Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na da geçici madde eklenerek, düzenleme yapıldı.

Düzenleme, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşları kapsayacak.

Söz konusu kurum ve kuruluşların Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen işsizlik sigortası prim borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından kurum tarafından uygun görülenler, oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin satın alınabilecek.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tespit edilen değerine eşit tutarda işsizlik sigortası prim borcu, satın alma işlemi sonuçlandığında Sosyal Güvenlik Kurumunca silinecek.

Ayrıca bu madde hükümleri, sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetim elemanlarının inceleme raporu ile tespit edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen işsizlik sigortası prim borcu bulunan diğer mükelleflerin taşınmazları için de uygulanabilecek.

Satın alınan taşınmazlardan, Maliye Bakanlığınca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talep edilenler, kurum yönetim kurulunun uygun görüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı onayıyla bedeli karşılığında Hazine'ye devredilecek.

Taşınmazların devir bedeli ise fona aktarılacak.

SİBER SUÇLAR İÇİN PERSONEL ALIMI

Kararnameyle, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda siber suçlarla mücadele konusunda da düzenlemeye gidildi.

Kanuna eklenen ek madde ile Emniyet Genel Müdürlüğü, adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla siber suçlarla mücadele birimlerindeki adli bilişim incelemeleri ve siber suç analizlerinde personel yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan teknik personeli, bu madde kapsamında aynı anda çalıştırılacak toplam personel sayısının 500'ü aşmaması ve sözleşme süresinin 31 Aralık 2020 tarihini geçmemesi kaydıyla, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükmünde düzenlenen pazarlık usulüyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen sınırlamalar ile aynı kanunun ek 8. maddesinde öngörülen uygun görüş alma şartına tabi olmaksızın hizmet alımı yoluyla temin edebilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nda düzenleme
Öte yandan KHK ile Yükseköğretim Kanunu'nda, mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakfın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Ayrıca kanuna, Ek 11. maddenin onuncu fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet izni geçici olarak durdurulan vakıf yükseköğretim kurumları ve bu kurumların kurucu vakıfları hakkında da aynı fıkra hükümleri uygulanmasına ilişkin geçici madde eklendi.

KHK ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda da düzenlemeye gidildi. Buna göre, kanuna eklenen fıkra ile Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılacak.