Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Kabul edilen maddelere göre, aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

Faaliyet izni almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı olarak düzenleme kapsamındaki yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, iş yerleri ya da ikametgahlarında bu silahları imal edenler ile bunu kanundaki esaslara aykırı olarak yapanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Bu şekilde üretilen yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler, nakledenler, satış amaçlı taşıyanlar, satış amaçlı bulunduranlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar ile yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan veya ihraç kayıtlı tüfeği yurt içine satanlara da bu cezalar verilecek.

TÜFEK VE TABANCALARIN REKLAMI TANITIMI YAPILAMAYACAK

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamayacak; kullanılmasını özendiren, teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek. Buna aykırı hareket edenlere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre idari para cezaları mahalli mülki amirce uygulanacak. İdari işleme konu ihlalin tekrar edilmesi halinde idari para cezaları üç katına çıkarılacak.

Faaliyet izin belgesi sahiplerine ait kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesapları, fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşları ve süreli yayınlarda yapılan reklam veya tanıtım bu yasağın dışında tutulacak.

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUN'DA DEĞİŞİKLİK

Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

Tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek. Yatırımcı bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyecek.

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının terkin edilmesi işlemleri, Bakanlığın onayıyla yapılacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle, turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan, Bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşullarıyla projelendirilmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek.

DİPS İHRAÇ ETME YETKİSİ 25 MİLYARDAN 35 MİLYAR LİRAYA YÜKSELECEK

Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 maddesi daha kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, kamuda en az 5 yıl görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörler arasından yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 31 Aralık 2020'ye kadar müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 20'yi geçmeyecek.

İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin ismi "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.

Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10'a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA 35 MİLYAR LİRA KAYNAK

Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

Aynı şekilde Bakan, nakit aktarımı ve/veya ihraç edilecek özel tertip DİBS için müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine 35 milyar liraya kadar ödenek eklemeye yetkili olacak.

Dernekler Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini bildirme zorunluluğu getiriliyor. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaşların 30 gün içerisinde bildirimleri yapılacak.

Dernekler, altı ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt, iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.

YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI KATALOG SUÇLAR KAPSAMINDA

Erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan fiiller de ekleniyor.

Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bu kanunda yer alan suçlara ilişkin yayınlara erişim, içerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın, resen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından engellenebilecek.

GAZİLERE İKİNCİ MAAŞ BAĞLANABİLECEK

Vazife ve harp malulü gazilere, 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurmaları halinde ikinci maaş bağlanabilecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 maddesi daha kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gaziler ikinci maaş bağlanabilmesine hak kazanacak.

Aylık bağlama koşullarının yeniden belirlenmesi ve aylık alınan sürelerin prim ödenmiş hizmet gibi kabul edilmesine rağmen ikinci aylığa hak kazanamayanlardan isteyenler, kamu kurumlarında istihdam edilebilecek.

Teklifle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik öngörülüyor. Buna göre, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerini yapacak denetim elemanları arasına Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında istihdam edilen Hazine ve Maliye uzmanları da dahil ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait olan ve onarım veya inşa karşılığı uzun süreli kiraya verilen taşınmazlara ilişkin ek teminat alınacak. Sözleşme süresi içerisinde 3 aylık kirasını ödemeyen kiracıların, verilecek 30 günlük süre içerisinde borcunun tamamını ödememesi durumunda taşınmazın tahliyesi mülki amirlikçe yapılacak.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı devam eden kiralamaları ile devam eden diğer kiralamalarında birikmiş 3 aylık veya daha fazla kira borcu olanların, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözleşmeleri feshedilmiş sayılacak ve taşınmazlar mülki amirlikçe 15 gün içinde tahliye edilecek.

İHDAS EDİLEN MADDE

Teklife ihdas edilen maddeye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili valiliğin, 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere, 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgilerini gecikmeksizin karşılayacak.

Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile BTK'nin birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde erişim sistemi kurulabilecek. Bu madde uyarınca elde edilen veriler başka amaçlar için kullanılamayacak.

GÖRÜŞMELERDEN

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, teklifin görüşmeleri sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sorusu üzerine, Galata Kulesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayarak, "Daha önce Belediye'ye verilmişti. Süresi dolduğu için geri alınıyor." şeklinde konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Türkiye'de 3 yılda 404 yeni vakıf kurulduğunu bildirdi.

Onarım ve inşa karşılığı kiralamaları küçük esnafın değil otel veya akaryakıt istasyonu gibi büyük yatırımcıların yaptığını anlatan Ersoy, toplam 27 bin 463 kiracıları bulunurken borçlu olan kiracılarının 2 bin 167, toplam borç tutarının ise 298 milyon lira olduğunu kaydetti.

Ersoy, milletvekillerinin soruları üzerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 personelin Bilim Sanat Vakfı'nın karar defterini aldıklarını anlattı.

Vakfa kayyum ataması yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ersoy, "Daha sonraki süreçte iki kayyum atanmasıyla ilgili talep geldi. Dün de onunla ilgili olarak Bilim Sanat Vakfı bir dava açtı, Vakıflar Genel Müdürlüğü de davaya Bilim Sanat Vakfı adına müdahil oldu." dedi.

"10 YILDA BEKLEDİĞİMİZ FON TUTARI 3 MİLYAR EURO"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yetkilisi Mehmet Höbek, komisyonu bilgilendirirken, Ocak sonu itibarıyla BES'te yaklaşık 7 milyon katılımcının bulunduğunu, toplam fon tutarının 106 milyar, devlet katkısının ise 18 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Otomatik BES'te ise ocak sonu itibarıyla 5 milyon çalışanın toplam 8,5 milyar liralık birikiminin bulunduğunu bildiren Höbek, yurt dışındaki vatandaşlardan da BES'e girmek isteyenlerin olduğuna dikkati çekti.

Höbek, BES'e yönelik teklifte öngörülen düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde oluşacak ekonomik etkiye ilişkin şunları kaydetti:

"Yurt dışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşımız var. BES'e katılım oranını yüzde 8 olarak düşündüğümüzde, yaklaşık 520 bin vatandaşımızın sisteme katılacağını öngörüyoruz. Aylık katkı payını da 100 avro alırsak 10 yılda beklediğimiz fon tutarı 3 milyar avro civarında. Bütün hak ediş sürelerine riayet ederek sistemde kalmaları halinde bu düzenlemenin 10 yıl sonunda Hazineye yükünü, yüzde 10'luk devlet katkısı tutarını 312 milyon avro olarak hesap ediyoruz."

"KGF DESTEKLİ KREDİLERİN 6.9 MİLYAR LİRASI BATIK"

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, KGF destekli ortalama kredi tutarının 448 bin lira, kredilerin ortalama vadelerinin ise 36,6 ay olduğunu kaydederek, kredilerin 112 milyar lirasının imalat sanayi, 53 milyar lirasının ise ihracatın finansmanı için kullandırıldığını bildirdi.

Gergerli, "Vadesi geldikçe kapanan krediler bunlar, yüzde 56'sı kapanmış durumda. Bugüne kadar KGF'li yaklaşık 30 milyar liralık krediye yeniden yapılandırma imkanı tanındı. Bunun 14 milyar liralık kısmı vadesinde ödenerek kapandı." diye konuştu.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, KGF destekli 320 milyar liralık kredinin 6,9 milyar lirasının batık olduğunu ifade ederek, uluslararası kabul gören batık kredi oranına bakıldığında bunun iyi bir oran olduğunu söyledi.

Ök, KGF destekli kredi kullanan firmaların istihdama katkılarının, 2017 yılından bu yana 250 bin kişi olduğunu da belirtti.

BTK İnternet Daire Başkan Vekili Bahadır Aziz Sakin, teklifle yasa dışı bahis ve şans oyunlarının katalog suçlara ekleneceğini, bu suçların işlendiği sitelere erişimin BTK Başkanı tarafından resen engellenebileceğini dile getirdi.

Komisyon teklifin görüşmelerine yarın devam edecek.