Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Hazine'nin kredi garanti sisteminin kapsamını genişleten, KOBİ ve ihracatçıların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği"ne İlişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından verilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 20 milyar lirayı aşamayacak. Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu AŞ'ye aktarılabilecek kaynağın tutarı 2 milyar lira ile sınırlı olacak. Kefalet limitini aşmamak kaydıyla yararlanıcıların kefalet başvuru süresi 31 Aralık 2020'de sona erecek. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından en fazla 5 yıl olmak üzere uzatılabilecek.

İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, azami 5 yıl, yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay ana para ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami bir yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esas olacak.

Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ'lerde kredinin tazmin tarihindeki ana para bakiyesi ile temerrüt faizi hariç olmak üzere faiz, kar payı, kira tutarı ödemeleri toplamının azami yüzde 85'ini, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılarda ise yüzde 75'ini geçemeyecek.

Ancak KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçı yararlanıcılar için bu oran yüzde 85 olarak uygulanacak. KOBİ tanımını haiz ve KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçı yararlanıcıların ihracatın finansmanına ilişkin kefalet taleplerinin Eximbank kanalıyla olması durumunda ise bu oran yüzde 100'e kadar artırılabilecek.

Hazine Müsteşarlığı kredi verenler için azami yüzde 10'a kadar tazmin üst limiti belirlemeye yetkili olacak.

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti KOBİ'lerde azami 3 milyon dolar, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 50 milyon dolar olmak üzere protokol ile belirlenecek.

Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere kefalet sağlanırken, limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki ve komisyon hesaplamalarında komisyonunu ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak. Aynı limit içinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilecek. Ancak temerrüde düşen kredilerden tahsil edilmemiş tutarlar limite dahil edilecek.

KREDİ REYTİNG SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Kredi Garanti Fonu AŞ, kredi verenler tarafından alınan veya alınacak teminatlardan başka teminat aramayacak ve bu teminatlara kefaleti oranında ortak olacak.

Şirket, portföy garanti sistemi dışında verilecek kefaletler için kredi verenler tarafından yararlanıcıların kredi değerliliği konusunda gönderilen kredi derecelendirme notlarını kredi kriterleri çerçevesinde değerlendirerek, kefalet başvurularını kabul veya reddine karar verecek.

Temerrüt sonrası takip süreçleri kredi verenlerce yürütülecek. Eximbank aracılığıyla yüzde 100 kefalet sağlanan ihracatçı kredilerinin temerrüt sonrası takip işlemleri Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından yürütülecek.

Yararlanıcılardan tahsil olunan kefalet komisyonları ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dahil yararlanıcılardan veya da kefillerinden her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilat ile Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Müsteşarlık tarafından destek hesabından yapılan aktarımlar işletme hesabı adı altında açılan bir hesapta toplanacak. Müsteşarlık işletme hesabındaki tutarın 5 milyon liranın altına düşmesi durumunda işletme hesabına hesap bakiyesi 20 milyon liraya ulaşana kadar destek hesabı aracılığıyla aktarım yapmaya yetkili olacak.

Müsteşarlık, Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından kredi verenlere tahsis edilen kredi limiti üzerinden belirlenen azami kefalet oranı ve tazmin üst limitine uygun olarak kredi verenler tarafından yararlanıcılara kullandırılan kredi işlemlerinden kaynaklanan tazminleri karşılayacak ve şirket tarafından kredi verenlere tahsis edilen kredi limiti üzerinden azami yüzde 10'a kadar tazmin üst limiti belirlemeye yetkili olacak.

Söz konusu karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.