Çalışmaya engel hastalığı bulunanları ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata uyum sağlayabilmeleri için vergi indirimi düzenlemesi imkanı verilmektedir. 

VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

En az yüzde 40 engeli bulunan ve sağlık kurulu raporu ile bunu tescillendirenlere uygulanan vergi indirimi çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına,
Girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Çalışma gücünün asgari % 80’ ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli,
Asgari % 60’ ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

- Engelli ücretli,
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
- Engelli serbest meslek erbabı,
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
- Basit usulde vergilendirilen engelliler, Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasından faydalanabilirler.

VERGİ MUAFİYETİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Müracaat formu
- Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp
kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini yazımızın sonunda bulabilirsiniz)
- T.C. Kimlik Numarası
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter
tasdikli örneği

ENGELLİ SAĞLIK RAPORU İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Vergi indiriminden faydalanabilmek için alınacak sağlık raporu Merkez Sağlık Kurulu tarafından düzenlenmiş ve yetkili bir hastanede tarafından verilmelidir. Raporda verilen oran ve sürekli olup olmadığı önemlidir. Rapordaki bilgi ve bulguların çalışma gücü kayıp oranı verilmesinde açık, kesin ve ayrıntılı olmalıdır.

İŞYERİNİZDEN ALMANIZ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

1)...VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK MAKAMINA*

(Gelir Müdürlüğü)
2)…….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
3)…….. MAL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………………………isimli personelimiz…………………sigorta sicil numarası ile...../…/…… tarihinden itibaren işyerimizde çalışmaya başlamış olup halen görevine devam etmektedir. Engellilik indiriminden faydalanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.


ADRES:
Tarih…/…/....
İşyeri yetkilisi
İmza Kaşe