.

i) Başvurusunu veya ülke grubu tercihini yapmayan, başvurusu veya ülke grubu tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarılı olmayan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

j) Bu kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2019" kapsamında gerçekleştirilecek sınava başvuru yapamazlar.

2.BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak*,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadroda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

DİKKAT! * Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi halinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dahil edilmeyecektir (asker öğretmenlikte geçen süreler de hizmet süresinden sayılmayacaktır).Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen olarak geçirilen sürelerin 2/3 ü hizmet süresinden sayılır.

d) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli

bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

h) İlgili makamlarca yapılacak güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir durumu bulunmamak,

i) Son 10 yılda, uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

k) Tablo 7'de belirtilen ve İngilizce dil belgesi istenen Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik

alanlarında İngilizce; Tablo 1'de belirtilen ülkelerdeki alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az "E/50 Puan" düzeyinde ya da sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk bir dil belgesine*sahip olmak,

*ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

adresinden ulaşılabilir.

l) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar, önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.

DİKKAT!

> Yurt dışına görevlendirme en fazla 2 kez yapılır.

> Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler bir eğitim-öğretim dönemi görev yapmadan

yurt içi görevlerine dönemezler.

> Aylıksız izinde olan öğretmenler de bu sınava başvurabileceklerdir.

> Daha önce yapılan yurt dışı öğretmenlik sınavlarında başarılı olarak yurt dışı görevlendirilme sırasında bekleyen ve başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubunda görevlendirilmek isteyen öğretmenler de (Bu durumda olan öğretmenler, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.) bu sınava başvurabileceklerdir.

2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

2.2.1. Başvuru Ücreti ve Banka İşlemleri

a) Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasına "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında KDV dahil 110 (yüzon) TL yatıracaklardır. Sınav ücretleri; Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası ile Türkiye Vakıflar Bankasının ATM ve İnternet Bankacılığından veya https://odeme.meb.gov.tr/internet adresinden tüm banka kartları ile yatırılabilir.

b) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (Okutmanlar ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Görev Sınavı ) bulunacaktır.

2.2.2. Aday e-Başvuru İşlemleri

a) Başvuru,https://mebbis.meb.gov.tr/internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 2-16 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması halinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 16 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59' da sona erecektir.

b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.

c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 2-17 Ocak 2019 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.

d) Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu

nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak tamamlanması

gerekmektedir.

e) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur. Aday, elektronik başvuru ile kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

2.3. Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

2.3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavına Başvuran Adaylar İçin

a) Adayların başvuru ekranındaki bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek 2-17 Ocak 2019 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylamak,

b) Başvuru Formunun çıktısını onayladıktan sonra adaya inceletmek, imzalatmak, bir örneğini adaya vermek ve bir örneğini de okul/kurum müdürlüğünde 2 yıl süreyle

saklamak,

c) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilen ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren Mesleki Yeterlilik Sınavı başvuru tarihinin son günü itibarıyla 2 yılını doldurmayan adayların başvurularını kabul etmemek,

d) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.).

2.3.2. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin

a) Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına göre Temsil Yeteneği Sınavına girmeye hak kazanan adayların düzenleyeceği ve bu kılavuzun 3.6'ncı maddesinde belirtilen belgeleri kontrol etmek,

b) Öğretmen Bilgi Formundaki bilgileri belgelendirmek amacıyla aday tarafından ibraz edilen belge var ise bunları kontrol edip 2 yıl süreyle okulda/kurumda saklamak,

c) Onaylanması gereken belgeleri onaylamak ve bu belgeleri 8-12 Mart 2019 tarihleri arasında ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek (Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde doğrudan il milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.).

2.4. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

a) Okul müdürlüğü görevini yürüten adayların başvuru evraklarını onaylamak,

b) Temsil Yeteneği Sınavına girecek adaylara ait okul/kurum müdürlükleri tarafından teslim

edilen evrakları 12-14 Mart 2019 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek.

2.5. İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

2.5.1. Mesleki Yeterlilik Sınavına Başvuran Adaylar İçin

Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran adayların başvurularının okul/kurum müdürlükleri tarafından MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanmasını sağlamak.

2.5.2. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar İçin

a) Bu kılavuzun 3.6.'ncı maddesinde belirtilen evrakları 14-18 Mart 2019 tarihleri arasında toplu olarak "Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Beşevler / ANKARA" adresine göndermek (Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına göre Temsil Yeteneği Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.),

b) Taşrada okul / kurum müdürlükleriyle il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler, merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu okul/kurum müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

2.6. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Bilgileri eksik, hatalı veya çelişkili olan,

b) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayan,

c) Sınav ücretini sınav takvimi doğrultusunda kılavuzda belirtilen bankalardan birine

yatırmayan,

d) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, "Mesleki Yeterlilik Sınavı" ile "Temsil Yeteneği Sınavı" olmak üzere iki aşamalı bir sınava tabi tutulacaktır.

3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları

a) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yazılı olarak yapılacak "Mesleki Yeterlilik Sınavına" tabi tutulacaklardır.

b) Mesleki Yeterlilik Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sistemle tek oturum halinde yapılacak olup 120 dakika sürecektir. Sınavda 100 sorudan oluşan A-B soru kitapçığı kullanılacaktır.

c) Mesleki Yeterlilik Sınav konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir.

I

Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.)

25 Puan

II

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti,

Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.

25 Puan

III

Öğretim Yöntem ve Teknikleri,

Mevzuat *(657 sayılı DMK'nın 1. Kısmı ile 4. Kısmın 7. Bölümü,

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu,

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6. Kısmın 10. Bölümü (Milli Eğitim

Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı**)

25 Puan

IV

Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi vb.)

25 Puan

T O P L A M

100 Puan

*01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılacak olan mevzuat değişiklikleri sınavda yer alacak sorulara yansıtılmayacaktır.

**İlgili Bakanlar Kurulu Kararının güncel haline MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü internet sayfasından erişilebilinir (http://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_08/17115451_BKK_Ortak_kultur_komisyonu.pdf).

3.2. Mesleki Yeterlilik Sınav Giriş Belgesi

Adaylar, Mesleki Yeterlilik Sınavı "Sınav Giriş Belgelerini" 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren

https://mebbis.meb.gov.tr/internet adresinden Başvuru İşlemleri Modülünden alabilecektir.

Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Sınav Giriş Belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınavın yapılacağı binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

3.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması

a) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 17 Şubat 2019 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da başlayıp tek oturum halinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav 120 dakika sürecektir.

b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30'da Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

c) Adaylar sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar yanlarında şeffaf şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

d) Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

DİKKAT!

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

e) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanlarında bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

f) Aday, Sınav Giriş Belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

g) Aday; cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına adayın kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

h) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday, soru kitapçığı ve cevap kağıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

i) Aday, cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

j) Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan

kopya çekilmesi halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya toplu kopya çektiği bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

k) Aday, sorulara verdiği cevapları yanlarına almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

l) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonu terk edilemeyecektir.

m) Bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir.

n) Mesleki Yeterlilik Sınavı soruları ve cevap anahtarı 19 Şubat 2019 tarihinde

http://www.meb.gov.trinternet adresinde yayımlanacaktır.

3.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi

a) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Gerekli görülmesi durumunda adayların sıralamasında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde farklı

bir puan hesaplama yönteminin kullanılmasına karar vermeye Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

b) Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 60 ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her ülke grubu ve alanlar için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak bu kılavuzsonundaki tablolarda belirtilen sayıda öğretmen, Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır. Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

c) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu Kararı ile belirlenmesi durumunda, bu soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/ soruların doğru seçenekleri dikkate alınıp değerlendirmeye bu soru/ sorular dahil edilecektir.

d) Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu Kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

e) Sınav sonuçlarıyla ilgili adaylara Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu geçerli sayılacaktır.

3.5. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme

a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların sınav tarihlerihttp://www.meb.gov.trinternet

adresinden duyurulacaktır.

c) Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

I

Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi

vb.)

25 Puan

II

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve

Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.

25 Puan

III

Genel Kültür, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı

25 Puan

IV

Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve

Uygunluğu

25 Puan

T O P L A M

100 puan

d) Temsil Yeteneği Sınavına alınan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her kurum temsilcisi tarafından yukarıda belirtilen konu başlıkları ve puan

değerleri üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak her adayın Temsil Yeteneği Sınav Puanı belirlenecektir.

e) Temsil Yeteneği Sınavının baraj puanı 70'tir.

f) Temsil Yeteneği Sınavından sonra başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların

sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

3.6. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Yapacağı İşlemler

Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra Temsil Yeteneği Sınavına

girmeye hak kazanan adaylar, 4-8 Mart 2019tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri

dosya içerisinde okul/ kurum müdürlüğüne teslim edecektir (Başvuru belgeleri, aşağıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir. Belgelerde zımba teli kullanılmayacaktır.).

Bakanlığa gönderilmek üzere hazırlanacak belgeler:

2 adet Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

2 adet Güvenlik Soruşturması Formu (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),

2 adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi (e-Devlet'ten alınabilir),

EK-2 Öğretmen Bilgi Formu (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),

Hizmet Belgesi (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),

Tablo 1'in tamamında ve Tablo 7'deki dil belgesi istenen alanlarda başvuru yapan adaylar için son 5 yıl içinde alınmış Yabancı Dil Belgesi (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),

Aile nüfus kayıt örneği (e-Devlet'ten alınabilir),

Alanında en son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak).

> Ekte verilen Güvenlik Soruşturması Formunun içeriği değiştirilmeyecek, kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilecek, formun birden fazla sayfaya taşması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanacak ve bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (3,5x4,5 ebatlarında) yapıştırılacak (fotoğraf yapıştırıldıktan sonra kurumlarınca mühürlenecek ve imzalanacak) ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

> Çeşitli sebeplerle (boşanma dışında) mahkeme kararı sonucunda "soyadı" değişen adaylarınilgili karar örneği diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilecektir.

> Adaylar, bilimsel çalışmalarını ve varsa yayımlanmış eserlerini Temsil Yeteneği Sınavına gelirken yanlarında getirebilir.

DİKKAT! Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde, beyanda bulunan aday ile beyanı onaylayan okul/kurum yetkilileri hakkında idari işlemler başlatılacaktır.

4. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı sonuçlarıhttps://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

5. GÖREVLENDİRMEYE ESAS BAŞARI SIRALAMASI

a) Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 puan alan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ülke grupları ve alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı yapılacaktır. Görevlendirmeye esas başarı puanının hesaplanmasında kesirli puanlar için bölme işlemi virgülden sonra iki basamak şeklinde uygulanır.

b) Mesleki Yeterlilik Sınav puanı ve Temsil Yeteneği Sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak bu kılavuzun Tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen sayıda öğretmen başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır.

c) Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda;görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınacaktır.

d) Görevlendirilmeye esas başarı puanlarıhttps://www.meb.gov.tr/internet adresinden duyurulacaktır.

e) Görevlendirilmeye hak kazanan öğretmenlerin sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden 3. yılın sonunakadar geçerlidir.

6. SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girmesi,

b) Sınav bitiminden sonra, cevap kağıdı ve soru kitapçığının, sınav güvenlik kutularından çıkmaması/ eksik çıkması,

c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

d) Sınav evrakındaki bilgilerle nüfus cüzdanındaki bilgiler arasında çelişki olması,

e) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi,

h) Cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar

dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/ toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi,

i) Cevapların, cevap kağıdına işlenmemesi,

j) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak vb.),

k) Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon

görevlileri veya Bakanlık temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi.

7. MESLEKİ YETERLİLİK SINAV İTİRAZLARI

a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına yönelik itirazlarını soru ve cevap anahtarının

http://www.meb.gov.trinternet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 iş günü içinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun http://www.meb.gov.trinternet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 iş günü içinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapacaklardır.

b) Adaylar, Mesleki Yeterlilik Sınavı için itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile KDV dahil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan ve banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

d) Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapılacak itirazların değerlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

e) İtirazların cevaplanmasında Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f) Sınava; sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır. Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. İade işlemi gerçekleştirildikten sonra adaylara, herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödeme ekranlarından "MEB iade bedeli" altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir. Adayın sınav yerleştirilmesi yapılmış ve sınavı iptal olmadığı sürece (idare kusuru) hangi sebeple olursa olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.

Bu sınava Başvuranlar, bu kılavuzda yer alan hükümler ve ilgili mevzuatta belirtilmiş hususları kabul etmiş sayılır.

8. TEMSİL YETENEĞİ SINAV İTİRAZLARI

a) Adaylar Temsil Yeteneği Sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Tablo 1 ve Tablo 2'de yer alan ülke grupları için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, diğer tablolarda belirtilen ülke grupları için ise Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.

b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

9. GÖREVLENDİRMENİN YAPILMAYACAĞI VEYA İPTAL EDİLECEĞİ HALLER

a) Adayın görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

b) Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

c) Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması halinde aynı ülkede veya ihtiyaç halinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir. Bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyen öğretmenlerin hakları ortadan kalkar.

d) Temsil Yeteneği Sınavının yapıldığı yılı takip eden 3. yılın sonuna kadar alanlarında talep gelmemesi sebebiyle görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.

10. GÖREVLENDİRME HAKKINDAN VAZGEÇENLER

a) Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra bu

haklarından vazgeçen öğretmenlerin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin sınav başvuruları

3 yıl süreile kabul edilmeyecektir.

b) İlk gidişlerinde uçak biletleri Milli Eğitim Bakanlığınca alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye gitmekten vazgeçen öğretmenlerin bilet ücretleri kendilerince ödenir.

DİKKAT! Sınava başvuru yapan öğretmenlerin başarılı olmaları ve görevlendirilmeleri halinde uyum sorunu yaşamamaları için başvuru yaptıkları ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik şartlarıyla ilgili önceden araştırma yaparak bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir.

11. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

11.1. Yol Giderleri ve Gündelikler

Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuata

göre yurt dışı geçici görev yolluğu ödenir. Öğretmenler yapacakları işlemler konusunda uyum

seminerinde bilgilendirilir.

11.2. Yurt İçi Aylığı

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt içi aylıkları 03.07.2003

tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 11 inci maddesi doğrultusunda bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir.

11.3. Yurt Dışı Aylığı

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı aylığı 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı'nın 12 nci maddesi çerçevesinde, aynı Karar'ın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetvelinde belirtilen tutarda Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenir.

11.4. İzinler

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 13 ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

11.5. Yurt İçi Göreve Döndürme

a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler.

b) Yurt içi görev yerleri, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde belirlenir.

c) En az bir ders yılı görev yapmadan, resmi belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi yerlerine sıradan öğretmen gönderilmesinin mümkün olduğu hallerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.

11.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Haller

Temsil Yeteneği Sınavına katılmaya hak kazanan öğretmenler sözlü sınav tarihinde, yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemlerini yaptıracak öğretmenler iş ve işlemlerini yaptırdıkları tarihlerde bağlı bulundukları makamlarca idari izinli sayılır.

11.7. Yol ve Konaklama Giderleri

Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.

11.8. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemlerhttp://www.meb.gov.trinternet adresinde başvuru ekranının açıldığı MEBBİS sayfasından yürütülecektir. Adaylar, başvuru, sınav giriş belgesi alma, sınav sonucunu öğrenme ve başvuru onay işlemleri gibi tüm iş ve işlemlerini yapacakları bu adresi güncel olarak takip edecektir.

TABLOLAR

SEÇİLECEK ÖĞRETMENLERİN ALANLARI VE SAYILARI

Tablo 1 Avrupa ülkelerinde görevlendirilmek üzere:

* Almanca Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya ve İsviçre ) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Personel Sayısı

Atanmasına Esas Olan Alan

Yabancı Dili

Seçilecek Öğretmen

Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca,

İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal

Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Almanca

200

400

Müzik

Almanca

1

2

Okul Öncesi

Almanca

2

4

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca,

İngilizce, Sınıf Öğretmeni, Sosyal Bilgiler,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İtalyanca

1

2

TOPLAM

204

408

* Fransızca Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Fransa, Belçika ve İsviçre) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Personel Sayısı

Atanmasına Esas Olan Alan

Yabancı Dili

Seçilecek Öğretmen

Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Fransızca,

İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal

Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Fransızca

100

200

TOPLAM

100

200

*İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Personel Sayısı

Atanmasına Esas Olan Alan

Yabancı Dili

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca,

İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Sınıf

Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İngilizce

80

160

TOPLAM

80

160

* Bu ülke gruplarında görevlendirilmek üzere başvuru yapacakların çizelgede belirtilen yabancı dillerde, sınav takviminde belirtilen tarih itibarıyla son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az ''E /50 Puan" düzeyinde veya son 5 yıl içinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmaları gerekir.

Tablo 2 Batı Trakya'da görevlendirilmek üzere:

Atanmasına Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Kimya

2

4

Matematik

1

2

Türk Dili ve Edebiyatı

1

2

TOPLAM

4

8

Atamaya Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Arapça (Bay)

8

16

Arapça (Bayan)

2

4

Beden Eğitimi (Bay)

1

2

Beden Eğitimi (Bayan)

2

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Bay)

2

4

Fen Bilimleri (Bay)

2

4

Fen Bilimleri (Bayan)

2

4

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Bay)

1

2

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Bayan)

1

2

İngilizce (Bay)

9

18

İngilizce (Bayan)

4

8

Matematik (Bay)

2

4

Matematik (Bayan)

2

4

Müzik (Bay)

2

4

Müzik (Bayan)

1

2

Okul Öncesi (Bay/Bayan)

4

8

Rehberlik (Bay)

2

4

Rehberlik (Bayan)

3

6

Sınıf Öğretmenliği (Bay)

5

10

Sınıf Öğretmenliği (Bayan)

5

10

Türkçe (Bayan)

2

4

TOPLAM

62

124

Atamaya Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Beden Eğitimi

2

4

Fen Bilimleri

1

2

Fizik

1

2

İngilizce

3

6

Matematik

2

4

Okul Öncesi

1

2

Sınıf Öğretmenliği

3

6

TOPLAM

13

26

Tablo 5 Tacikistan, Lübnan, Tunus vb. ülkelerde görevlendirilmek üzere:

Atamaya Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı

10

20

TOPLAM

10

20

Tablo 6. Sudan'da görevlendirilmek üzere:

Atamaya Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı

5

10

TOPLAM

5

10

Atamaya Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Beden Eğitimi

4

8

Bilişim Teknolojileri

4

8

Biyoloji

2

4

Biyoloji (İngilizce)1

3

6

Felsefe

1

2

Fizik (İngilizce)1

2

4

Giyim Üretim Teknolojisi

3

6

İlköğretim Matematik

5

10

İngilizce

15

30

Kimya

2

4

Kimya (İngilizce)1

2

4

Matematik

3

6

Matematik (İngilizce)1

2

4

Müzik

2

4

Okul Öncesi

3

6

Sınıf Öğretmenliği

16

32

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı

20

40

TOPLAM

89

178

Atamaya Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Temsil Yeteneği Sınavına Çağrılacak Öğretmen Sayısı

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

3

6

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

4

8

Özel Eğitim

8

16

Teknoloji ve Tasarım

12

24

TOPLAM

27

54