Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) ile getirilen düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, anonim şirketlerin (AŞ) yönetim kurulu üyeleri, limited  şirketlerin müdür ya da müdürleri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu  şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip  üst yöneticileri TMSF'nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanacak.

Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler dahil, şirket  yöneticileri gerektiğinde Bakan tarafından görevden alınacak ve yerlerine  yenileri atanacak. Şirketlerin bunun dışında kalan yöneticileri yetkili  organlarınca belirlenecek. Ayrıca, AŞ'lere en az 3, en fazla 9 yönetim kurulu  üyesi, limited şirketlere ise en fazla 3 müdür atanabilecek.

Aynı sermaye grubuna ait birden fazla şirketin olması halinde, ana  şirkete atanacak yönetim kurulu veya müdürler kurulu, müdür ve yöneticiler, aynı  sermaye grubuna ait şirketlerin tamamının yönetiminden yetkili ve sorumlu olacak.  Ancak, aynı sermaye grubuna ait olmakla birlikte işlem hacmi, üretim veya  istihdam kapasitesi, cirosunun büyüklüğü ve benzeri nedenlerle ayrı bir yönetim  tarafından yönetilmesi gereken şirketlerin bulunması halinde, bu şirketler için  ayrı yönetim kurulu, müdürler kurulu, müdür veya yönetici görevlendirilebilecek.

Şirkete atanacak yöneticilerde Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından  mahrum bulunmamak ve anayasal düzen ile bu düzenin işleyişine karşı suçlardan  mahkum olmamak gibi şartlar aranacak.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Bakan tarafından atanan şirket yöneticilerinin ücretleri tecrübe,  bilgi birikimi, eğitim düzeyi ve pozisyonu ile şirketin özelliği dikkate alınarak  Bakan tarafından, diğer yöneticilerin ücretleri ise şirketin yetkili organlarınca  belirlenecek. Birden fazla şirketin yönetim organına atananlara bu görevlerinden  sadece biri için ücret ödenecek.

Şirket, hak ve menfaatleri gözetilerek ticari teamüllere uygun bir  şekilde basiretli bir tacir gibi yönetilecek. Şirketin iktisadi faaliyetlerini  sürdürmesi, üretim ve istihdama katkı sağlaması esas alınacak.

SATIŞ, FESİH VE TASFİYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Şirket yönetim organının belirleyeceği bağımsız denetçi veya yeminli  mali müşavirler tarafından şirket varlıklarının değeri ile bu değerin borç ve  yükümlülükleri karşılamak için yeterli olup olmadığını, şirketin mali durumunu,  ortaklık yapısı ile piyasa koşulları ve şirketin diğer sorunları hakkındaki  tespitini içeren mali durum raporu hazırlanacak. Söz konusu rapor şirket yönetim  organı tarafından da hazırlanabilecek.

Hazırlanan rapor, görüşü ile birlikte şirket yönetimi tarafından  ilgili Bakan'a sunulacak. Mali durum, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya  diğer sebepler nedeniyle mevcut halinin sürdürülebilir olmaması durumunda  şirketin, şirket varlıklarının veya mal varlığı değerlerinin satılmasına veya  feshi ile tasfiyesine Bakan tarafından karar verilebilecek.

  Şirketin, varlıklarının veya mal varlığı değerlerinin satılması sonucu  elde edilen gelir, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar bir kamu bankasında  şirket hissedarları adına bloke edilecek ve bu durum ilgili mahkemeye  bildirilecek.

ŞİRKETİN TERKİN BİLDİRİMİ

Şirketin tasfiyesine dair Bakan kararı Fon'a bildirilecek. Bu  şirketler Fon'un yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme  gerek kalmaksızın terkin olunacak.

Fon tarafından şirketin sicilden terkini, vergi dairelerine ve ilgili  diğer kamu kurumlarına, şirket aleyhine açılan davaların görüldüğü mahkemelere,  şirket aleyhine yapılan takiplerin yürütüldüğü icra müdürlüklerine ve halka açık  şirketlerde ise Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul AŞ'ye bildirilecek.  Tasfiye süresince tutulan defterler ve kayıtlar şirketin tüzel kişiliğinin sona  ermesinden itibaren 5 yıl Fon bünyesinde muhafaza edilecek.