Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Genel Kurulda düzenlemeye 5 yeni madde ihdas edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle 2021 "İstiklal Marşı yılı" oldu. İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesine ilişkin düzenleme, yasaya ilave edildi. Buna göre, 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2021 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na geçici madde eklendi. Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2021'e kadar, derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak; ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek; yeni icra ve iflas takipleri yapılmayacak; zamanaşımı süreleriyle takip hukukuna ilişkin süreler duracak, bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla bitimine 15 gün veya daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30 gün uzamış sayılacak.

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara veya taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2020 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar ek süre tanınacak.

Halen TBMM üyeliği görevinde bulunan TBMM üyeleri arasında eşitliğin sağlanmasına imkan tanınması için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılıyor.

Buna göre, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla TBMM üyeliği devam edenlerden, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıp aylık almaktayken aylıklarını kestirip kamu idarelerinde sigortalı sayılma talebinde bulunanların "Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Bakanlık ve TBMM üyeliği görevinde bulunanların aylığını" kazanabilmesinde, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ile sigorta pirimi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmayacak.

Müracaat halinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren söz konusu kesilen aylıklar, söz konusu kanunun "Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Bakanlık ve TBMM üyeliği görevinde bulunanların aylıkları" seviyesine yükseltilerek yeniden bağlanacak.

AA'nın haberinegöre; Genel Kurulda kabul edilen önergelerle düzenlemede bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre mevzuatına ilişkin denetim yetkisini, Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.

Canlı müzik yapabilecek eğlence yerlerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen önlemlerin yanı sıra gerekli izinleri alma zorunluluğu getirildi.

Plastik poşetlerin elektronik ortamda satışını yapanlara 3 bin liradan 30 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 60 gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacak. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

AJANS YÖNETİM KURULU 7 KİŞİDEN OLUŞACAK

Yasayla çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.

Ajansın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışması öngörülüyor.

Ajans, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda depozito yönetim sistemini kuracak ya da kurduracak. İlgili tarafların depozito yönetim sistemine dahil olmasını sağlayacak Ajans, Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret, teminat ve iadeleri alacak.

Depozito uygulamasına tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısını oluşturacak. Ajans, geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlayacak.

Kanunla Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 yıl süreyle görevlendirilecek Türkiye Çevre Ajansının Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak.

Ajansın Yönetim Kurulu, en az 4 yıllık yükseköğretim gören, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az 5 yıl süreyle görev yapan, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet memuru olma niteliğine sahip kişiler arasından, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek. Yönetim kurulu üyeleri, gerektiğinde görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Ajans organlarıyla hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Ajans başkanına, yardımcılarına ve personeline mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından belirlenecek.

Ajans'ın geliri, genel bütçeden aktarılan tutarların yanı sıra her türlü bağış ve yardımlar, Ajans'ın faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve sair gelirlerden oluşacak. Ajans'ın gelirlerinin genel yönetim giderleri haricinde kalan kısmının tamamı Ajans faaliyetleri için kullanılacak.

Ajans, yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, tapu ve kadastro işlemleri bakımından, döner sermaye hizmet bedelinden, her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden de muaf tutulacak.

ELEKTRİKLİ SKUTERLERIN KULLANIMI

Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından biri olan elektrikli skuterlerin teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için paylaşımlı elektrikli skuterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak.

Düzenlemeyle çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri eklenecek.

ATIKLAR

Yasayla atık su altyapı yönetim sorumlusu olarak sayılanlardan en az ikisinin bir araya gelerek de atık su altyapı kooperatifi kurabilmelerine yönelik düzenleme yapılacak.

Atık üreticileri, atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu olarak yetki verilmiş firmalar aracılığıyla da yerine getirebilecek. Ancak Bakanlıkça nitelikleri belirlenen atık üreticilerinin atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu firmalar aracılığıyla yerine getirmeleri zorunlu olacak. Atık üreticilerinin sorumlulukları ile atık yönetim sorumlusu firmaların yetkilendirilmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esas olacak. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilecek. Atık yönetim planlarının hazırlanmasına ve sıfır atık yönetim sistemine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ve bu çerçevede sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi zorunlu olacak.

Atıkların, doğal kaynak ve ham madde kullanımının azaltılması ve geri kazanımın artırılması amacıyla kullanılması esas olacak. Atıkların veya atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına yönelik düzenlemeler ile zorunlu kullanıma ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Geri kazanım imkanı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilecek.

Lisans almakla yükümlü gerçek veya tüzel kişiler ile atık yönetim sorumlusu firmalardan alınacak teminatlar için yönetiminden sorumlu oldukları atıkların türü, miktarı ve bertaraf maliyeti temel alınacak ve bu teminatlara ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

BAKANLIK, DENETİM YETKİSİNİ DEVREDEBİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denetim yetkisini Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.

Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, taşınması ile tüm atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından, atık üreticisiyle atık yönetim sorumlusu firma müteselsilen sorumlu olacak.

Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetler, süre verilmeksizin durdurulacak.

İDARİ PARA CEZALARI

Kanunla Çevre Kanunu'nda yer alan idari para cezalarının bir kısmı yeniden düzenleniyor. "ÇED olumlu kararı" almadan faaliyete geçenlere proje bedelinin yüzde 2'si oranında idari para cezası verilecek. Cezaya konu olan durumlarda ÇED olumlu kararı alınmazsa yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlü olacak.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60 bin lira, akaryakıt istasyonları için 30 bin lira, tankerler için 3 bin lira idari para cezası verilecek.

Katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 100 lira, 1000 ila 5 bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 lira idari para cezası verilecek.

Ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, su kirliliği nedeni ile kurulması veya işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran, işleten veya izni iptal edilmesine rağmen kurmaya veya işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 24 bin lira idari para cezası verilecek.

Denizlerden, akar ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili esaslara aykırı olarak faaliyet gösterenlere 100 bin liradan 300 bin liraya kadar, bu faaliyetlerin sanat yapılarına zarar vermesi veya akar suyun akış rejimini bozması halinde 300 bin lira, kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise metreküp başına 450 lira idari para cezası verilecek.

Canlı müzik yapabilecek eğlence yerlerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen önlemlerin yanı sıra gerekli izinleri alma zorunluluğu getiriliyor.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 3 bin liradan 30 bin liraya kadar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye veya ithalatçıya 15 bin lira, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1500 lira idari para cezası verilecek.

Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 60 gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacak. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak; sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi içerisinde güncellemeyenlere 24 bin lira, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 36 bin lira para cezası verilecek.

15 YAŞ ZORUNLULUĞU

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunu'na göre, 2020'de tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle depozito yönetim sistemine yönelik çalışmalarda yaşanan zaman kaybının telafisi için depozito yönetim sistemi uygulamasının başlangıcı bir yıl süreyle ertelenecek. Buna ek olarak ürünlerin de depozito uygulaması kapsamına alınması ve uygulamaya tabi tutulan ambalaj ve ürün üreticileri, ithalatçıları ve piyasaya sürenlerin, bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hüküm altına alınıyor. Ayrıca depozito sistemine ilişkin teminatlar ve ücretler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve ham madde temini aşamasından başlamak üzere yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, türlerin ve habitatların zarar görmesini ve ekosistemlerin bozulmasını önlemek, çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için gönüllülük esaslı çevre etiket sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilecek. Bakanlık haricinde "çevre etiketi" adı altında herhangi bir faaliyet yürütülemeyecek.

Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunlu olacak.

KGM, BİSİKLET YOLU İLE GÜRÜLTÜ BARİYERİ YAPACAK

Kanunla Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. "Bisiklet yolu", bisiklet ve e-skuter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol; "e-skuter", hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, "bisiklet şeridi" ise yol seviyesinde bisiklet ve e-skuter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol şeklinde tanımlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarındaki gürültü kirliliği ve bisiklet master planlarını göz önünde bulundurup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşünü de alarak trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı mevcut yollarda, yeni yapılacak yapım, bakımından sorumlu olduğu karayollarının kenarına, bisiklet yoluyla gürültü bariyeri yapacak. Trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-skuter kullanımına uygun hale getirecek.

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-skuter kullanabilecek. Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-skuter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-skuterler taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek. İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-skuterlerde sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.

E-skuterler, otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak. Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek. Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

BELEDİYELER, OTOPARK GELİRLERİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AKTARAMAYACAK

Yasayla Kamu İhale Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Türkiye Çevre Ajansının depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak yapacağı mal ve hizmet alımları, "ceza ve ihalelerden yasaklama" hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Ajansın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak yapacağı mal ve hizmet alımlarına yönelik ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Kanunla, büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek. İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer verilmesi veya bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esas olacak.

Düzenlemeyle bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son veriliyor. İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler 5 yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında bölge otoparkı için gerekli arsa alımları ile inşasında kullanılacak, bu gelirler söz konusu amaç dışında kullanılamayacak.

İl Özel İdaresi Kanunu'nda yapılan değişiklikle il özel idarelerine, Belediye Kanunu'nda yapılan düzenlenmeyle ise belediyelere yaya yolu, bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi veriliyor.

Türkiye Çevre Ajansının faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kurumlar arası geçici görevlendirme" başlıklı maddesi hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, ajansta geçici olarak görevlendirilebilecek.

1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar Çevre Kanunu uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde 25'i tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılacak. Aktarılacak tutarlar karşılığında bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülecek.

GÖRÜŞMELERDEN

Görüşmelerde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını ancak Türkiye'nin Çin'den kredi beklentisi olduğu için bu duruma sessiz kaldığını iddia etti. Türk vatandaşı da olan bazı Uygur Türklerinin ailelerinden haber alamadığını anlatan Bahşi, 5,5 milyon Suriyeli sığınmacıya her türlü imkanı sağlanırken Türk vatandaşı Uygur Türklerine reva görülen uygulamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "iktidarın ormanın değil, dolar yeşilini sevdiğini" ve "halkın ocağına incir ağacı diktiğini" ileri sürdü. Fotoğraflar gösteren Antmen, Kaz Dağlarının Kanada'ya, Mersin'in Ruslara peşkeş çekildiğini iddia etti. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı Avrupa'da 20 metrekareyken, Türkiye'de 5 metrekare olduğunu savunan Antmen, "Türkiye AKP döneminde Arnavutluk büyüklüğünde tarım alanını, Çanakkale büyüklüğünde de orman alanını kaybetti." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ergenekon örgütüne üye olduğu iddiasıyla götürüldüğü Metris Cezaevi'nde "çıplak aramayla tanıştığını" söyledi. "Yoktur" demekle acıların yok olmayacağını belirten Özkan, "Vardır, demeliyiz ve birbirimizin acılarının üzerine hiçbir şey inşa etmemeliyiz. Askerlerin zoruyla bu aramaya maruz kaldım. Şimdi, buradan söylüyorum: Bu, acı bir şeydir." sözlerini sarf etti.

Özkan, herkesi bu acılara son vermeye çağırarak "Bu acılara son vermezsek bu acılar bizi yok edecek. Birbirimizin onuruna, insan onuruna saygı duyalım." ifadelerini kullandı.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, çevreye zarar veren motor yağları ile atık yağlar konusunda denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, düzenleme bağlamında, atık yağ ve motor yağlarına ilişkin faaliyetleri yürüten işletmelerden maddi talepte bulunacağını savunan Gaydalı, iktidarın, bu konuda faturayı esnafa kesme niyetinde olduğunu öne sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yılbaşı biletini göstererek 7 bin 60 liranın üzerindeki ikramiyelerden yüzde 20 vergi alınmaya başlandığını ancak bunun kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Türkiye Varlık Fonu eliyle Sisal Şans'a ait internet sitesinde "yerli Las Vegas" inşa edildiğini öne süren Yavuzyılmaz, "talih kuşunun hayatını kaybettiğini" belirterek başsağlığı diledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un konuşması sırasında MHP için "küçük ortak" ifadesini kullanması üzerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bunun seviyesiz bir konuşma olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerinden söz alarak "Bir ittifak söz konusuysa ittifakın sayısına göre, gücüne göre bir tabir kullanılmıştır." dedi.

Akçay, CHP'yi işaret ederek "Siz kimin ortağısınız Allah aşkına? Siz ortaklığınızı bile açıklayamıyorsunuz, birbirinizden utanıp sıkılıyorsunuz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız; açık, şeffaf. Saklı, gizli hiç işimiz olmadan. Siz, gizli ajandalarla gizli kapılarda anayasa görüşmeleri yapıyorsunuz; inkar ediyorsunuz, yalan söylüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Özkoç da CHP'nin sonuna kadar sözünün arkasında durduğunu vurgulayarak "Anayasayı değiştireceksek elbette ki kiminle oturacağımıza, kiminle konuşacağımıza biz karar veriyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da "Bizim üzerimizden, yok 'gizli anayasa çalışması', yok 'ittifak çalışması' tartışmaları, gerçekten artık mide bulandırmaya başladı." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, madde görüşmelerinin tamamlanmasının ardından söz alarak 2017'de yürürlüğe giren "Sıfır Atık Projesi"yle yaklaşık 60 bin kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atık sistemini hayata geçirdiklerini söyledi.

Özkan, 20 milyon ton atığın dönüşüme kazandırıldığını, 343 milyon ton su tasarrufu sağlandığını, 2 milyar ton sera gazı salınımının engellendiğini, plastik poşet kullanımının yüzde 80 azaltıldığını, 190 bin ton plastik atık oluşumunun engellendiğini ifade ederek "Çevreyi yaşat ki insan yaşasın anlayışıyla bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çevre anlayışını bugün kabul edeceğimiz Türkiye Çevre Ajansı kanunuyla beraber çok daha ileri taşıyacağız." dedi.

Özkan, eleştirileri ve destekleriyle yasanın çıkmasına destek sağlayan siyasi parti gruplarına, milletvekillerine teşekkür etti.

Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.