Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Jandarma Genel Komutanlığı, 430'u sözleşmeli ve 70'i (60'ı pilot, 10'u tabip) muvazzaf olmak üzere toplam 500 subay alımı yapacak. Jandarma tarafından subay alımı ile ilgili yayımlanan duyuruda başvuru şartları, başvuru tarihi, ve sınav hakında detaylar yer alıyor. Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma subay alımı başvuru şartları neler? İşte 2018 Jandarma subay alımı ile ilgili her şey...

Jandarma subay alımı başvuru nasıl yapılır?

Ön başvurular 19 Mart – 01 Nisan 2018 tarihleri arasında internet üzerinden www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden e-Devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra yapılabilecek.

Ön başvuru yapan adayların KPSS notunun yüzde 70'i ve ALES notunun yuüzde 30'u alınarak oluşturulan puana göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacak ve temin edilecek branş kontenjanının on katı kadar adaya 13 Nisan 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma” duyurusu yapılacak.

Jandarma subay alımı başvuru şartları neler?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Sözleşmeli ve muvazzaf subay branşları için Tablo-2‟de belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (10 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)

* Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu ‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

* Temini yapılacak branşlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik be lgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

* 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans programından mezun olmuş veya 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular) , lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 10 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını ( 01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,

* 2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak,

* 2016 veya 2017 yıllarında ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 50 puan almak,

* Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS ve ALES taban puanlarının en az % 80‟inini almış olmak ( 2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 48 ve ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 40 almak),

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* TSK, J.Gn.K.lığı ve S hl .G üv .K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

* Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş - boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

* Adayın kendisi ve evli is e eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalış ma mış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî ve ya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa b ile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasın a karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifas ına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzla şma ile neticelenmemiş olmak,

* Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri ned eniyle ilişiği kesilenler ile Astsubay Eğitim M erkezi Komutanlığı ‟ n d a (ASEM) halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde S ubay Eğtirm Merkezi‟ne (S UEM ) girmeye de hak kazanan adaylardan süresi içerisinde SUEM‟e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, h erhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılm amış olmak,

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

* Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları nın anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.