Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç ZİLZAL SURESİ OKUNUŞU ve Anlamı: Zilzal Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Meali, Fazileti, Tefsiri ve Okunuşu
    1

    Zilzal Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Zilzal Suresi, Kur'an'ın 99. suresidir. Sure, 8 ayetten oluşur. Bu sure tamamıyla Medine devrinde indirildiğine inanılan sure ismini içinde geçen zelzele isminden alır ki Türkçede deprem, sarsıntı anlamlarına gelir. Sure yeryüzünün büyük bir zelzele ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarı atacağı günü hatırlatarak başlar. Surede yeniden dirilen insanların yaptığı iyi işlerin mükafatını, yaptığı kötü işlerin cezasını göreceğinden bahseder. Zilzal Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Zilzal Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

    2

    Zilzal Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.İza zülziletil erdu zilzaleha

    2.Ve ahracetilerdu eskaleha

    3.Ve kalel insanü ma leha

    4.Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

    5.Bienne rabbeke evha leha

    6.Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

    7.Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

    8.Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

    3

    Zilzal Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1, 2, 3.Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,

    4.İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

    5.Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

    6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

    7.Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.

    8.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

    4

    Zilzal Suresi Konusu

    Surede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

    Zilzal Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü suredir. Nisa suresinden sonra, Hadid suresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkani, V, 562).

    Zilzal Suresi Fazileti

    Surenin fazileti hakkında rivayet edilen hadise göre bir sahabi Resulullah’ın huzuruna gelip kendisine Kur’an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber “elif lam ra’”, “ha mim” veya tesbih kavramıyla başlayan surelerden okumasını söylemiş, sahabi bunların her biri için, “Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış” şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sure okutmasını talep etmiştir. Resul-i Ekrem ona Zilzal suresini okutmuştur. Sahabi okumasını bitirince, “Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilave etmeyeceğim” demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur” (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaut], XI, 139-141; Ebu Davud, “Şehru ramażan”, 9; İbrahim Ali, s. 302-303, 360-361). Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de Resulullah, Zilzal suresinin Kur’an’ın yarısına, İhlas’ın üçte birine, Kafirun suresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizi, “Feżaʾilü’l-Ḳurʾan”, 10; İbrahim Ali, s. 360-363; Kafirun suresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehabeddin Mahmud el-Alusi, Zilzal suresinin Kur’an’ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve ahirete dair olmasına, surenin ahiret ahkamını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır (Ruḥu’l-meʿani, XXX, 602). İsmail Hakkı Bursevi Tefsiru Sureti’z-Zelzele adıyla bir risale kaleme almıştır (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, vr. 116a-121a).

    5

    Zilzal Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Başka ayetlerde anlatıldığı üzere kıyamet kopacağı gün surun birinci defa üflenmesiyle yerküresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelecek ve dağlar yerlerinden kopup savrulacak, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmayacaktır (krş. Kehf 18/47; Taha 20/101-107). Çünkü “kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır” (Hac 22/1). 2. Ayette belirtilen “yerin ağırlıklarını dışarı atması” ile ne kastedildiği hususunda öne çıkan açıklamalar şunlardır: a) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; b) Yer altındaki madenler, gazlar, ve lavların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının surun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, “Ne oluyor buna!” diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir.

    “O gün yer, rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır.” mealindeki 4-5. ayetler başlıca üç şekilde yorumlanmıştır: a) Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir, o da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir (İbn Mace, “Zühd”, 31). b) O gün Allah’ın hükmü uyarınca arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. c) Yer, o büyük sarsıntıyla adeta dünyanın son bulduğunu ve ahiretin geldiğini haber verir (Razi, XXXII, 59). Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil, dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık orada hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olmasıdır. Ayetin bunu anlatmaktan maksadı ise insanların bu gerçeği göz önüne alarak o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamalarıdır.

    6

    Zilzal Suresi Ne Zaman Okunur?

    Zilzal suresi, zaman ve mekan ayırt etmeksizin okunacak sureler arasındadır.

    Zilzal suresini deprem ya da zelzele olduğunda okumalıyız gibi düşünceler vardır; ancak sure depremden çok kıyamet gününde yaşanacak depremden çok daha büyük felaketler olacağını anlatır. Zilzal suresinin tefsirine göre; yeryüzü içindeki hazineleri dışarı çıkarması, kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması, yer altındaki madenler, gazlar, ve lavların dışarı çıkması gibi çok büyük olaylar meydana gelecektir.

    Hz. Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İza Zülzilet” suresi Kur’an-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” (Tirmizi)

    İ. Abbas’dan (ra)’dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İza Zülzilet suresi Kur’an-ı Kerim’in yarısına denktir. Kul hüvallahü ehad (İhlas) suresi Kur’an-ı Kerim’in üçte birine denktir. Kul ya eyyühe’l Kafirün suresi de Kur’an-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” (Tirmizi)

    Zilzal Suresi Deprem İçin Okunur Mu?

    Zilzal suresi halk arasında deprem okunduğu zaman okunmalı gibi bir düşünce şekli olsa da surede depremden çok, ansızın bizleri yakalayacak olan kıyamet günü dehşetinin üzerinde durulmaktadır.

    7

    Zilzal Suresi Kaç Ayet?

    Zilzal Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

    Zilzal Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Zilzal Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 599. Sayfada başlayıp aynı sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.

    8

    Zilzal Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Zilzal suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Zilzal suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Zilzal Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Zilzal suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

    Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ